LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MIGRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. 1V-149

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu, 30 straipsniu ir 33 straipsnio 2 dalimi, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos migracijos informacinės sistemos nuostatus.

2. P a v e d u Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per vieną mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos paskirti duomenų valdymo įgaliotinį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

2018 m. vasario 6 d. raštu Nr. (25.2.5)3-522

 

SUDERINTA

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. vasario 15 d. raštu Nr. (6-2)9R-428

 

 

SUDERINTA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. vasario 5 d. raštu Nr. 21-14-417

 

SUDERINTA

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. sausio 30 d. raštu Nr. 5-S-1061

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

2018 m. vasario 1 d. raštu Nr. S-95

 

SUDERINTA

Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. vasario 5 d. raštu Nr. 35S-58

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

2018 m. vasario 5 d. raštu Nr. (8D-377)-2D-784

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2018 m. vasario 8 d. raštu Nr. 2R-912(3.33.E)

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1V-149

 

 

LIETUVOS MIGRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Lietuvos migracijos informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos migracijos informacinės sistemos (toliau – MIGRIS) paskirtį, steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius ir funkcijas, asmens duomenų tvarkymo tikslą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, MIGRIS duomenų teikimą ir naudojimą, bendruosius duomenų saugos reikalavimus, MIGRIS finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. paslaugos gavėjasLietuvos Respublikos pilietis, užsienietis arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris naudojasi MIGRIS teikiamomis paslaugomis;

2.2. migracijos paslaugos – MIGRIS paslaugų gavėjams MIGRIS priemonėmis teikiamos paslaugos, susijusios su pilietybės, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir prieglobsčio procesais;

2.3. prašymas – fizinio ar juridinio asmens prašymas (pateikiamas Elektroninių migracijos paslaugų portalo (toliau – eMIGRIS) priemonėmis arba atvykus į įgaliotą valstybės instituciją), susijęs su migracijos paslaugomis ar procedūromis, ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai, el. dokumentai, dokumentų skaitmeninės kopijos.

3.  Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Nuostatų 5 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4MIGRIS steigimo pagrindas:

4.1. Lietuvos migracijos politikos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“, 17.5 papunktis;

4.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.8 papunktis;

4.3. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 388 „Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12 punktas.

5.  MIGRIS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis:

5.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas);

5.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

5.3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

5.4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

5.5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu;

5.6. Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ);

5.7. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu;

5.8. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu;

5.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 281 „Dėl Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.10Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 312 „Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.11Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 373 „Dėl Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo blankų privalomųjų formų patvirtinimo“;

5.12Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.13Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų aprašas);

5.14Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

5.15Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109 „Dėl Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.16Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašas (toliau – Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje aprašas);

5.17Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje aprašas);

5.18Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1V-290 „Dėl Pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo, keitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.19Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1V-369 „Dėl Pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo tvarkos aprašo ir Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.20Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.21Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Prieglobsčio aprašas);

5.22Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.23Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl Metodinių dokumentų patvirtinimo“;

5.24Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

5.25Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais migracijos paslaugas ir procedūras, valstybės informacinių sistemų veiklą.

6MIGRIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti duomenis, kurių reikia sprendimams dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymo, Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo priimti, tvarkyti Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų keitimo prašymų duomenis, užsieniečiams jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje nustatančių dokumentų išdavimo, keitimo prašymų duomenis, integruotai valdyti migracijos paslaugas, teikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims, ir procedūras, centralizuotai gauti, kaupti ir teikti visus susijusius duomenis.

7Asmens duomenų tvarkymo MIGRIS tikslas – tinkamai identifikuoti asmenis, kuriems teikiamos migracijos paslaugos ar taikomos procedūros, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti asmens duomenis, naudojamus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymo ir Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo procese, tvarkyti MIGRIS naudotojų teises ir įgaliojimus.

8.  MIGRIS uždaviniai:

8.1. elektroniniu būdu tvarkyti gautus prašymus, susijusius su migracijos paslaugomis; 

8.2. teikti elektronines migracijos paslaugas;

8.3. kompiuterizuoti ir iš dalies automatizuoti migracijos paslaugų ir su jomis susijusių procedūrų procesus;

8.4. automatizuoti su migracijos paslaugomis ir procedūromis susijusių dokumentų ir duomenų gavimą, teikimą ir kontrolę.

9Pagrindinės MIGRIS funkcijos:

9.1. rinkti, skaitmeninti, tvarkyti, sisteminti, saugoti, administruoti ir archyvuoti duomenis ir dokumentus;

9.2. priimti ir apdoroti elektroniniu būdu teikiamus duomenis, elektroninius dokumentus, skaitmenines dokumentų kopijas, juos sisteminti ir kaupti;

9.3. analizuoti sukauptus duomenis, formuoti statistines ataskaitas.

 

II SKYRIUS

MIGRIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

10.  Organizacinę MIGRIS struktūrą sudaro MIGRIS valdytojas, MIGRIS tvarkytojai ir MIGRIS duomenų teikėjai.

11.  MIGRIS valdytojas yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri yra ir MIGRIS asmens duomenų valdytojas.

12.  MIGRIS valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, ADTAĮ nustatytas funkcijas, turi šiuose įstatymuose nurodytas teises ir pareigas.

13.  MIGRIS tvarkytojai, kurie yra ir MIGRIS asmens duomenų tvarkytojai, yra:

13.1Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas);

13.2Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas);

13.3Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas);

13.4Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.5Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.6Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.7Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.8Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.9Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.10Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.11Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.12Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.13Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

13.14Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras);

13.15Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba);

13.16Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija;

13.17 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija).

14.  MIGRIS tvarkytojai atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, ADTAĮ nustatytas funkcijas, turi šiuose įstatymuose nurodytas teises ir pareigas.

15.  MIGRIS tvarkytojai taip pat turi teisę:

15.1teikti MIGRIS valdytojui pasiūlymus dėl MIGRIS funkcionalumo, dalyvauti tobulinant, diegiant MIGRIS programines priemones;

15.2teikti MIGRIS valdytojui pasiūlymus dėl MIGRIS tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų rengimo ar tobulinimo;

15.3teikti MIGRIS duomenis MIGRIS duomenų teikėjams ir gavėjams;

15.4tvarkyti asmens duomenis automatiniu būdu;

15.5atlikti kitus Nuostatuose nustatytus veiksmus.

16.  Migracijos departamentas, kaip MIGRIS tvarkytojas, taip pat įgyvendina MIGRIS valdytojo sprendimus dėl MIGRIS plėtros.

17Informatikos ir ryšių departamentas, kaip MIGRIS tvarkytojas, taip pat atlieka šias funkcijas:

17.1sudaro MIGRIS duomenų teikimo sutartis;

17.2užtikrina nepertraukiamą MIGRIS veikimą;

17.3užtikrina MIGRIS sąveiką su Nuostatų 23 punkte numatytais registrais / informacinėmis sistemomis bei šių duomenų atnaujinimą;

17.4suteikia MIGRIS serverių, MIGRIS sąsajų su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, duomenų kaupyklų ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo išteklius ir vykdo MIGRIS techninės ir programinės įrangos priežiūrą;

17.5suteikia prieigos teises MIGRIS naudotojams ir administratoriams.

18.  MIGRIS duomenų teikėjai:

18.1Informatikos ir ryšių departamentas – teikia duomenis iš Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, Vidaus reikalų informacinės sistemos; Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Administracinių nusižengimų registro, Užsieniečių registro, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

18.2Policijos departamentas – teikia duomenis iš Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro, Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazės, Policijos elektroninių paslaugų sistemos;

18.3Valstybės sienos apsaugos tarnyba – teikia duomenis iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (toliau – VSATIS);

18.4Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (teikia neįslaptintus pirminius duomenis);

18.5valstybės įmonė Registrų centras – teikia duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos adresų registro, Nekilnojamojo turto registro;

18.6Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (toliau – Fondo valdybos informacinė sistema);

18.7Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia duomenis iš Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos;

18.8Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – teikia duomenis iš Mokesčių apskaitos informacinės sistemos, Integruotos mokesčių informacinės sistemos;

18.9Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – teikia duomenis iš Integruotos muitinės informacinės sistemos;

18.10Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – teikia duomenis iš Mokinių registro, Studentų registro, Švietimo ir mokslo institucijų registro;

18.11Nacionalinis egzaminų centras – teikia duomenis iš Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos (toliau – NECIS);

18.12Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – teikia duomenis iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP);

18.13Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – teikia duomenis iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinės sistemos (toliau – KADIS);

18.14Užsienio reikalų ministerija – teikia duomenis iš Konsulinių procedūrų valdymo informacinės sistemos (toliau – KPVS);

18.15VšĮ „Versli Lietuva“ – teikia duomenis iš „Startup Visa“ platformos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“.

19.  Paslaugų gavėjai turi šias teises:

19.1 pateikti prašymus, papildomus dokumentus per eMIGRIS;

19.2stebėti per eMIGRIS pateikto prašymo nagrinėjimo būsenas;

19.3gauti su jiems teikiamomis migracijos paslaugomis ir procedūromis susijusią MIGRIS informaciją.

20.  Paslaugų gavėjai turi šias pareigas:

20.1. užtikrinti, kad per eMIGRIS teikiami duomenys būtų aktualūs, teisingi ir tikslūs;

20.2. gavus informaciją apie neteisingus MIGRIS duomenis, juos ištaisyti ir / ar patikslinti.

 

III SKYRIUS

MIGRIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

21.  MIGRIS informacinę struktūrą sudaro:

21.1bendrieji paslaugų gavėjo (fizinio asmens) duomenys:

21.1.1. užsieniečio identifikavimo kodas, kuris eilės tvarka suteikiamas Užsieniečių registre įrašius duomenis apie asmenį (užsienietį);

21.1.2. asmens kodas, jeigu užsieniečiui jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka, ir užsienio valstybės suteiktas asmens kodas, jeigu užsienietis jį turi;

21.1.3. vardas (-ai);

21.1.4. pavardė (-ės), buvusi pavardė (-ės);

21.1.5. dabartinė pilietybė (-ės) ir anksčiau turėta (-os) pilietybė (-ės);

21.1.6. duomenys apie užsieniečio turėtos kitos valstybės (-ių) pilietybės (-ių) netekimo priežastis;

21.1.7. lytis;

21.1.8. gimimo data (metai, mėnuo, diena);

21.1.9. gimimo vieta;

21.1.10. nuolatinės gyvenamosios vietos užsienyje adresas ir paskutinės gyvenamosios vietos užsienyje adresas;

21.1.11. duomenys apie užsieniečio faktines gyvenamąsias vietas per pastaruosius 10 metų;

21.1.12. gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje, atvykimo į Lietuvos Respubliką data; jeigu neturi gyvenamosios vietos – savivaldybė, kurioje gyvena;

21.1.13. valstybės, iš kurios užsienietis atvyko į Lietuvos Respubliką, pavadinimas;

21.1.14. Lietuvos Respublikoje deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir deklaravimo data;

21.1.15. jeigu užsienietis išvyksta gyventi į užsienį – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data;

21.1.16. kelionės dokumento, jam prilyginto dokumento ir (arba) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, valstybė, išdavusi šį dokumentą, jo galiojimo laikas; duomenys apie kitų valstybių narių išduotas vizas: vizą išdavusios institucijos pavadinimas, buveinės adresas, jeigu viza išduota ne tos valstybės narės vardu – valstybės narės pavadinimas, vizos rūšis, įklijos numeris, teritorija, kurioje vizos turėtojas turi teisę keliauti, vizos galiojimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, vizoje nurodytas atvykimų į teritoriją, kurioje viza galioja, skaičius, vizoje nurodyta buvimo trukmė;

21.1.17. veido atvaizdas;

21.1.18. veido atvaizdo gavimo data;

21.1.19. pirštų atspaudai;

21.1.20. pirštų atspaudų paėmimo data;

21.1.21. asmens parašas;

21.1.22. šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data (metai, mėnuo, diena), santuokos ar registruotos partnerystės sudarymo vieta (valstybė), santuokos sudarymo forma;

21.1.23. šeimos narių duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.9 papunkčiuose, giminystės ryšys, duomenys ar šeimos nariai atvyksta kartu su užsieniečiu;

21.1.24. duomenys apie užsieniečiui nustatytą globą (rūpybą) (dokumento, kuriuo nustatyta globa (rūpyba) duomenys (institucijos pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, asmens, pasirašiusio dokumentą vardas, pavardė, pareigų pavadinimas), paskirto globėjo (rūpintojo) duomenys (vardas, pavardė);

21.1.25. duomenys, kad užsienietis yra paskirtas globėju (rūpintoju) (dokumento, kuriuo nustatyta globa (rūpyba) duomenys (institucijos pavadinimas, dokumento data, registracijos numeris, asmens, pasirašiusio dokumentą vardas, pavardė, pareigų pavadinimas), asmens, kurio globėju (rūpintoju) paskirtas užsienietis, duomenys (vardas, pavardė, amžius);

21.1.26. kontaktiniai asmens duomenys (stacionariojo ir mobiliojo ryšio telefono numeriai, elektroninio pašto adresas);

21.1.27. duomenys apie užsieniečio išsilavinimą (lygis, įgijimo data, išsilavinimą suteikusios įstaigos pavadinimas, specialybės ir (ar) suteiktos kvalifikacijos pavadinimas);

21.1.28. duomenys apie užsieniečio mokymąsi:

21.1.28.1. duomenys apie švietimo įstaigą, mokymosi ir studijų instituciją, į kurią priimtas mokytis ar studijuoti priimtas užsienietis;

21.1.28.2. mokymo ar studijų sutarties sudarymo data;

21.1.28.3. mokymosi ar studijų pradžios data, numatoma pabaigos data;

21.1.28.4. švietimo ar studijų programos pavadinimas, trukmė;

21.1.28.5. mokymo ar studijų sutarties nutraukimo data, nutraukimo priežastis;

21.1.29. duomenys apie dabartinę (-es) ir buvusią (-ias) darbovietę (-es), darbo joje (-se) laikotarpį, pareigas (pareigybės pavadinimas, 4 ženklų profesijų pogrupio kodas ir pavadinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

21.1.30. duomenys apie valstybes, kurios užsieniečiui buvo išdavusios vizas ar leidimus gyventi per pastaruosius 5 metus;

21.1.31. duomenys apie priežastis ir valstybę, kuri užsieniečiui atsakė išduoti vizą ar leidimą gyventi arba uždraudė atvykti į minėtą valstybę;

21.1.32. požymis, ar užsienietis yra kreipęsis į atitinkamas užsienio valstybės institucijas dėl prieglobsčio suteikimo (jeigu kreipimasis buvo, nurodoma kokioje valstybėje);

21.1.33. požymis, ar kitoje valstybėje suteiktas prieglobstis;

21.1.34. duomenys apie prieglobsčio užsieniečiui nesuteikimo užsienio valstybėje priežastis; 

21.1.35. duomenys apie užsieniečio ryšius su kilmės ar kitos valstybės (išskyrus Lietuvos Respublikos) žvalgybos, saugumo ir (ar) karinėmis tarnybomis;

21.1.36. duomenys apie užsieniečio ryšius su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais asmenimis;

21.1.37. požymis apie išlaikytą valstybinės kalbos egzaminą;

21.1.38. valstybinės kalbos egzamino data, vieta, egzamino kodas ir pavadinimas;

21.1.39. požymis apie išlaikytą Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą;

21.1.40. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino data, vieta, egzamino kodas ir pavadinimas;

21.1.41. duomenys, kad asmuo dėl amžiaus atleidžiamas nuo valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų;

21.1.42. nustatytas darbingumo lygis;

21.1.43. požymis, ar užsieniečio atvykimas į Lietuvos Respubliką ar gyvenimas joje gali kelti grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai (ne arba taip);

21.1.44. duomenys dėl užsieniečio teistumo užsienio valstybėje (užsieniečio pateikiama informacija) (nusikalstama veika, dėl kurios teistas užsienietis, valstybės, kurioje teistas užsienietis, pavadinimas);

21.1.45. duomenys dėl nusikaltimo taikai, nusikaltimo žmoniškumui ar karo nusikaltimo, kurio padarymu, kurstymu daryti tokius nusikaltimus ar dalyvavimu darant tokius nusikaltimus buvo kaltinamas užsienietis ar buvo nuteistas už tokias veikas (užsieniečio pateikiama informacija) (nusikalstama veika, dėl kurios kaltinamas ar nuteistas užsienietis, valstybės, kurioje kaltinamas ar nuteistas užsienietis, pavadinimas);

21.1.46. duomenys apie užsieniečio pripažinimą įtariamuoju, kaltinamuoju ar nuteistuoju, taip pat duomenys apie jam paskirtų bausmių vykdymą ir atlikimą;

21.1.47. požymis, ar užsienietis yra padaręs administracinius nusižengimus (ne arba taip);

21.1.48. duomenys apie užsieniečiui skirtų baudų sumokėjimą (sumokėta / nesumokėta / mokėjimas atidėtas, sumokėtos (išieškotos) baudos dalies dydis, baudos sumokėjimo (išieškojimo) data);

21.1.49. požymis, ar vykdoma užsieniečio paieška Lietuvos Respublikoje;

21.1.50. požymis, ar užsieniečiui taikytos prevencinio poveikio priemonės;

21.1.51. duomenys apie paskelbtą užsieniečio tarptautinę paiešką ir įvestus perspėjimus, kad asmuo vykdė ar gali vykdyti nusikalstamas veikas (tarptautinės paieškos priežastis, valstybės, paskelbusios tarptautinę paiešką, pavadinimas);

21.1.52. duomenys, kad kita Šengeno valstybė pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2006 L 381, p. 4) 24 straipsnį yra pateikusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi (toliau – Perspėjimas dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi);

21.1.53. įrašo Centrinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje (toliau – C.SIS II) galiojimo pabaigos data (angl. expiration date);

21.1.54. C.SIS II asmeniui priskirtas identifikacijos numeris;

21.1.55. įrašymo į C.SIS II data;

21.1.56. perspėjimo pateikimo C.SIS II būsena, paskelbimo data ir terminas;

21.1.57. valstybės sienos kirtimo vieta, data ir laikas ir kryptys;

21.1.58. duomenys apie Nuostatų 21.1.2–21.1.5 papunkčiuose nurodytų duomenų pasikeitimą;

21.1.59. duomenys apie ligas, kuriomis serga (yra sirgęs) ir kurios gali grėsti gyventojų sveikatai (ne arba taip, nurodomas ligos pavadinimas (-os);

21.1.60. mirties data;

21.1.61. mirties vieta (valstybė);

21.1.62. užsieniečio įregistravimo Užsieniečių registre ir išregistravimo iš jo datos;

21.1.63. užsieniečio duomenų įrašymo į Užsieniečių registrą ir keitimo jame datos;

21.2bendrieji paslaugų gavėjo (juridinio asmens) duomenys:

21.2.1. juridinio asmens pavadinimas;

21.2.2. juridinio asmens kodas;

21.2.3. juridinio asmens buveinės adresas;

21.2.4. juridinio asmens teisinė forma;

21.2.5. juridinio asmens teisinis statusas;

21.2.6. juridinio asmens teisinio statuso įgijimo data;

21.2.7. juridinio asmens įregistravimo data;

21.2.8. juridinio asmens įsteigimo data;

21.2.9. juridinio asmens išregistravimo data;

21.2.10. juridinio asmens steigimo dokumento, steigimo sutarties, įstatų duomenys;

21.2.11. juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentų duomenys;

21.2.12. juridinio asmens vadovo, dalyvio vardas, pavardė, gyvenamoji vieta užsienyje, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2 papunktyje;

21.2.13. asmens tapimo juridinio asmens dalyviu, vadovu data;

21.2.14. akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius pagal klases;

21.2.15. akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų vienos akcijos nominali vertė;

21.2.16. mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis);

21.2.17. mažosios bendrijos nario įnašo dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data;

21.2.18. mažosios bendrijos nario bendra įnašų suma;

21.2.19. juridinio asmens stacionariojo ir mobiliojo ryšio telefono ryšio, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

21.2.20. atstovo, pateikiančio Lietuvos Respublikos juridinio asmens prašymą, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4, 21.1.12 papunkčiuose; pareigų pavadinimas; asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo laikas ir įstaiga, išdavusi šį dokumentą; dokumento, suteikiančio ar patvirtinančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo laikas ir įstaiga, išdavusi šį dokumentą (jeigu atstovas yra užsienietis);

21.3duomenys apie prašymą:

21.3.1. prašymo tipas;

21.3.2. prašymo pagrindas;

21.3.3. prašymo data;

21.3.4. prašymo numeris;

21.3.5. prašymo pateikimo vieta, data ir laikas;

21.3.6. institucijos, kuriai pateiktas prašymas, pavadinimas, buveinės adresas;

21.3.7. prašymą priėmusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vardas, pavardė, pareigų pavadinimas;

21.3.8. prašymo gavimo institucijoje data;

21.3.9. prašymo įtraukimo į apskaitą numeris;

21.3.10. prašymas (dokumento turinys);

21.3.11. duomenys ir dokumentai, pagrindžiantys prašymo išduoti dokumentą ar prašomos suteikti migracijos paslaugos pagrindą;

21.3.12. prašymą pateikusio fizinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4 papunkčiuose, ar juridinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4, 21.2.1–21.2.4 ir 21.2.14–21.2.18 papunkčiuose, jei prašymą pateikia ne pats asmuo;

21.3.13. požymis, kad prašymas pateiktas elektroniniu būdu;

21.3.14. prašymo nagrinėjimo terminas;

21.3.15. požymis, kad prašymas nagrinėjamas skubos tvarka;

21.3.16. požymis, kad pasikeitė prašymo nagrinėjimo terminas;

21.3.17. prašymą nagrinėjanti institucija;

21.3.18. prašomo išduoti dokumento rūšis, tipas;

21.3.19. prašomo išduoti dokumento pagrindas;

21.3.20. prašymą nagrinėjančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas;

21.3.21. prašymo būsena (priimtas, užregistruotas, grąžintas papildyti, nagrinėjamas, nagrinėjimo sustabdymas, nutrauktas nagrinėjimas, išnagrinėtas);

21.3.22. duomenys apie pageidaujamą dokumento arba sprendimo atsiėmimo būdą;

21.4duomenys apie teikimą:

21.4.1. teikimo data;

21.4.2. teikimo numeris;

21.4.3. teikimą surašiusios institucijos ar įstaigos pavadinimas;

21.4.4. teikimas (dokumento turinys);

21.5duomenys apie sprendimą:

21.5.1. sprendimo tipas; 

21.5.2. sprendimo data, numeris, vieta;

21.5.3. sprendimo pagrindas (-ai);

21.5.4. sprendimą priėmusi institucija;

21.5.5. sprendimą priėmusio valstybės tarnautojo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas;

21.5.6. sprendimas (dokumento turinys);

21.5.7. sprendimo išsiuntimo (įteikimo) data;

21.5.8. su sprendimu asmenį supažindinusio (sprendimą įteikusio) valstybės tarnautojo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas;

21.5.9. sprendimo išsiuntimo būdas;

21.5.10. sprendimą vykdanti institucija ar įstaiga;

21.5.11. sprendimo vykdymo sustabdymo duomenys;

21.5.12. duomenys apie sprendimo apskundimą (skundo pateikimo data, teismo, nagrinėjančio skundą, pavadinimas, pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimas);

21.5.13. duomenys apie sprendimo įvykdymą;

21.6duomenys apie pranešimą (rašytinį pareiškimą):

21.6.1. pranešimo tipas;

21.6.2. pranešimo data;

21.6.3. pranešimo numeris;

21.6.4. juridinio asmens, siunčiančio pranešimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.2.1–21.2.4, 21.2.14–21.2.18 papunkčiuose, ar fizinio asmens, siunčiančio pranešimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4 papunkčiuose;

21.6.5. juridinio asmens, kuriam siunčiamas pranešimas duomenys, nurodyti Nuostatų 21.2.1–21.2.4 papunkčiuose, ar fizinio asmens, kuriam siunčiamas pranešimas duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.3–21.1.4 papunkčiuose;

21.6.6. pranešimo siuntimo būdas;

21.6.7. pranešimo gavimo data, numeris;

21.6.8. pranešimas (dokumento turinys);

21.7duomenys apie tarpininkavimo raštą:

21.7.1. juridinio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 21.2.1–21.2.4, 21.2.14–21.2.18 papunkčiuose;

21.7.2. užsieniečio, kuriam reikia leidimo gyventi ar vizos, vardas (-ai), pavardė (-ės), pilietybė, gimimo data ir vieta;

21.7.3. užsieniečio apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje tikslas ir laikas;

21.7.4. numatoma užsieniečio gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje;

21.7.5. lėšų ar reguliarių pajamų, iš kurių užsienietis ketina gyventi buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, šaltinis;

21.7.6. tarpininkavimo raštą pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, parašas;

21.8 valstybės rinkliavos ir konsulinio mokesčio duomenys:

21.8.1. požymis apie sumokėjimą; 

21.8.2. mokėjimo būdas;

21.8.3. data;

21.8.4. sumokėjusio asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4 papunkčiuose;

21.8.5. asmens, už kurį sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4 papunkčiuose;

21.8.6. sumokėta suma;

21.8.7. valiuta;

21.8.8. įmokos kodas;

21.8.9. pavedimo numeris;

21.8.10. prašomos paslaugos tipas;

21.8.11. duomenys, kad asmuo atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio; 

21.9pažymos, susijusios su valstybės rinkliavos grąžinimu, (toliau – pažyma) duomenys:

21.9.1. pažymos data;

21.9.2. pažymos numeris;

21.9.3. įstaiga, išdavusi pažymą;

21.9.4. fizinio asmens, kuriam siunčiama pažyma duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.3, 21.1.4, 21.1.12 papunkčiuose;

21.9.5. sumokėtos valstybės rinkliavos dalis, kuri gali būti grąžinta užsieniečiui;

21.9.6. pažymos siuntimo būdas;

21.9.7. pažymos išsiuntimo data, numeris;

21.10apklausos duomenys:

21.10.1. apklausos data, vieta, laikas;

21.10.2. valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atlikusio apklausą, vardas, pavardė ir pareigų pavadinimas;

21.10.3. apklausiamo asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.3–21.1.4, 21.1.12, 21.1.24 papunkčiuose;

21.10.4. vertėjo, dalyvavusio apklausoje duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.3–21.1.4 papunkčiuose;

21.10.5. apklausos turinys;

21.11duomenys apie paklausimus užsienio valstybių, Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms:

21.11.1. paklausimą siunčiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos pavadinimas;

21.11.2. paklausimą gaunančios institucijos, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, buveinės adresas;

21.11.3. paklausimo data;

21.11.4. paklausimo numeris;

21.11.5. paklausimas;

21.12duomenys apie atsakymą į Nuostatų 21.11 papunktyje nurodytą paklausimą:

21.12.1. atsakymą pateikusios institucijos, įstaigos ar organizacijos pavadinimas;

21.12.2. atsakymo data;

21.12.3. atsakymo numeris

21.12.4. atsakymas;

21.13Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento duomenys:

21.13.1. dokumento rūšis;

21.13.2. dokumento išdavimo serija, numeris;

21.13.3. dokumento išdavimo data;

21.13.4. dokumento galiojimo laikas;

21.13.5. įstaiga, išdavusi dokumentą;

21.13.6. dokumento įteikimo data;

21.13.7. asmens, kuriam įteiktas dokumentas, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4 papunkčiuose;

21.13.8. prašymo išduoti Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę duomenys;

21.13.9. Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės paskelbimo negaliojančiu data ir pagrindas;

21.14dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos, grįžti į ją, užsieniečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio ar suteikiančio dokumento duomenys:

21.14.1. dokumento rūšis;

21.14.2. dokumento išdavimo serija, numeris;

21.14.3. dokumento išdavimo data;

21.14.4. dokumento galiojimo laikas;

21.14.5. įstaiga, išdavusi dokumentą;

21.14.6. dokumento įteikimo data;

21.14.7. asmens, kuriam įteiktas dokumentas, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.2–21.1.4 papunkčiuose;

21.15duomenys, susiję su Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymu ir tvarkymu:

21.15.1. teikimo uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką duomenys, nurodyti Nuostatų 21.4 papunktyje, siūlomas nustatyti draudimo atvykti laikotarpis;

21.15.2. sprendimo uždrausti (neuždrausti) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.15.3. draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką terminas;

21.15.4. sprendimo viešai paskelbti duomenis apie užsienietį, kuriam draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.15.5. sprendimo įvesti į C.SIS II Perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje, duomenų saugojimo C.SIS II terminas;

21.15.6. sprendimo pratęsti duomenų saugojimo C.SIS II terminą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje, ir terminas, kuriam pratęsiamas duomenų saugojimas;

21.15.7. prašymo (siūlymo) išbraukti užsieniečio duomenis iš užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.3 papunktyje;

21.15.8. sprendimo ištaisyti, papildyti, išbraukti užsieniečio duomenis iš užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje, duomenų išbraukimo data;

21.15.9. sprendimo ištaisyti, papildyti užsieniečio duomenis C.SIS II ir sprendimo atšaukti Perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.15.10sprendimo sutrumpinti draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką laiką duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.16užsieniečių duomenys, susiję su kvietimų patvirtinimu:

21.16.1. prašymą patvirtinti kvietimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.3 papunktyje;

21.16.2. duomenys apie fizinio asmens kviečiamą užsienietį:

21.16.2.1. giminystės arba kitoks ryšys su fiziniu asmeniu, kviečiančiu atvykti užsienietį;

21.16.2.2. atvykimo tikslas;

21.16.2.3. atvykimo data;

21.16.2.4. išvykimo data;

21.16.2.5. buvimo Lietuvos Respublikoje dienų skaičius;

21.16.2.6. duomenys apie fizinio ar juridinio asmens, kviečiančio užsienietį, ar užsieniečio disponuojamas, valdomas ar naudojamas gyvenamosios paskirties patalpas (unikalus buto, patalpos numeris; šios rūšies nekilnojamojo daikto adresas), daiktines teises į šios rūšies nekilnojamuosius daiktus, daiktinių teisių suvaržymus ir su šios rūšies nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusius juridinius faktus (daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų rūšys, įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo teisiniai pagrindai, įregistravimo, išregistravimo datos);

21.16.3. duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinį asmenį, kviečiantį atvykti užsienietį;

21.16.4. duomenys apie Lietuvos Respublikos juridinio asmens kviečiamą užsienietį:

21.16.4.1. duomenys, nurodyti Nuostatų 21.16.2.2–21.16.2.6 papunkčiuose;

21.16.4.2. darbovietė ir pareigų pavadinimas;

21.16.4.3. atstovaujama įmonė, įstaiga ar organizacija;

21.16.4.4. užsieniečio ir jį kviečiančio juridinio asmens tarpusavio ryšys;

21.16.5. kvietimą patvirtinusio įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, kvietimo patvirtinimo data, patvirtinto elektroninio kvietimo numeris;

21.16.6. sprendimo atsisakyti tvirtinti kvietimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.17Patvirtintų įmonių sąrašo duomenys (įmonės pavadinimas, kodas, sprendimo įtraukti į sąrašą data, data, iki kurios įmonė įtraukta į sąrašą);

21.18duomenys, susiję su vietinio eismo per sieną leidimo išdavimu:

21.18.1. prašymo išduoti (pakeisti) vietinio eismo per sieną leidimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.3 papunktyje;

21.18.2. dažno išorinės sausumos sienos kirtimo vietinio eismo per sieną režimu priežastys;

21.18.3. duomenys apie fizinio ar juridinio asmens, kviečiančio užsienietį, ar užsieniečio disponuojamas, valdomas ar naudojamas gyvenamosios paskirties patalpas (unikalus buto, patalpos numeris; šios rūšies nekilnojamojo daikto adresas), daiktines teises į šios rūšies nekilnojamuosius daiktus, daiktinių teisių suvaržymus ir su šios rūšies nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusius juridinius faktus (daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų rūšys, įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo teisiniai pagrindai, įregistravimo, išregistravimo datos);

21.18.4. paklausimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui ir Policijos departamentui duomenys, nurodyti Nuostatų 21.11 papunktyje duomenys;

21.18.5. atsakymo iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Policijos departamento duomenys, nurodyti Nuostatų 21.12 papunktyje, jeigu jiems netaikomos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatos;

21.18.6. sprendimo nutraukti prašymo išduoti (pakeisti) vietinio eismo per sieną leidimą nagrinėjimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.18.7. sprendimo atsisakyti išduoti (pakeisti) vietinio eismo per sieną leidimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.18.8. sprendimo išduoti (pakeisti) vietinio eismo per sieną leidimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.18.9. vietinio eismo per sieną leidimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.14 papunktyje;

21.18.10.  vietinio eismo per sieną leidimo negaliojimo priežastis, data ir požymis, ar leidimas grąžintas (negrąžintas);

21.18.11.  sprendimo panaikinti vietinio eismo per sieną leidimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.19duomenys, susiję su teisės gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimu:

21.19.1. prašymo išduoti, pakeisti ar įforminti leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi duomenys;

21.19.2. duomenys, kad užsienietis yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, o jei sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – duomenys, kad ši sutartis įregistruota ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui;

21.19.3. duomenys apie užsieniečio turimos ar jam suteiktos gyvenamosios patalpos gyvenamąjį plotą;

21.19.4. duomenys apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą užsieniečio turimoje ar jam suteiktoje gyvenamojoje patalpoje (vardas, pavardė, asmens kodas (jo nesant – gimimo data), gyvenamosios vietos deklaravimo data);

21.19.5. užsieniečio turimų lėšų duomenys (lėšų dydis, šaltinis);

21.19.6. užsieniečio sveikatos draudimo duomenys (jeigu draudimas privalomas) (draudimo rūšis, draudimo galiojimo teritorija, draudimo tikslas, draudimo trukmė ir suma);

21.19.7. leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje duomenys (leidimo dirbti išdavimo data ir galiojimo laikas; išduoto leidimo dirbti numeris; leidime dirbti nurodytas darbovietės pavadinimas, adresas ir pareigos);

21.19.8. sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5.1–21.5.11 papunkčiuose;

21.19.9. sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5.1–21.5.11 papunkčiuose;

21.19.10.  sprendimo panaikinti leidimą dirbti užsieniečiui duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5.1–21.5.11 papunkčiuose;

21.19.11.  sprendimo panaikinti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5.1–21.5.11 papunkčiuose;

21.19.12.  sprendimo panaikinti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5.1–21.5.11 papunkčiuose;

21.19.13.  duomenys apie užsieniečio profesiją:

21.19.13.1. duomenys, kad užsieniečio profesija, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti šį užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje, įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą (pareigybės pavadinimas, numatomas darbo užmokestis, profesijos kodas ir pavadinimas pagal profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą);

21.19.13.2. duomenys, kad užsieniečio profesijai, nurodytai darbdavio įsipareigojime įdarbinti šį užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje, būtina aukšta profesinė kvalifikacija (pareigybės pavadinimas, numatomas darbo užmokestis, 4 ženklų profesijų pogrupio kodas ir pavadinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

21.19.13.3. duomenys, kad užsieniečio profesija, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti šį užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje, įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (pareigybės pavadinimas, numatomas darbo užmokestis, profesijos kodas ir pavadinimas pagal profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis);

21.19.13.4. duomenys, kad užsieniečio profesija, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti šį užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje, nėra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis ir šiai profesijai nėra būtina aukšta profesinė kvalifikacija (pareigybės pavadinimas, numatomas darbo užmokestis, 4 ženklų profesijų pogrupio kodas ir pavadinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

21.19.13.5. duomenys, kad užsieniečiui išduotas profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai patvirtinantis dokumentas (dokumento data ir numeris);

21.19.13.6. duomenys apie aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečio, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, deklaruotą kalbų mokėjimą (kalbos pavadinimas ir kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);

21.19.14.  juridinio asmens, kurio dalyvis ar vadovas, yra užsienietis, duomenys;

21.19.15duomenys apie užsieniečio valstybinį socialinį draudimą bei draudžiamąsias pajamas Lietuvos Respublikoje:

21.19.15.1. apdraustojo kategorija;

21.19.15.2. draudžiamųjų pajamų suma, t. y. suma, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, išskyrus valstybinio socialinio draudimo išmokas;

21.19.15.3. valstybinio socialinio draudimo pradžia ir pabaiga;

21.19.15.4. valstybinio socialinio draudimo įmokų suma;

21.19.15.5. 4 ženklų profesijų pogrupio kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

21.19.16.  duomenys apie esamą ir buvusį draudėją:

21.19.16.1. draudėjo, kuris nėra fizinis asmuo, pavadinimas pagal Fondo valdybos informacinės sistemos duomenis, o draudėjo – fizinio asmens – vardas, pavardė;

21.19.16.2. draudėjo Juridinių asmenų registre įregistruotas kodas, jeigu draudėjui jis suteiktas;

21.19.17.  duomenys apie užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, komercinės-ūkinės ar kitos deklaruotos veiklos Lietuvos Respublikoje nutraukimą (mokesčių mokėtojų tipas, kuriuo registruotas užsienietis, vykdęs individualią veiklą, veiklos vykdymo pradžia ir pabaiga);

21.19.18.  duomenys apie tai, kad teisėta veikla, kuria ketina užsiimti užsienietis, yra susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, kad šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą bei verslo planą ir kad šio užsieniečio, būsiančio numatomos įsteigti įmonės dalyviu, buvimas Lietuvos Respublikoje būtinas šios įmonės veiklai;

21.19.19.  užsieniečio ūminės klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos;

21.19.20.  ikiteisminio tyrimo įstaigos arba teismo teikimo duomenys užsieniečio, kuris buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiavo su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu;

21.19.21.  duomenys apie darbdaviui ir priimančiai įmonei taikytas sankcijas dėl nelegalaus darbo (jeigu sankcijos buvo taikytos, nurodomas sankcijos pagrindas, sankcijos skyrimo ir nuobaudos įvykdymo data);

21.19.22duomenys apie atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu, savivaldybių biudžetais ar fondais (jeigu yra mokestinė nepriemoka, nurodoma nepriemokos suma);

21.19.23.  duomenys apie mokestinę nepriemoką Valstybinio socialinio draudimo fondui (jeigu yra nepriemoka, nurodomas jos dydis);

21.19.24.  duomenys apie įsipareigojimų muitinei vykdymą (jeigu yra įsipareigojimai, nurodomas jų dydis);

21.19.25.  požymis, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė;

21.19.26.  sprendimo nutraukti prašymo išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.19.27sprendimo išduoti, pakeisti (atsisakyti išduoti, pakeisti) leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.19.28sprendimo panaikinti leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.19.29.  sprendimo panaikinti sprendimą išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.19.30leidimo laikinai gyventi ar leidimo nuolat gyventi negaliojimo priežastis ir data, nuo kurios leidimas negalioja;

21.20duomenys, susiję su užsieniečių kelionės dokumentų išdavimu:

21.20.1. prašymo išduoti (pakeisti) dokumentą duomenys;

21.20.2. sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti), pakeisti (atsisakyti pakeisti) dokumentą duomenys;

21.20.3. išduoto dokumento rūšis, numeris, galiojimo laikas;

21.21užsieniečių duomenys, susiję su naudojimosi laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje teise:

21.21.1. prašymo išduoti (pakeisti) ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi pažymą duomenys;

21.21.2. sprendimo nutraukti prašymo išduoti (pakeisti) ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi pažymą nagrinėjimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.3. sprendimo išduoti, pakeisti (atsisakyti išduoti, pakeisti) ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi pažymą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.4. sprendimo panaikinti ES piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.5. sprendimo panaikinti ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi pažymą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.6. ES piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi pažymos negaliojimo priežastis ir data, nuo kurios ši pažyma negalioja;

21.21.7. prašymo išduoti (pakeisti) ES leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę duomenys;

21.21.8. sprendimo nutraukti prašymo išduoti (pakeisti) ES leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę nagrinėjimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.9. sprendimo išduoti, pakeisti (atsisakyti išduoti, pakeisti) ES leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.10.  sprendimo panaikinti užsieniečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.11.  sprendimo panaikinti ES leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.12.  sprendimo panaikinti sprendimą išduoti (pakeisti) ES leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.21.13.  ES leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelės negaliojimo priežastis ir data, nuo kurios leidimas negalioja;

21.22užsieniečių duomenys, susiję su prieglobsčio suteikimo procedūromis:

21.22.1. prašymo suteikti prieglobstį duomenys, nurodyti Nuostatų 21.3 papunktyje;

21.22.2. požymis, kad prašymas suteikti prieglobstį yra paskesnis;

21.22.3. požymis, kad prieglobsčio prašytojas yra perkeltas iš kitos ES ar trečiosios valstybės;

21.22.4. valstybės, iš kurios perkeltas prieglobsčio prašytojas, pavadinimas;

21.22.5. prieglobsčio prašytojo perkėlimo iš kitos ES ar trečiosios valstybės teisinis pagrindas;

21.22.6. prašymo suteikti prieglobstį motyvai;

21.22.7. prieglobsčio prašytojo teisinė padėtis trečiosiose valstybėse;

21.22.8. duomenys apie priklausymą klanui (tik užsieniečio sutikimu);

21.22.9. duomenys apie išpažįstamą religiją (tik užsieniečio sutikimu);

21.22.10duomenys apie tautybę (tik užsieniečio sutikimu);

21.22.11.  duomenys apie gimtąją kalbą; kitas kalbas, kurias užsienietis moka;

21.22.12.  išvykimo iš kilmės valstybės data;

21.22.13.  duomenys apie kelionės į Lietuvos Respubliką maršrutą (nuo paskutinio išvykimo iš kilmės valstybės), valstybę, į kurią norėta vykti, vykimo į ją tikslas; kelionės bilietų duomenys (vykimo datos, maršrutas);

21.22.14.  duomenys apie prieglobsčio prašytojo pažeidžiamumą;

21.22.15.  duomenys apie pragyvenimo lėšas;

21.22.16sprendimo dėl valstybės, atsakingos už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, nustatymo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.17sprendimo dėl prieglobsčio prašytojo perdavimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už jo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.18sprendimo dėl Lietuvos Respublikos atsakomybės už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą pripažinimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.19sprendimo išduoti kelionės dokumentą laissez-passer prieglobsčio prašytojui, kuris perduodamas Europos Sąjungos valstybei narei, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje; išduoto kelionės dokumento numeris, išdavimo data;

21.22.20sprendimo išduoti kelionės dokumentą atvykti į Lietuvos Respubliką užsieniečiui, perkeliamam į Lietuvos Respublikos teritoriją, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.21sprendimo dėl prieglobsčio prašytojo įleidimo į Lietuvos Respubliką duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.22sprendimo dėl prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės, nagrinėjimo iš esmės skubos tvarka arba nenagrinėjimo iš esmės duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.23sprendimo dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo arba leidimo prieglobsčio prašytojui apsigyventi jo pasirinktoje vietoje duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.24sprendimo dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.25sprendimo išduoti (pakeisti) užsieniečio registracijos pažymėjimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.26sprendimo dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo termino pratęsimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.27sprendimo suteikti prieglobstį (nesuteikti prieglobsčio) Lietuvos Respublikoje duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.28sprendimo panaikinti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.22.29sprendimo dėl pabėgėlio statuso, kurį perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją atrinktam užsieniečiui suteikė Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba, pripažinimo duomenys;

21.22.30sprendimo dėl užsieniečio perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją duomenys;

21.22.31duomenys apie prieglobsčio prašytojui mokamas išmokas (išmokų skyrimo pradžia, pabaiga, išmokų koeficientas, koeficiento galiojimo data);

21.22.32duomenys apie ES valstybių narių paklausimus:

21.22.32.1. duomenys apie ES valstybės narės paklausimą (data, užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, paklausimą atsiuntusi valstybė, paklausimo pagrindas, tipas);

21.22.32.2. požymis, ar paklausimas pakartotinis;

21.22.32.3. požymis, ar pirštų antspaudai pateikti Eurodac;

21.22.32.4. Eurodac nuorodos numerio duomenys;

21.22.32.5. duomenys apie Eurodac sistemos atsakymo dėl prieglobsčio prašytojo duomenų palyginimo su Eurodac sistemos duomenimis rezultatą;

21.22.32.6. duomenys apie atsakymo į paklausimą terminą;

21.22.32.7. duomenys apie užsieniečio perdavimo terminą;

21.22.32.8. duomenys apie užsieniečio perdavimo datą, vietą;

21.22.33.  užsieniečio registracijos pažymėjimo duomenys:

21.22.33.1. užsieniečio registracijos pažymėjimą išdavusios (pakeitusios) institucijos duomenys;

21.22.33.2. valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, išspausdinusio užsieniečio registracijos pažymėjimą vardas, pavardė ir pareigų pavadinimas;

21.22.33.3. užsieniečio registracijos pažymėjimo išspausdinimo data;

21.22.33.4. užsieniečio registracijos pažymėjimo numeris;

21.22.33.5. užsieniečio registracijos pažymėjimo galiojimo laikas;

21.22.33.6. užsieniečio registracijos pažymėjimo būsena;

21.22.33.7. užsieniečio registracijos pažymėjimo perdavimo data; 

21.22.33.8. užsieniečio registracijos pažymėjimo įteikimo data, vieta, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, įteikusio asmeniui užsieniečio registracijos pažymėjimą, vardas, pavardė ir pareigų pavadinimas;

21.23duomenys, susiję su užsieniečio atvykimu į Lietuvos Respubliką ir buvimu joje:

21.23.1. bylos kodas;

21.23.2. paskutinis bylos kodas;

21.23.3. bylos eiga (aktyvi arba baigta);

21.23.4. požymis, ar asmens tapatybė nustatyta;

21.23.5. duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.321.1.4, 21.1.721.1.10, 21.1.59 papunkčiuose;

21.23.6. tautybė (tik užsieniečio sutikimu);

21.23.7. religija (tik užsieniečio sutikimu);

21.23.8. sprendimo dėl užsieniečio neįleidimo į Lietuvos Respubliką duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.23.9. valstybės sienos perėjimo punkto, per kurį užsienietis neįleistas, pavadinimas;

21.23.10neįleidimo data ir laikas;

21.23.11neįleidimo priežastis;

21.23.12užsieniečio naudojama transporto rūšis;

21.23.13policijos ar kitos teisėsaugos institucijos pareigūno sprendimo sulaikyti užsienietį ne ilgiau kaip 48 valandoms rekvizitai, sulaikymo vieta, data ir laikas;

21.23.14teikimo apylinkės teismui sulaikyti užsienietį ilgiau kaip 48 valandoms arba skirti jam alternatyvią sulaikymui priemonę data, numeris, pagrindas ir jį surašiusios institucijos ar įstaigos pavadinimas, apylinkės teismo pavadinimas ir kreipimosi į šį teismą data;

21.23.15 apylinkės teismo sprendimo sulaikyti užsienietį (jo nesulaikyti) ilgiau kaip 48 valandoms ar skirti jam alternatyvią sulaikymui priemonę (šios priemonės neskirti) rekvizitai, sulaikymo terminas ar paskirtos alternatyvios sulaikymui priemonės pavadinimas ir taikymo terminas;

21.23.16 skundo dėl apylinkės teismo sprendimo sulaikyti užsienietį, pratęsti jo sulaikymo terminą arba taikyti jam alternatyvią sulaikymui priemonę pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui data;

21.23.17Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas ir jo rekvizitai; bylos, kurią nagrinėjant priimtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, numeris;

21.23.18teikimo apylinkės teismui pratęsti sulaikymo terminą ar persvarstyti sprendimą sulaikyti užsienietį ilgiau kaip 48 valandoms data, numeris, pagrindas ir jį surašiusios institucijos ar įstaigos pavadinimas, apylinkės teismo pavadinimas ir kreipimosi į šį teismą data;

21.23.19apylinkės teismo sprendimas, jo rekvizitai, data, iki kurios pratęstas sulaikymo terminas;

21.23.20požymis, ar pradėtas ikiteisminis tyrimas;

21.23.21užsieniečio atvykimo į sulaikymo vietą ir paleidimo iš sulaikymo vietos data ir priežastis;

21.23.22.  sulaikymo data;

21.23.23.  sulaikymo vieta;

21.23.24sulaikymo terminas;

21.23.25užsienietį pristačiusios įstaigos pavadinimas;

21.23.26apgyvendinimo terminas;

21.23.27duomenys apie turimus dokumentus (pavadinimas, išdavimo data, išdavimo šalis, galioja iki);

21.23.28.  asmens apžiūros ir daiktų patikrinimo protokolo duomenys (protokolą surašiusios įstaigos pavadinimas, protokolo surašymo data, vieta, registracijos numeris, pareigūno vardas, pavardė, pareigų pavadinimas);

21.23.29.  užsieniečio išvykimo būdas;

21.23.30sprendimo dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje, terminas, per kurį užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos Respublikos, ir nurodyta išvykimo valstybė;

21.23.31.  dokumento apie užsieniečio, atliekančio arešto ar laisvės atėmimo bausmę, paleidimą, lygtinį paleidimą duomenys (institucijos pavadinimas, data, vieta, registracijos numeris, dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigų pavadinimas);

21.23.32.  sprendimo dėl užsieniečio grąžinimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.23.33.  terminas, per kurį užsienietis įpareigojamas savanoriškai išvykti iš Lietuvos Respublikos;

21.23.34.  valstybė, į kurią užsienietis grąžinamas;

21.23.35.  sprendimo dėl grąžinimo įvykdymo duomenys;

21.23.36.  sprendimo dėl grąžinimo kontroliuojančios institucijos atlikto patikrinimo dėl sprendimo dėl grąžinimo įvykdymo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.23.37teikimo dėl užsieniečio išsiuntimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.4 papunktyje;

21.23.38sprendimo išsiųsti (atsisakyti išsiųsti) užsienietį iš Lietuvos Respublikos ar sprendimo dėl kitos valstybės sprendimo išsiųsti užsienietį vykdymo galimumo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.23.39.  valstybė, priėmusi sprendimą išsiųsti užsienietį;

21.23.40.  valstybė, į kurią asmuo išsiunčiamas;

21.23.41.  sprendimo sustabdyti sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ar sprendimo dėl kitos valstybės sprendimo išsiųsti užsienietį vykdymo galimumo vykdymą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.23.42.  sprendimo panaikinti sprendimą dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ar sprendimą dėl kitos valstybės sprendimo išsiųsti užsienietį vykdymo galimumo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.23.43.  sprendimo išsiųsti užsienietį įvykdymo data ir valstybė, į kurią užsienietis išvyko;

21.23.44.  prašymo leisti užsieniečiui vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją data, numeris, pagrindas, pateikimo data, institucija ar įstaiga, kuriai pateiktas prašymas, ir prašymą pateikusios valstybės ir jos institucijos ar įstaigos pavadinimas;

21.23.45.  sprendimo leisti (neleisti) užsieniečiui vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.23.46.  valstybės, iš kurios ir į kurią užsienietis vyksta;

21.23.47.  datos, nuo kurios ir iki kurios leidžiama vykti tranzitu;

21.23.48.  pasienio kontrolės punktas, per kurį leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ir išvykti iš jos vykstant tranzitu;

21.23.49.  asmens, kuris lydės užsienietį, vardas, pavardė, gimimo data užsieniečiui vykstant tranzitu; faktinės užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką ir išvykimo iš jos datos ir pasienio kontrolės punktas;

21.23.50.  duomenys, susiję su Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių readmisija į Lietuvos Respubliką:

21.23.50.1. readmisijos paraiškos data ir numeris;

21.23.50.2. valstybės, pateikusios readmisijos paraišką, pavadinimas;

21.23.50.3. readmisijos paraiška;

21.23.50.4. asmens, dėl kurio gauta readmisijos paraiška, duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.321.1.5, 21.1.8 papunkčiuose;

21.23.50.5. kreipimosi į Kriminalistinių tyrimų centrą duomenys dėl asmens pirštų atspaudų duomenys;

21.23.50.6. atsakymo iš Kriminalistinių tyrimų centro duomenys;

21.23.50.7. sprendimo dėl readmisijos paraiškos tenkinimo data ir numeris, sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas;

21.23.50.8. sprendimas dėl readmisijos paraiškos;

21.23.50.9. informacija apie perdavimo sąlygas (perdavimo data, laikas, būdas, Lietuvos Respublikos valstybės sienos perėjimo punktas);

21.23.50.10. duomenys apie asmens perdavimą Lietuvos Respublikai (perduota / neperduota);

21.23.51.  duomenys apie Užsieniečių registracijos centro vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą (data, pažeistas punktas, paskirta nuobauda, nuobaudos galiojimo terminas, nuobaudos įvykdymas);

21.24duomenys, susiję su turėta ar siekiama įgyti Lietuvos Respublikos pilietybe ar turima teise į ją:

21.24.1. prašymo atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymo suteikti, grąžinti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymo dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimo duomenys;

21.24.2. tautybė (tik užsieniečio sutikimu);

21.24.3. pareiškimo, kad asmuo atsisako kitos valstybės pilietybės, duomenys;

21.24.4. teikimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo, grąžinimo duomenys;

21.24.5. sprendimo dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, sprendimo suteikti, grąžinti Lietuvos Respublikos pilietybę (nesuteikti, negrąžinti Lietuvos Respublikos pilietybės), dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje, sprendimo įsigaliojimo data;

21.24.6. Nuostatų 21.24.5 papunktyje nurodyto sprendimo pakeitimo duomenys;

21.24.7. sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo ar netekimo duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.24.8. prašymo dėl priesaikos Lietuvos Respublikai duomenys;

21.24.9. duomenys apie nustatytą priesaikos Lietuvos Respublikai datą, laiką ir vietą; duomenys apie priimtą priesaiką Lietuvos Respublikai (priesaikos data ir vieta);

21.24.10.  prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą pateikimo vieta ir data;

21.24.11.  sprendimo išduoti, pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą (jo neišduoti, nepakeisti) duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.24.12.  sprendimo nutraukti prašymo atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymo suteikti ar grąžinti Lietuvos Respublikos pilietybę, prašymo dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimo, taip pat išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą nagrinėjimą duomenys, nurodyti Nuostatų 21.5 papunktyje;

21.24.13.  teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo data, serija ir numeris;

21.24.14.  teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo atsiėmimo data;

21.24.15.  teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo pripažinimo negaliojančiu data ir pagrindas;

21.24.16.  duomenys apie teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo negaliojimą;

21.25pranešimo apie prarastą Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos, grįžti į ją, užsieniečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio ar suteikiančio dokumento duomenys:

21.25.1. pranešimo data ir laikas;

21.25.2. dokumento rūšis, serija, numeris, galiojimo laiko pabaiga;

21.25.3. pranešimas;

21.26MIGRIS naudotojo duomenys (įstaigos, kurioje naudotojas dirba, pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, jam suteiktos duomenų tvarkymo ar peržiūros teisės).

22.  MIGRIS duomenims tvarkyti naudojami šie klasifikatoriai:

22.1pasaulio valstybių ir teritorijų;

22.2tautybių;

22.3pilietybių;

22.4kalbų;

22.5profesijų;

22.6atvykimo tikslų;

22.7UTPĮ straipsnių;

22.8asmens dokumentų rūšių;

22.9prašymų išduoti prieglobstį rūšių;

22.10prieglobsčio formų;

22.11vizų rūšių;

22.12C.SIS II ir Vizų informacinės sistemos;

22.13Administracinių nusižengimų registro nuobaudų rūšių.

23.  MIGRIS gaunami duomenys:

23.1iš VIISP perduodamas tapatybės nustatymo duomenų paketas (vardas, pavardė, asmens kodas);

23.2iš Juridinių asmenų registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.2.1–21.2.9, 21.2.1121.2.15 (išskyrus juridinio asmens dalyvio duomenis), 21.2.19 papunkčiuose;

23.3iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.2.12–21.2.18 (išskyrus juridinio asmens vadovo duomenis) papunkčiuose;

23.4iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gaunami duomenys – asmens kodas, vardas, pavardė, lytis, deklaruota gyvenamoji vieta ir deklaravimo data, jei asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data, mirties data, jei asmuo miręs, asmens dokumento rūšis, dokumento išdavimo serija, numeris, dokumento išdavimo data, dokumento galiojimo laikas, įstaiga, išdavusi dokumentą;

23.5iš Nekilnojamojo turto registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.16.2.6, 21.18.3, 21.19.221.19.3 papunkčiuose;

23.6iš Užsieniečių registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.121.1.5, 21.1.7-21.1.10, 21.1.1221.1.13, 21.1.16 (išskyrus atvejus, kai duomenis pateikia paslaugos gavėjas), 21.1.17, 21.1.22 (išskyrus santuokos ar registruotos partnerystės sudarymo vietos (valstybės), santuokos sudarymo formos duomenis), 21.1.23, 21.1.43, 21.1.60, 21.1.6221.1.63 papunkčiuose;

23.7iš Administracinių nusižengimų registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.47, 21.1.48 papunkčiuose;

23.8iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.46 papunktyje;

23.9iš Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.50 papunktyje;

23.10iš Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazės gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.51 papunktyje;

23.11iš Policijos elektroninių paslaugų sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.3.1, 21.2.5–21.2.6 papunkčiuose;

23.12Policijos departamentas teikia duomenis, nurodytus Nuostatų 21.1.43, 21.18.4–21.18.5 papunkčiuose;

23.13Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas teikia duomenis, nurodytus Nuostatų 21.1.43, 21.18.4–21.18.5 papunkčiuose;

23.14iš Mokinių registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.28 papunktyje;

23.15iš Studentų registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.28 papunktyje;

23.16iš Švietimo ir mokslo institucijų registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.28.1 papunktyje;

23.17iš Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.49 papunktyje;

23.18iš Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.52–21.1.56 papunkčiuose;

23.19iš Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.14 papunktyje;

23.20iš VSATIS gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.57 papunktyje;

23.21iš Fondo valdybos informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.19.15–21.19.16, 21.19.23 papunkčiuose;

23.22iš Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.19.7–21.19.12 papunkčiuose;

23.23iš Mokesčių apskaitos informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų  21.8 papunktyje;

23.24iš Integruotos mokesčių informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.19.17, 21.19.22 papunkčiuose;

23.25iš Integruotos muitinės informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.19.24 papunktyje;

23.26iš NECIS gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.1.37–21.1.41 papunkčiuose;

23.27iš KADIS gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.23.31 papunktyje;

23.28iš KPVS gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.26 papunktyje;

23.29iš „Startup Visa“ platformos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.19.18 papunktyje;

23.30Lietuvos Respublikos adresų registro gaunami duomenys – Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašai ir tarpiniai Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų bazės tekstinių duomenų išrašai;

23.31iš Vidaus reikalų informacinės sistemos gaunami duomenys, nurodyti Nuostatų 21.26 papunktyje.

 

IV SKYRIUS

MIGRIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

24.  MIGRIS funkcinę struktūrą sudaro:

24.1išorinis portalas (eMIGRIS):

24.1.1. elektroninių paslaugų posistemis:

24.1.1.1.   prašymų teikimo ir stebėsenos modulis, kurio pagrindinės funkcijos teikti el. prašymus, vykdyti bylos / dokumentų nagrinėjimo stebėseną, peržiūrėti sprendimus dėl prašymų;

24.1.1.2.   vizitų planavimo modulis, kurio pagrindinės funkcijos – rezervuoti, atšaukti vizito datą, laiką bei vietą konsultacijoms ar migracijos paslaugai gauti, peržiūrėti, atšaukti nustatytą laiką priesaikai teikti konkrečioje vietoje;

24.1.1.3.   informavimo modulis, kurio pagrindinės funkcijos – teikti informaciją paslaugų gavėjui rankiniu ir automatiniu būdu;

24.1.1.4.   mokėjimų modulis, kurio pagrindinės funkcijos – paslaugų gavėjui apmokėti už el. paslaugas per el. bankininkystę, peržiūrėti apmokėjimo duomenis, pažymėti atleidimo nuo mokesčio pagrindą;

24.1.1.5.   išduotų dokumentų tvarkymo modulis, kurio pagrindinės funkcijos – teikti informaciją apie galiojančius asmens dokumentus, sudaryti galimybę pateikti prašymą paskelbti asmens dokumentą negaliojančiu, užsisakyti informavimo apie asmens dokumento galiojimo pabaigą paslaugą;

24.1.2. asmens informacijos tvarkymo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos peržiūrėti ir (ar) tvarkyti asmens duomenis, informaciją ir dokumentus;

24.1.3. išorinio portalo administravimo posistemis, kurio pagrindinė funkcija administruoti išorinį portalą naudojant turinio valdymo sistemos funkcijas;

24.2 vidinis portalas (MIGRIS):

24.2.1. leidimų gyventi posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – registruoti prašymus išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, vykdyti leidimų gyventi procedūras, tvarkyti sprendimo dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis, užsakyti leidimą;

24.2.2. prieglobsčio posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – registruoti prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, vykdyti prieglobsčio suteikimo procedūras, tvarkyti su prieglobsčiu susijusius duomenis, prašymus išduoti prieglobstį, išduotus dokumentus;

24.2.3. pilietybės posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – registruoti prašymus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimu, netekimu, vykdyti asmens pilietybės procedūras, tvarkyti ir saugoti asmenų pilietybės duomenis, su jais susijusių sprendimų (tarpinių, galutinių) duomenis;

24.2.4. vietinio eismo per sieną posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – registruoti prašymus, tvarkyti sprendimų duomenis, pateikti užsakymus dėl vietinio eismo per sieną leidimo gamybos;

24.2.5. nelegalios migracijos posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – priimti sprendimą dėl nelegalios migracijos, fiksuoti sprendimo įvykdymo faktus, užregistruoti asmenų sulaikymą;

24.2.6. nepageidaujamų asmenų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – sprendimo priėmimo įtraukti užsienietį į nepageidaujamų asmenų sąrašą vykdymas, viešinti nurodytus nepageidaujamus asmenis, sprendimo priėmimo išbraukti užsienietį iš nepageidaujamų asmenų sąrašo vykdymas;

24.2.7. leidimų vykti tranzitu posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – priimti sprendimus dėl leidimo vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, išduoti leidimus, suderinti vykimo tranzitu aplinkybes, fiksuoti sprendimo įvykdymo faktus;

24.2.8. kvietimų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – registruoti prašymus patvirtinti kvietimus, priimti sprendimą dėl kvietimo patvirtinimo, atšaukti patvirtintą kvietimą;

24.2.9. asmens dokumentų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – tvarkyti prašymus pakeisti Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančius ir užsieniečių dokumentus (kurie išduoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo pakeisti dokumentą), formuoti užsieniečių teisinę padėtį patvirtinančių dokumentų užsakymus gamybai, peržiūrėti dokumento duomenis, registruoti prašymus paskelbti dokumentą negaliojančiu;

24.2.10. išorinių migracijos paslaugų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – tvarkyti paslaugų teikėjų sutartis, formuoti pavedimus subjektams, su kuriais yra sudaryta galiojanti sutartis, patvirtinti, kad paslaugai yra priskirtas paslaugos teikėjas, atšaukti paslaugos teikimą dėl paslaugos teikėjo pasikeitusių aplinkybių arba paslaugos gavėjo poreikių pasikeitimo, paslaugų teikėjų istorijos peržiūrai;

24.2.11. mokesčių apskaitos posistemis, kurio pagrindinės funkcijos peržiūrėti užregistruotų paraiškų apmokėjimo už užsakomas paslaugas duomenis, vykdyti prašymų dėl mokesčių ar jų dalies grąžinimo apdorojimą, vykdyti apmokėjimo duomenų paiešką pagal nustatytus kriterijus, pažymėti, kad apmokėjimas gautas, formuoti pažymą dėl mokesčių ar jų dalies grąžinimo ir pateikti ją duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir būdais Valstybinei mokesčių inspekcijai;

24.2.12. skundų valdymo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – gauti informaciją iš teismo ir priskirti ją asmens bylai, teikti informaciją teismui;

24.2.13. vizitų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – tvarkyti vizitų grafiką, rezervuoti vizito laiką, atšaukti rezervaciją;

24.2.14. konsultacijų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – teikti standartizuotas užklausas kitoms institucijoms, kreiptis dėl tarpinstitucinės konsultacijos, paskirti užklausų vykdytojus, vykdyti dokumentų mainus, gauti atsakymus, tvarkyti žinių bazę;

24.2.15. administravimo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – valdyti MIGRIS organizacinę struktūrą, administruoti išorinių kontaktų grupes ir jų duomenis, kurti ir koreguoti reikiamus klasifikatorius, valdyti dokumentų tvarkymo proceso žingsnius, administruoti e. parašo komponentus, nustatyti ataskaitų generavimo parametrus, tvarkyti pranešimų siuntimo parametrus, peržiūrėti veiksmų sistemoje audito žurnalą, tvarkyti archyvavimo taisykles;

24.2.16. asmens bylų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – formuoti e. bylas, peržiūrėti, redaguoti, perduoti paskirtam darbuotojui, archyvuoti;

24.2.17. duomenų mainų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – įgyvendinti duomenų mainų su išorinėmis informacinėmis sistemomis funkcionalumą;

24.2.18. ataskaitų posistemis, kurio pagrindinės funkcijos – kurti statistines ataskaitas, susijusias su užsieniečių, Lietuvos Respublikos piliečių, jiems suteiktų teisių ir išduotų dokumentų apskaita;

24.2.19. dokumentų valdymo posistemis:

24.2.19.1. registruotų dokumentų modulis, kurio pagrindinės funkcijos yra dokumentų (gaunamų, siunčiamų, vidinių) registravimas, popierinių skaitmeninimas, dokumentų priskyrimas asmens byloms, apskaita, saugojimas, jų paskirstymas;

24.2.19.2. dokumentų projektų modulis, kurio pagrindinės funkcijos naujų dokumentų sudarymas, jų tvarkymas, pildymas, parengtų dokumentų projektų derinimas, vizavimas, tvirtinimas, pasirašymas kvalifikuotu e. parašu, perdavimas registruoti;

24.2.19.3. užduočių valdymo modulis, kurio pagrindinės funkcijos – valdyti užduotis, apimantis užduočių sudarymą, paskirstymą tarp darbuotojų ir jų vykdymo kontrolę;

24.2.19.4. dokumentų valdymo priežiūros modulis skirtas dokumentacijos planams, dokumentacijos planų suvestinėms, bylų apyrašams ir jų sąrašams, naikinimo aktams, registrų sąrašams tvarkyti;

24.2.19.5. archyvavimo modulis skirtas dokumentams ir informacijai archyvuoti, archyvams saugoti, paieškai archyve vykdyti, aprašams registruoti;

24.2.19.6. e. dokumentų komponentas.

 

V SKYRIUS

MIGRIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

25MIGRIS duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems teisės aktų nustatytą teisę juos gauti. Asmens duomenys teikiami ADTAĮ nustatyta tvarka.

26.  MIGRIS tvarkytojo interneto svetainėje www.migracija.lt viešai skelbiami nuasmeninti ir apibendrinti statistiniai duomenys. Asmens duomenys viešai neskelbiami. Statistiniai duomenys gali būti pakartotinai panaudoti be atskiro MIGRIS tvarkytojo leidimo, tačiau privaloma nurodyti duomenų šaltinį ir datą, kada duomenys buvo gauti.

27MIGRIS duomenys gali būti peržiūrimi leidžiamosios kreipties būdu internetu ar elektroninių ryšių tinklais, perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais, pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

28MIGRIS duomenų gavėjai:

28.1registrų ir informacinių sistemų valdytojai, kuriems MIGRIS duomenys teikiami pagal asmens duomenų teikimo sutartis ir (arba) duomenų teikimo sutartis;

28.2fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę prašymą pateikti asmens duomenis ADTAĮ 6 straipsnio nustatyta tvarka;

28.3valstybės ir savivaldybių institucijos, išskyrus ADTAĮ 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus;

28.4išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai;

28.5kiti duomenų gavėjai.

29.  MIGRIS duomenys duomenų gavėjams teikiami šiais būdais:

29.1vienkartinis duomenų teikimas:

29.1.1. duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame nurodomas šių duomenų gavimo ir teikimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, apimtis, teikimo būdas ir teikiamų duomenų formatas;

29.1.2. MIGRIS valdytojas duomenis teikia ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos; jei prašoma, atsakymas pateikiamas raštu;

29.1.3. informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama tik tada, kai asmuo pateikia jo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtina savo tapatybę;

29.2daugkartinis duomenų teikimas. Šiuo atveju MIGRIS duomenys ir informacija teikiama pagal duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta:

29.2.1. teikiamų duomenų apimtis;

29.2.2. duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas;

29.2.3. duomenų naudojimo tikslas;

29.2.4. duomenų teikimo sąlygos;

29.2.5. duomenų teikimo sutarties keitimo tvarka.

30.  Duomenų gavėjai MIGRIS duomenų negali keisti, privalo juos naudoti tik duomenų teikimo sutartyje ar prašyme nurodytu tikslu ir apimtimi.

31.  MIGRIS duomenys ES valstybių narių ir (arba) Europos Laisvosios prekybos asociacijos valstybių, trečiųjų šalių duomenų gavėjams ir kitiems subjektams teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

32.  MIGRIS duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

33.  MIGRIS duomenys teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokie jau naudojami MIGRIS ir kurių nereikia papildomai apdoroti.

34.   Kai atsisakoma teikti MIGRIS tvarkomus duomenis asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką.

35.  Atsisakymas teikti duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

36.  Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas ir duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. MIGRIS tvarkytojas pagal kompetenciją turi būti informuojamas apie pastebėtus netikslumus raštu arba elektroniniu paštu, tuo pačiu būdu MIGRIS tvarkytojas pagal kompetenciją turi informuoti duomenų gavėją apie netikslumų ištaisymą ir užtikrinti, kad visi MIGRIS duomenų gavėjai, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų nedelsiant informuoti apie ištaisytus netikslumus.

37.  Jei fizinio ar juridinio asmens pateikti duomenys nesutampa su duomenimis, gautais iš registrų ir kitų informacinių sistemų, arba tokių duomenų minėtuose šaltiniuose nėra, duomenys papildomai tikrinami kitomis priemonėmis (siunčiami oficialūs paklausimai ir pan.).

 

VI SKYRIUS

MIGRIS DUOMENŲ SAUGA

 

38.  MIGRIS duomenų saugą nustato Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Vyriausybės nustatyta tvarka.

39.  Siekiant užtikrinti MIGRIS duomenų saugą, vadovaujamasi:

39.1Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

39.2Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

39.3Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

39.4Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

39.5Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-50 „Dėl Elektroninio keitimosi duomenimis su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis taisyklių patvirtinimo“;

39.6Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

39.7Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27001:2017, LST EN ISO/IEC 27002:2017, kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais grupės „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“ standartais, kuriuose reglamentuojamas saugus duomenų tvarkymas.

40Už MIGRIS tvarkomos elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją atsako MIGRIS valdytojas ir MIGRIS tvarkytojai.

41.  Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

42.  Duomenų saugojimo MIGRIS duomenų bazėse terminai:

42.1Paslaugų gavėjų ir su migracijos paslaugomis ar procedūromis susijusių duomenų saugojimo terminai nustatyti Prieglobsčio apraše, Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje apraše, Leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje apraše ir kituose migracijos procesus reglamentuojančiuose teisės aktuose. Pasibaigus nustatytiems terminams, duomenys perkeliami į duomenų bazės archyvą ir vienus metus saugomi. Pasibaigus šiam terminui MIGRIS duomenys sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

42.2MIGRIS duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojų darbuotojų, naudojančių MIGRIS, duomenys – 2 metus nuo naudotojo teisių panaikinimo datos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys perkeliami į duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi vienus metus,  pasibaigus šiam terminui iš jos ištrinami.

43.  Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1T-74(1.12.E) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

 

VII SKYRIUS

MIGRIS FINANSAVIMAS

 

44.  MIGRIS steigimas, diegimas, eksploatacija, tobulinimas ir plėtra finansuojami valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, lėšomis.

 

VIII SKYRIUS

MIGRIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

45.  MIGRIS modernizuojama arba likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų aprašo nustatyta tvarka.

46.  Likviduojamos MIGRIS duomenys perkeliami į kitą informacinę sistemą arba sunaikinami, arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47.  Duomenų subjektas ADTAĮ nurodytais atvejais ir tvarka turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

48.  Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ.

___________________