Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 11 18

 

 

REZOLIUCIJA MSC. 142(77)

 

(Priimta 2003 m. birželio 5 d.)

 

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies nuostatas dėl Konvencijos priedo pakeitimų priėmimo tvarkos, išskyrus I skyriaus nuostatas;

 

apsvarstęs septyniasdešimt septintajame posėdyje pagal VIII straipsnio b dalies i punktą pasiūlytus ir išplatintus Konvencijos pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą šios Rezoliucijos priede išdėstytus Konvencijos pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį, kad minėtiems pakeitimams pritarta 2006 m. sausio 1 dieną, jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis Konvencijos Susitariančiųjų Vyriausybių arba Susitariančiosios Vyriausybės, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepranešė Organizacijos generaliniam sekretoriui, jog jos nepritaria pakeitimui;

 

3. prašo SOLAS Susitariančiąsias Vyriausybes prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį pakeitimai įsigalioja 2006 m. liepos 1 d. nuo 2 dalyje nurodytos jų priėmimo dienos;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punktą Generalinį sekretorių visoms Konvencijos Susitariančiosioms Vyriausybėms pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių šią Rezoliuciją ir jos Priedą perduoti organizacijos narėms, kurios nėra šios Konvencijos Susitariančiosios Vyriausybės.

 

 

 


PRIEDAS

 

1974 m. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

V SKYRIUS

 

LAIVYBOS SAUGUMAS

 

2 taisyklė

 

Apibrėžtys

 

1. Įrašoma nauja 4 dalis:

 

„4. Laivo ilgis reiškia didžiausią laivo ilgį“.

 

 

 

22 taisyklė

 

Matomumas iš laivo valdymo tiltelio

 

2. Įžanginės pastraipos tekstas keičiamas taip:

 

„1. Ne trumpesni kaip 55 m (pagal 2 taisyklės 4 punkto apibrėžtį) laivai, pastatyti 1998 m. liepos 1 d. arba vėliau, privalo atitikti šias nuostatas:“.

 

 

 

28 taisyklė

 

Laivybos veiksmų registravimas

 

3. Taisyklės pavadinimas keičiamas taip:

 

Laivybos veiksmų registravimas ir kasdienio pranešimo teikimas“

 

4. Esamai pastraipai priskiriamas 1 numeris.

 

5. Po 1 pastraipos įrašoma nauja 2 pastraipa:

 

„2. Daugiau nei 48 valandų trukmės tarptautiniais reisais plaukiojantys 500 bendrosios talpos ir didesni laivai kasdien savo bendrovei pateikia IX skyriaus 1 taisyklėje minimą pranešimą, kuris laikomas įmonėje kartu su paskesniais, per visą kelionę teikiamais, kasdieniais pranešimais. Kasdieniai pranešimai gali būti perduodami bet kokiomis priemonėmis, kad bendrovė juos gautų kuo greičiau, kai tik nustatoma laivo padėtis. Gali būti taikomos automatinės informavimo sistemos, jei jos yra su įrašymo funkcija ir jei šias funkcijas ir sąsajas su laivo padėties nustatymo prietaisais reguliariai tikrina laivo kapitonas. Pranešime nurodoma tokia informacija:

 

2.1. laivo padėtis;

 

2.2. laivo kursas ir greitis ir

 

3. informacija apie bet kokias išorines ar vidines sąlygas, turinčias įtakos plaukiojančiam laivui ar įprastai saugiai laivo eksploatacijai.“