ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-182 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. A-433

Švenčionys

 

1. P a k e i č i u  Švenčionių rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu A-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS                                                           ANDRIUS ŠARĖJUS


 

 

PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. A-433

 

 

 

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I.          SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Švenčionių rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą komunalinių atliekų kiekio deklaravimo procedūros tvarką.

2. Vietinės rinkliavos mokėtojui, pasirinkusiam vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėti pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį, tais pačiais mokestiniais metais per ketvirtį negali būti taikomas kitas parametras, pagal kurį skaičiuojama metinė Vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai nustatomas šio Tvarkos aprašo pažeidimas.

 

II. SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Komunalinių atliekų kiekio deklaracijos (toliau – Deklaracija) – tai Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti Tvarkos aprašo priedai, kuriuose Vietinės rinkliavos mokėtojas deklaruoja atliekų vežėjui faktiškai priduotų komunalinių atliekų kiekį:

3.1. Įmonės (juridinio asmens) komunalinių atliekų kiekio deklaracija (1 priedas);

3.2. Gyventojų (fizinių asmenų) komunalinių atliekų kiekio deklaracija (2 priedas).

4. Tvarkos apraše vartojamos kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Švenčionių rajono atliekų tvarkymo taisyklėse, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

 

III. SKYRIUS VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI, TURINTYS TEISĘ DEKLARUOTI KOMUNALINES ATLIEKAS

 

5. Komunalines atliekas turi teisę deklaruoti komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi individualius konteinerius, prie kurių yra galimybė privažiuoti atliekas surenkančios įmonės transportui bei jiems objektyviai ir nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti konkretų perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį.

6. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę deklaruoti komunalines atliekas, šiais atvejais:

6.1. nepakankamas priskirto (-ų) konteinerio (-ių) tuštinimo dažnumas;

6.2. nepakankamas priskirto (-ų) konteinerio (-ių) tūris;

6.3. nepakankamas priskirto (-ų) konteinerio (-ių) kiekis.

 

IV. SKYRIUS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ DEKLARAVIMO IR VIETINĖS RINKLIAVOS PERSKAIČIAVIMO PRINCIPAI

 

7. Vietinės rinkliavos mokėtojai, turintys teisę deklaruoti atliekų kiekius, užpildo prašymą (3 priedas) ir Deklaraciją (1 priedas arba 2 priedas). Vietinės rinkliavos mokėtojai Deklaraciją suderina su atliekų vežėju, ir šiuos dokumentus pateikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui (toliau – Mokesčių ir turto skyrius).

8. Gyventojas, vienas nuolat gyvenantis individualiame namuose arba daugiabučio namo bute, ir norintis, kad jam būtų sumažinta Vietinės rinkliavos kintamoji dalis, seniūnijai pagal gyvenamąją vietą turi pateikti prašymą dėl asmenų skaičiaus gyvenamajame būste patvirtinimo su sąžiningumo deklaracija (4 priedas). Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija išnagrinėja gyventojo prašymą ir, jeigu prašymą tenkina, iki kito mėnesio 5 dienos Mokesčių ir turto skyriui pateikia informaciją apie vienus nuolat individualiuose namuose arba daugiabučių namų butuose gyvenančius asmenis.

9. Mokesčių ir turto skyrius patikrina ar pateikta Deklaracija atitinka šio Tvarkos aprašo 5 punkto reikalavimus.

10. Mokesčių ir turto skyrius pateiktų dokumentų, suderintų su atliekų vežėju, pagrindu parengia vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą (toliau – Mokėjimo pranešimas) pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį.

11. Vietinės rinkliavos mokėtojai deklaruoja atliekų surinkėjui faktiškai priduotų komunalinių atliekų kiekį kiekvieną ketvirtį, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas ketvirčiui pasibaigus.

12. Tuo atveju, kai pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka šiame Tvarkos apraše nurodytų reikalavimų arba atliekų surinkėjas nederina atliekų kiekio, vietinės rinkliavos mokėtojui formuojamas Mokėjimo pranešimas pagal nekilnojamojo turto plotą ir paskirtį.

13. Pasikeitus komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekiui, konteinerių tūriui, konteinerių tuštinimo dažnumui, vietinės rinkliavos mokėtojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pateikti patikslintą Deklaraciją.

14. Jeigu komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekis, konteinerių tūris, konteinerių tuštinimo dažnumas einamaisiais metais nesikeičia, vietinės rinkliavos mokėtojui Deklaracijos tikslinti nereikia, Mokesčių ir turto skyrius kitiems metams vietinę rinkliavą taiko pagal esamą Deklaraciją.

15. Mokesčių ir turto skyrius gavęs vietinės rinkliavos mokėtojo patikslintą Deklaraciją, formuoja patikslintą Mokėjimo prašymą.

16. Skaičiuojant metinį mišrių komunalinių atliekų kiekį tonomis, naudojama komunalinių atliekų tūrio (m3) pavertimo svorio matu (t) koeficiento reikšmė – 0,160.

17. Mažiausias leistinas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerio tūris – 0,12 kub. m.

18. Vienam asmeniui, gyvenančiam individualiame name, mažiausias leistinas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių tūris 0,12 kub. m. Dviem ir daugiau asmenų, gyvenančių individualiame name mažiausias leistinas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerio tūris – 0,24 kub. m.

19. Konteinerių tuštinimo dažnumas rinkliavos mokėtojams negali būti retesnis kaip 1 kartą per 2 savaites.

 

V. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Atliekų turėtojai atsako už Deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą.

21. Atliekų vežėjas atsako už teisingai suderintą Deklaraciją, t. y. Deklaracijoje nurodytas komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekis, tūris ir tuštinimo dažnumas privalo sutapti su faktinėmis aplinkybėmis.

22. Atliekų turėtojai privalo sudaryti galimybę Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Komunalinių atliekų turėtojų registravimo komisijai (toliau – Komisija) tikrinti komunalinių atliekų kaupimą (atliekų turėtojų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekį, tūrį ir tuštinimo dažnumą ir kt.).

23. Nustačius neatitikimą tarp deklaruoto ir kaupiamo komunalinių atliekų kiekio parametrų arba tarp „Prašyme dėl asmenų skaičiaus gyvenamajame būste patvirtinimo“ nurodyto ir faktiškai gyvenančių asmenų skaičiaus, arba faktą, kad Vietinės rinkliavos mokėtojas neturėjo teisės deklaruoti komunalinių atliekų kiekio, Komisija surašo patikros aktą ir Vietinės rinkliavos mokėtojams mokestiniais ir ateinančiais metais nuo faktinių aplinkybių nustatymo dienos taikoma metinė vietinė rinkliava pagal Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus.

24. Šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

--------------------------

 

Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo1 priedas

 

(atliekų turėtojas: įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

 

(mokėtojo kodas, adresas, telefonas, el. paštas, kontaktinis asmuo)

 

ĮMONĖS (JURIDINIO ASMENS) KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARACIJA UŽ ____ M.

 

 

(data)

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto adresas (-ai),
 unikalus (-ūs) Nr.

Deklaruojamo komunalinių atliekų kiekio parametrai

Laikotarpis

Konteinerio stovėjimo vieta

(adresas)

Konteinerių kiekis, vnt.

Konteinerių tūris, m3

Konteinerių tuštinimo dažnumas kartais per mėnesį

Mišrių komunalinių atliekų kiekis, m3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras komunalinių atliekų kiekis (m3) apskaičiuojamas: 6 stulpelis = 3 x 4 x 5.

Patvirtinu, kad deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga ir atitinka faktines aplinkybes

 

 

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, A.V., data)

 

Dokumentą sudarė

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

SUDERINTA su atliekų vežėju

 

SUDERINTA su Mokesčių ir turto skyriumi

 

A. V.

A.V.

(atliekų surinkėjo pavadinimas ir kodas)

 

(pareigos)

 

 

 

(parašas)

 

(parašas)

 

 

 

(atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

(atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė)

 

 

 

(data)

 

(data)

 

Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(atliekų turėtojas: gyventojo vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

(mokėtojo kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

GYVENTOJO (FIZINIO ASMENS) KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIO DEKLARACIJA UŽ ____ M.

 

 

(data)

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriui

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto
 adresas (-ai),
 unikalus (-ūs) Nr.

Deklaruojamas komunalinių atliekų kiekio parametrai

Laikotarpis

Konteinerio stovėjimo vieta

(adresas)

Konteinerių kiekis, vnt.

Konteinerių tūris, m3

Konteinerių tuštinimo dažnumas kartais per mėnesį

Mišrių komunalinių atliekų kiekis, m3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras komunalinių atliekų kiekis (t m3) apskaičiuojamas:  6 stulpelis = 3 x 4 x 5. 

Patvirtinu, kad deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga ir atitinka faktines aplinkybes

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data)

 

SUDERINTA su atliekų vežėju

 

SUDERINTA su Mokesčių ir turto skyriumi

 

A. V.

A.V.

(atliekų surinkėjo pavadinimas ir kodas)

 

(pareigos)

 

 

 

(parašas)

 

(parašas)

 

 

 

(atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

(atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė)

 

 

 

(data)

 

(data)

 

Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(atliekų turėtojas: įmonės (juridinio asmens) pavadinimas ir įmonės kodas / gyventojo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

 

(mokėtojo kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Mokesčių ir turto skyriui

 

PRAŠYMAS

 

 

(data)

 

Prašome apskaičiuoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pagal atliekų vežėjui faktiškai priduotų komunalinių atliekų kiekį nuo 201__ m. ___________mėn. ____d.

 

Kontaktinis asmuo duomenų ir informacijos patikrinimui

 

(nurodyti vardą, pavardę

 

telefono Nr., el. pašto adresą)

 

 

 

A.V.

 

 

 

įmonės (juridinio asmens) vadovo pareigos

 

parašas

 

vardas ir pavardė

 

arba

 

 

 

 

 

 

 

gyventojas (fizinis asmuo)

 

parašas

 

vardas ir pavardė

 

 


Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(atliekų turėtojas: gyventojo vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

(mokėtojo kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos

______________________________ seniūnijai

 

 

PRAŠYMAS DĖL Asmenų skaičiaus gyvenamajame būste PATVIRTINIMO

 

201__ m. _______________ mėn. ___ d.

 

 

Tvirtinu, kad mano gyvenamosiose patalpose, esančiose adresu                                                            , gyvenamąją vietą deklaruoja __________ (įrašyti asmenų skaičių) asmenys (-ų), o faktiškai nuolat nuo 201__ m. _______________ mėn. ___ d. gyvena vienas asmuo.

Pateikiu tai įrodančius dokumentus:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________.

 

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

 

Patvirtinu, kad prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus, nedelsdamas, ne liau kaip iki einamojo metų ketvirčio pabaigos, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

________________________________________________________________________________

(komunalinių atliekų turėtojas: gyventojo vardas ir pavardė, parašas)

 

SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

Aš _______________________________________________________________________

(atliekų turėtojas: gyventojo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad duomenys apie gyvenamosiose patalpose faktiškai nuolat gyvenančius asmenis yra teisingi.

Esu informuotas, kad:

1. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos atstovai turi teisę patikrinti deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą;

2. Pateikus neteisingus duomenis apie faktiškai nuolat gyvenančius asmenis mano gyvenamosiose patalpose, sumokėsiu Vietinės rinkliavos nepriemokas ir ateinančiais metais nuo faktinių aplinkybių nustatymo dienos man bus taikoma metinė vietinė rinkliava pagal Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus.

 

________________________________________________________________________________

(atliekų turėtojas: gyventojo vardas ir pavardė, parašas)