LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ IŠSKYRIMO IŠ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GRUPĖS, APIMANČIOS MAŽUOSIUS MIESTUS IR KAIMO VIETOVES, TURINČIUS NUO 1 IKI 6 TŪKSTANČIŲ GYVENTOJŲ, IŠSKYRUS SAVIVALDYBIŲ CENTRUS, PRINCIPŲ

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1V-655

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 7.9 papunkčiu:

1. N u s t a t a u šiuos tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principus:

1.1. teritorinės aprėpties; tiksline teritorija gali būti pripažįstama gyvenamoji vietovė (kaimas, miestelis arba miestas), nesanti savivaldybės centru, kurioje pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo informaciją gyveno nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų;

1.2. objektyvumo; visos kiekviename regione iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), išskirtos tikslinės teritorijos (toliau – tikslinės teritorijos) privalo atitikti tuos pačius viešai prieinamais kiekybiniais duomenimis ir faktais pagrįstus kriterijus;

1.3. tikslingumo; regionų plėtros tarybos, išskirdamos tikslines teritorijas, vadovaujasi planavimo dokumentais ir Europos Sąjungos finansinės paramos programavimo dokumentais, kurių pagrindu skiriama finansinė parama tikslinių teritorijų vystymui; tuo atveju, kai išskirtų tikslinių teritorijų vystymui numatoma naudoti finansinę paramą, skiriamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.2 investicinio prioriteto „Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimui“ 8.2.1 konkretų uždavinį „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ (toliau – konkretus uždavinys), tikslinėmis teritorijomis gali būti pripažįstami santykinai skurdūs, patiriantys nuosmukį ir (ar) turintys neišnaudotą potencialą miestai, miesteliai ir kaimai, atsižvelgus į regiono būdingiausias socialines problemas (mažas gyventojų pajamas, nepalankią demografinę struktūrą, didelę dalį socialinę atskirtį patiriančių asmenų, nepakankamą užimtumą ir kt.);

1.4. koncentravimo; regionų plėtros tarybos, išskirdamos tikslines teritorijas, turi užtikrinti šiuos finansinės paramos koncentravimo tikslinėms teritorijoms reikalavimus:

1.4.1. mažiausia projekto(-ų) tikslinėje teritorijoje Europos Sąjungos finansinės paramos suma įskaitant planuojamą finansinę paramą pagal Veiksmų programos konkretų uždavinį ir skirtą Europos Sąjungos finansinę paramą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ arba „Probleminių teritorijų plėtra“ turi būti ne mažesnė kaip 725 tūkst. eurų, o finansinė parama pagal Veiksmų programos konkretų uždavinį turi būti ne mažesnė kaip 290 tūkst. eurų;

1.4.2. didžiausia projekto(-ų) tikslinėje teritorijoje Europos Sąjungos finansinės paramos suma įskaitant planuojamą finansinę paramą pagal Veiksmų programos konkretų uždavinį ir skirtą Europos Sąjungos finansinę paramą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ arba „Probleminių teritorijų plėtra“ turi būti ne didesnė kaip 725 tūkst. eurų pastovioji dalis ir kintamoji dalis ne didesnė kaip 290 eurų vienam tikslinės teritorijos gyventojui (gyventojų skaičius nustatomas pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo informaciją).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                           Dailis Alfonsas Barakauskas