VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. O3E-536

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ 21 punktu, Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“, 20 punktu bei atsižvelgdama į AB „Klaipėdos nafta“ 2017 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. (4.6)A6-896, 2017 m. spalio 2 d. raštą (reg. Nr. R1-9309), 2017 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. (4.6)A6-1051, 2017 m. lapkričio 27 d. raštą (reg. Nr. R1-11300) ir Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2017 m. lapkričio 27 d. pažymą Nr. O5E-353 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Derinti AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2016 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. O3-169 „Dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo“.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė