r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-124

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3, 8 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomojamą (išnuomotą) ne aukciono būdu, tarifus (procentais nuo vidutinės žemės rinkos vertės):

1.1. žemės ūkio paskirties žemės sklypams – 1;

1.2. kitos paskirties žemei:

1.2.1. komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,5,

1.2.2. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų – 1,5,

1.2.3. gyvenamųjų teritorijų – 1,5,

1.2.4. inžinerinės infrastuktūros teritorijų (garažų bendrijos) – 1,

1.2.5. naudingųjų iškasenų teritorijų – 1,5;

1.3. konservacinės paskirties žemei – 1,5;

1.4. fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi (gamybinei, ūkinei, komercinei veiklai vykdyti, individualių garažų ir kitų statinių, įrenginių savininkai, kurie nepriklauso bendrijoms) valstybine žeme nesudarę sutarčių, – 4.

1.5. žemės sklypams, kurie yra nenaudojami ir (arba) apleisti – 4;

1.6. žemei, naudojamai ne pagal paskirtį, – 4.

2. Taikyti asmenims, kuriems valstybinė žemė išnuomota aukciono būdu, o žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui arba valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui, jeigu mokesčio dydis nenurodytas, žemės mokesčio tarifus, nurodytus šio sprendimo 1 punkte.

3. Nustatyti 2019 metų neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius valstybinės žemės nuomininkams, kai žemės sklypas išnuomotas ne aukciono (ne konkurso) tvarka: Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose – 0,25 ha, kitose kaimo vietovėse – 3 ha:

3.1. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytiems asmenims;

3.2. kaime gyvenančioms daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų.

4. Nustatyti, kad asmenims, atitinkantiems Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos apraše išvardytus reikalavimus, valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti atlyginamas pagal Verslo plėtros skatinimo programą.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 3.2 papunktyje nurodytiems asmenims lengvata netaikoma visam žemės sklypui, kuriame yra apleistos žemės plotų.

6. Nustatyti, kad:

6.1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius iki rugsėjo 16 d. pateikia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui duomenis apie mirusius Akmenės rajono gyventojus už laikotarpį nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 rugsėjo 15 d.;

6.2. asmenys, kuriems apskaičiuojant žemės nuomos mokestį taikomos lengvatos,  iki 2019 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui pateikia:

6.2.1. senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;

6.2.2. šeimos sudėties pažymą;

6.2.3. pažymą iš ugdymo įstaigos.

6.3. juridiniai asmenys, nuomojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį ir deklaracijas pateikia Savivaldybės administracijai iki 2019 m. spalio 15 d.;

6.4. už laiku nesumokėtą 2019 m. valstybinės žemės nuomos mokestį už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis lygus tuo metu galiojančiam Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui taikant ribą laikui – 180 dienų, pasibaigus mokėjimo terminui.

7. Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui mokesčių mokėtojų, nurodytų šio sprendimo 3.2 papunktyje, kuriems taikomi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, sąrašą.

8.  Nustatyti, kad valstybinės žemės nuomos mokesčiu 2019 m. neapmokestinama: 

8.1. kitos paskirties žemė, jeigu žemės sklypų naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (kodas – 315);

8.2. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų ir valstybės įmonių kelių tiesimo bei priežiūros pastatų, statinių ir įrenginių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių ir įrenginių, avarinio ryšio linijų, želdinių užimta žemė, valstybinių telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų užimta žemė;

8.3. geriamojo vandens ruošimo įrenginių, giluminių gręžinių ir šių objektų sanitarinės apsaugos zonų žemė;

8.4. miestų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemė;

8.5. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojama žemė;

8.6. elektros linijų atramų ir skirstomųjų elektros tinklų transformatorinių bei skirstymo punktų užimta žemė;

8.7. daugiabučių namų savininkų bendrijų naudojama žemė;

8.8. prie daugiabučių gyvenamųjų namų naudojama žemė.

9. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo fizinius ir juridinius asmenis, jeigu mokestis už visus nuomojamus ar naudojamus žemės sklypus neviršija 1,45  Eur.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                             Tomas Martinaitis