LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. sausio 15 d. Nr. 4-20

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamentas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 16 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1002 „Dėl Pavyzdinio ministerijų darbo reglamento patvirtinimo“,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamentą (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbo reglamentą:

1.2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTAS“.

1.2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – ministerija) darbo tvarką.“

1.2.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose ministerijai atstovauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – ministras) arba pagal kompetenciją jo pavedimu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministras (toliau – viceministras), ministerijos kancleris ar kitas ministerijos valstybės tarnautojas.“

1.2.4. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. ministerijos valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo ministerijos valstybės tarnautojams, tarnybinių komandiruočių, pašalpų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, jų skatinimo, jeigu ministras to nepaveda daryti ministerijos kancleriui;“.

1.2.5. Pakeičiu 9.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.5. įstaigų prie ministerijos vadovų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių, pašalpų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, skatinimo, jeigu įstatymai nenustato kitaip;“.

1.2.6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Ministro įsakymai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ministro įsakymus personalo klausimais (priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, pašalpų skyrimo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kt.) registruoja ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir personalo skyrius, kitus ministro įsakymus – ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius.“

1.2.7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.“

1.2.8. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Ministerijos administracijos padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi ministro patvirtintais jų nuostatais, departamentų direktoriai, skyrių vedėjai, kitų ministerijos administracijos padalinių vadovai (toliau – padalinių vadovai), ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir kiti valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, darbuotojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.“

1.2.9. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Viceministrai pasirašo raštus, siunčiamus Respublikos Prezidento patarėjams, Lietuvos Respublikos Seimo narių padėjėjams, Ministro Pirmininko patarėjams ir ministerijoms, kai atsakoma į kitų ministerijų viceministrų pasirašytus raštus, atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, kitų valstybės institucijų ar įstaigų persiųstus ministerijai pagal kompetenciją dokumentus, taip pat kitus teisės aktų jiems pasirašyti priskirtus dokumentus. Prireikus šiuos dokumentus gali pasirašyti ministerijos kancleris. Ministro rašytiniu pavedimu viceministrai pasirašo raštą, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti.“

1.2.10. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimai ar Ministro Pirmininko pavedimu Ministro Pirmininko kanclerio pavedimai (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą) turi būti įvykdomi per 10 darbo dienų nuo jų gavimo ministerijoje, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.“

1.2.11. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pavedimas (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą ir pavedimus, nurodytus Reglamento 28 punkte) turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo ministerijos administracijos padalinyje, jeigu pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti ne ilgiau kaip per 4 mėnesius nuo jų gavimo ministerijos administracijos padalinyje, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.“

1.2.12. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Teisės aktų projektai Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

Įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektai skelbiami ministerijos interneto svetainėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

1.2.13. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Už ministerijos veiklos dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka atsako ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius.“

1.2.14. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų susitikimus su ministru, viceministrais, ministerijos kancleriu organizuoja ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Tarptautinių reikalų ir protokolo skyrius.“

1.2.15. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Visuomenės informavimu apie ministerijos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie ministeriją formavimu rūpinasi ministro atstovas spaudai arba viešųjų ryšių srityje atliekantis funkcijas ministro patarėjas (toliau – ministro atstovas spaudai) ir ministerijos Ryšių su visuomene skyrius.“

1.2.16. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Ministro atstovas spaudai ir ministerijos Ryšių su visuomene skyrius kartu su kitų padalinių vadovais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms ir visuomenei, komentuodamas su ministerijos kompetencija susijusius klausimus, informuodamas apie ministerijos vadovų arba valstybės tarnautojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausiuosius sprendimus, pasirašytus dokumentus, kitus su ministerijos veikla susijusius klausimus, taip pat rengia visuomenės informavimo priemonėms pranešimus aktualiais klausimais. Šiuos pranešimus ministro atstovas spaudai ar ministerijos Ryšių su visuomene skyrius turi suderinti su ministru ar viceministru, ar ministerijos kancleriu. Ministerijos Ryšių su visuomene skyrius taip pat apibendrina su ministerijos veikla susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse ir teikia ją ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos.“

1.2.17. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus išplatinti pranešimai ir kita informacija visuomenės informavimo priemonėms ir visuomenei privalo atspindėti oficialią ministro poziciją.“

1.2.18. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS“.

1.2.19. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.“

1.2.20. Pripažįstu netekusiu galios 53 punktą.

1.2.21. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, įstaigų prie ministerijos vadovų išvykimas į tarnybines komandiruotes organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nustatyta tvarka.“

1.2.22. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, įstaigų prie ministerijos vadovų išvykimo į tarnybines komandiruotes į užsienį ir Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimus sprendžia ministras ar ministro pavedimu – ministerijos kancleris.“

1.2.23. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, įstaigų prie ministerijos vadovų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir į užsienį įforminamas ministro įsakymu ar ministro pavedimu – ministerijos kanclerio potvarkiu. Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta padalinio vadovas, įstaigos prie ministerijos vadovas, prireikus įsakyme (potvarkyje) nurodomas ir išvykstantį į komandiruotę valstybės tarnautoją pavaduojantis asmuo.“

1.2.24. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio vykimą į užsienį organizuoja ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Tarptautinių reikalų ir protokolo skyrius.“

1.2.25. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Kasmetinės atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas, nemokamos atostogos, atostogos dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose ministerijos valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos ministerijos valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Kasmetinės, tikslinės, pailgintos, papildomos atostogos ministerijos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.“

1.2.26. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Kasmetinės atostogos ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos pagal metų pradžioje sudaromą atostogų suteikimo grafiką (eilę), kuris prireikus gali būti tikslinamas.

Ministrui tiesiogiai pavaldžių ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir ministerijos administracijos padalinių, tiesiogiai pavaldžių ministrui, valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų suteikimo grafiką (eilę) nustato ministras.

Kitų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų suteikimo grafiką (eilę) nustato viceministrai arba ministerijos kancleris pagal kuruojamus ministerijos administracijos padalinius.

Kasmet, iki ministerijos kanclerio nustatytos datos, padalinių vadovai turi pateikti ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir personalo skyriui ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų suteikimo grafikus (eiles).“

1.2.27. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams atostogos suteikiamos ministro įsakymu ar ministro pavedimu – ministerijos kanclerio potvarkiu.“

1.2.28. Pripažįstu netekusiu galios 67 punktą.

1.2.29. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Keičiantis ministrui, reikalų perdavimas organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.“

1.2.30. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas kiti ministerijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už ministerijos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį ministerijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas atsakingas, padalinio vadovui.

Padalinio vadovas paskiria valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už perduotų reikalų tvarkymą.“

1.2.31. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Ministerijos archyvą tvarko ministerijos Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad kituose Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymuose vartojamą institucijos pavadinimą „Lietuvos Respublikos ūkio ministerija“ atitinka institucijos pavadinimas „Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija“, pareigų pavadinimą „Lietuvos Respublikos ūkio ministras“ – pareigų pavadinimas „Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras“, pareigų pavadinimą „Lietuvos Respublikos ūkio viceministras“ – pareigų pavadinimas „Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministras“.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                  Virginijus Sinkevičius