lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. V-614 „DĖL CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 3 d. Nr. V-303

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. CFTT prie KAM veikla organizuojama pagal krašto apsaugos ministro patvirtintą metinį veiklos planą.

2. Pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. rengia bei teikia derinti ir tvirtinti CFTT prie KAM metinį veiklos planą teisės aktų nustatyta tvarka;“.

 

3. Pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.4. rengia ir teikia CFTT prie KAM metinės veiklos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;“.

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Raimundas Karoblis