ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-226 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-246

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimą Nr. T-226 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras