MOKSLO, INOVACIJŲ ir technologijų agentūros

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 18 d. Nr. 2V-254

Vilnius

 

 

Pakeičiu Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Ekspertų grupė, vertindama ūkio subjekto veiklą dėl priskyrimo MTEP, vadovaujasi skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo, nešališkumo, interesų konflikto vengimo ir konfidencialumo principais, Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, Frascati vadovu, kita vertinimui reikalinga medžiaga. Ekspertinio vertinimo metu pritrūkus informacijos ar duomenų, Agentūra turi teisę prašyti ūkio subjekto pateikti papildomą informaciją ar duomenis, nustatydama ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą arba ekspertai gali atlikti vertinimą veiklos vykdymo vietoje.“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Ekspertinis vertinimas atliekamas per 60 kalendorinių dienų.“

3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Galutinė vertinimo išvada dėl veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) MTEP pateikiama ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui per 3 darbo dienas nuo galutinės išvados priėmimo dienos.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Kęstutis Šetkus