VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M. gegužės 30 D. ĮSAKYMO NR. VA-49 „DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ KAIP 15 000 EUR, FORMOS PLN203 IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. kovo 3 d. Nr. VA-19

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir išdėstau nauja redakcija (Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, PLN203 forma nekeičiama, Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ KAIP 15 000 EUR, FORMOS PLN203 IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“,

tvirtinu pridedamas:

1. Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, PLN203 formą;

2. Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo taisykles.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, PLN203 formos pildymo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Paramos gavėjai – Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys paramos gavėjo statusą.

3.2. Paramos teikėjai – Lietuvos juridiniai asmenys, nurodyti LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, ir / arba užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą LPĮ nustatyta tvarka, taip pat nurodyti Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – Loterijų įstatymas) 19 straipsnio 1 dalyje, t. y. loterijų organizatoriai, privalomai suteikę paramą Loterijų įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka.“

1.2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LPĮ, Loterijų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.“

1.2.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Tinkamai užpildytą ataskaitą mokesčių administratoriui iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti:

6.1. paramos teikėjai, nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą suteikę paramą, didesnę kaip 15 000 eurų.

Paramos teikėjai, t. y. loterijų organizatoriai, nuo 2020 m. gegužės 1 d. pradeda teikti ataskaitą, kai vienam paramos gavėjui pagal Loterijų įstatymo nuostatas privalomai suteiktos paramos suma viršija 15 000 EUR sumą;

6.2. paramos gavėjai, nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą gavę paramą arba vienam paramos (labdaros) gavėjui pagal LPĮ suteikę paramą (labdarą), didesnę kaip 15 000 eurų.

Paramos gavėjai nuo 2020 m. gegužės 1 d. ataskaitą privalo pateikti, kai iš vieno paramos teikėjo, t. y. loterijų organizatoriaus, pagal Loterijų įstatymo nuostatas gautos paramos suma viršija 15 000 EUR sumą.“

1.2.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: 

148 laukelyje įrašomas mėnuo, kurio ataskaita teikiama. Ataskaita pradedama teikti už tą mėnesį, kurį tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios suteiktos paramos (labdaros) ar iš to paties paramos teikėjo didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios gautos paramos vertė viršija 15 000 eurų. Vėlesniais tų kalendorinių metų mėnesiais ataskaitos teikiamos tuo atveju, kai tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui papildomai suteikiama parama (labdara) arba iš to paties paramos teikėjo papildomai gaunama parama.

Paramos teikėjų, t. y. loterijų organizatorių, ataskaita pradedama teikti už tą mėnesį, kurį tam pačiam paramos gavėjui didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios pagal Loterijų įstatymą ir / arba LPĮ suteiktos paramos vertė viršija 15 000 eurų.

 

Pavyzdžiai

 

1. Uždaroji akcinė bendrovė X 2020 metais pagal LPĮ nuostatas suteikė paramą:

– viešajai įstaigai A – 5 000 eurų vasario mėnesį, 12 000 eurų liepos mėnesį ir 5 000 eurų rugpjūčio mėnesį;      

– asociacijai B – 17 000 eurų kovo mėnesį ir 3 000 eurų rugpjūčio mėnesį.

Uždaroji akcinė bendrovė X privalo pateikti šias ataskaitas:

– kovo mėnesio (apie asociacijai B suteiktą 17 000 eurų paramą);   

– liepos mėnesio (apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A suteiktą 17 000 eurų paramos sumą);

– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A suteiktą 22 000 eurų ir asociacijai B – 20 000 eurų paramos sumą).

Asociacija B privalo pateikti šias ataskaitas:

– kovo mėnesio (apie iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 17 000 eurų paramą);

– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 20 000 eurų paramos sumą).

Viešoji įstaiga A privalo pateikti šias ataskaitas:

– liepos mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 17 000 eurų paramos sumą);

– rugpjūčio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš uždarosios akcinės bendrovės X gautą 22 000 eurų paramos sumą).

2. Uždaroji akcinė bendrovė 2020 m. birželio mėnesį suteikė 20 000 eurų paramą labdaros ir paramos fondui, tačiau nepateikė ataskaitos. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį tam pačiam labdaros fondui uždaroji akcinė bendrovė suteikė dar 10 000 eurų paramą ir pateikė ataskaitą apie visą nuo metų pradžios labdaros ir paramos fondui suteiktą 30 000 eurų paramos sumą. Neatsižvelgiant į tai, kad uždaroji akcinė bendrovė rugsėjo mėnesio pateiktoje ataskaitoje įrašė visą nuo metu pradžios suteiktos paramos sumą, turi būti pateikta ir birželio mėnesio ataskaita apie suteiktą 20 000 eurų paramą.

Pažymėtina, kad labdaros ir paramos fondas, kaip paramos gavėjas, taip pat privalo pateikti birželio mėnesio ataskaitą apie gautą 20 000 eurų paramą ir rugsėjo mėnesį (apie nuo metų pradžios) iš uždarosios akcinės bendrovės gautą 30 000 eurų paramą.

3. Loterijų organizavimo veiklą vykdanti bendrovė X 2020 m. pagal Loterijų įstatymą privalomai suteikė paramą pinigais viešajai įstaigai A: 16 000 eurų vasario mėnesį, 10 000 eurų balandžio mėnesį ir 7 000 eurų spalio mėnesį.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. loterijų organizatoriams pagal Loterijų įstatymą atsiranda prievolė teikti mokesčių administratoriui ataskaitas apie suteiktą paramą LPĮ nustatyta tvarka, todėl balandžio mėnesį loterijų organizatorius, tam pačiam paramos gavėjui, t. y. viešajai įstaigai A, suteikęs paramą, kurios vertė viršija 15 000 eurų sumą, iki 2020 m. gegužės 15 d. turi pateikti pirmąją ataskaitą, t. y. balandžio mėnesio ataskaitą apie viešajai įstaigai A nuo metų pradžios pagal Loterijų įstatymą suteiktą 26 000 eurų paramą.   

Bendrovė iki 2020 m. lapkričio 15 d. taip pat privalo pateikti spalio mėnesio ataskaitą apie nuo metų pradžios viešajai įstaigai A pagal Loterijų įstatymą suteiktą 33 000 eurų paramos sumą.  

Viešoji įstaiga A privalo pateikti šias ataskaitas:

balandžio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš bendrovės X pagal Loterijų įstatymą gautą 26 000 eurų paramos sumą);

- spalio mėnesio (apie nuo metų pradžios iš bendrovės X pagal Loterijų įstatymą gautą 33 000 eurų paramos sumą).

4. Loterijų organizavimo veiklą vykdanti bendrovė Y 2020 m. pagal Loterijų įstatymą privalomai suteikė paramą pinigais asociacijai A: 17 000 eurų kovo mėnesį, 10 000 eurų balandžio mėnesį ir pagal LPĮ balandžio mėnesį dar suteikė asociacijai A 2 000 eurų paramą.

Bendrovė Y privalo pateikti balandžio mėnesio ataskaitą apie asociacijai A pagal Loterijų įstatymą ir LPĮ nuo metų pradžios suteiktą 29 000 (17 000 + 10 000 + 2 000) eurų paramą.

Asociacija A taip pat privalo pateikti balandžio mėnesio ataskaitą apie nuo metų pradžios iš bendrovės Y pagal LPĮ ir Loterijų įstatymą gautą 29 000 eurų paramos sumą.

5. Loterijų organizavimo veiklą vykdanti bendrovė Z 2021 m. sausio mėnesį pagal Loterijų įstatymą privalomai suteikė 20 000 eurų paramą pinigais asociacijai A.

Bendrovė Z privalo pateikti sausio mėnesio ataskaitą iki vasario 15 d. apie asociacijai A pagal Loterijų įstatymą suteiktą 20 000 eurų paramą.

Asociacija A taip pat privalo pateikti sausio mėnesio ataskaitą iki vasario 15 d. apie iš bendrovės Z pagal Loterijų įstatymą gautą 20 000 eurų paramos sumą.

“.

1.2.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip: 

15. Ataskaitos S dalį „Informacija apie nuo metų pradžios suteiktą paramą (labdarą)“ užpildo:

15.1. paramos teikėjai (pelno siekiantys juridiniai asmenys), nuo metų pradžios vienam paramos gavėjui pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą suteikę paramą, didesnę kaip 15 000 eurų;

15.2. paramos gavėjai (paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys), nuo metų pradžios vienam paramos (labdaros) gavėjui pagal LPĮ suteikę paramą (labdarą), didesnę kaip 15 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, ar parama (labdara) teikiama iš savo uždirbtų lėšų, ar iš kitų asmenų gautos paramos. Jeigu paramos gavėjas nuo metų pradžios vienam paramos (labdaros) gavėjui nėra suteikęs didesnės kaip 15 000 eurų paramos (labdaros), tai jis ataskaitos S dalies laukelius palieka neužpildytus (nerašo brūkšnių, nulių ar kitų simbolių).“

1.2.6. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

24. Ataskaitos G dalį „Informacija apie nuo metų pradžios gautą paramą“ užpildo paramos gavėjai (paramos gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys), nuo metų pradžios iš vieno asmens pagal LPĮ ir / arba Loterijų įstatymą gavę paramą, didesnę kaip 15 000 eurų.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė