LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr.V-955

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 3 priedo 1.1–1.8 papunkčiuose numatytas priemones, atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas ir siekdamas užtikrinti vaikų profilaktinių skiepijimų tęstinumą bei kontroliuoti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją šalyje:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams vaikų profilaktinius skiepijimus organizuoti ir vykdyti pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui vykdyti centralizuotą imuninių vaistinių preparatų, švirkštų pirkimą pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriui planuoti ir paskirstyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms imuninius vaistinius preparatus, švirkštus pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.4. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. V-1101 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 3.2 papunktį, įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga