https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos darbo BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. birželio 12 d. Nr. V-215

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 “Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas):        

1.1. Pakeičiu Aprašo 191.1. papunktį ir išdėstau jį taip:

191.1. patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nustatytas sąlygas, kai darbo užmokesčio subsidija prašoma Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nustatytas sąlygas, kai darbo užmokesčio subsidija prašoma Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalyje nustatyta tvarka;“

1.2. Papildau Aprašą 2013.3 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

2013.3. Prašyme išmokėti subsidiją darbdaviui pasirinkus 100 proc. subsidijos darbo užmokesčiui dydį, taikoma formulė A = 1 x DUP, bet ne daugiau nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis, apskaičiuotas proporcingai prastovos laikui MAX A = MMA x (PVS/NVS), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DUP – priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovos laiką;

MAX A – maksimalus pagal Užimtumo įstatymą galimas subsidijos darbo užmokesčiui dydis;

MMA – minimali mėnesinė alga;

PVS – darbuotojo prastovos laikas valandomis per mėnesį;

NVS – darbuotojui nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį.“;

1.3. Pakeičiu Aprašo 8 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.4. Pakeičiu Aprašo 9 priedo VI skyrių ir išdėstau jį taip:

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

 

Užimtumo tarnyba

Darbdavys

______________

(Administracijos padalinio pavadinimas)

______________

(pavadinimas)

_______________

(įstaigos kodas)

______________

(juridinio asmens kodas)

_____________________

(atsiskaitomoji sąskaita)

_______________

(adresas, tel., el. p.)

______________

(adresas, tel., el. p.)

________________________

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

________________              A. V.

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

_______________                 A. V.

(vardas ir pavardė)

„;

1.5. Pakeičiu Aprašo 82 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.6. Pakeičiu Aprašo 15 priedo 2.14.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

„2.14.1. darbo sutartis su įdarbintu asmeniu nutraukiama ir per 30 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, į šį terminą neįskaičiuojant laikotarpio, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė buvo paskelbusi ekstremaliąją situaciją ir karantiną, į šią atsilaisvinusią darbo vietą nepriimamas nustatytus ar patikslintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis Užimtumo tarnybos siunčiamas asmuo;“;

1.7. Pakeičiu Aprašo 15 priedo 2.14.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

2.14.2. įdarbinto asmens darbo vietoje prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės, išskyrus atvejus, kai prastova tęsiasi dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino, arba įdarbintas asmuo neatvyksta į darbą ilgiau kaip 120 dienų iš eilės dėl jam suteiktų nemokamų atostogų, taip pat jeigu jam darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis;“.

2.  P a v e d u:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė