LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-738 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.    rugsėjo 21 d. Nr. D1-559

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.5 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma viena abiem projekto etapams (techniniam projektui ir darbo projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projekto etapui (techniniam projektui, darbo projektui); vienam etapui – techniniam darbo projektui, supaprastintam projektui (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektui, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašui, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektui.“

2. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašas, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas;“.

3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašas, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas yra dokumentai, kuriais vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai.“

4. Papildau 931 punktu:

931. Statinio ekspertizės sudėtis, kai yra prielaidų, kad pažeisti esminiai statinių reikalavimai (vienas, keli ar visi), nustatyti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] (išskyrus 932 punkte nustatytus atvejus):

931.1. jeigu yra esminių statinių reikalavimų pažeidimų esmė ir priežastys, atsiradusios ir prognozuojamos pasekmės (statybos teisės aktų pažeidimai);

931.2. jeigu yra nepatenkinama statinio normatyvinė kokybė [5.1];

931.3. jeigu yra nepakankami statybiniai tyrimai, pašaliniai veiksniai, netinkamas statinio naudojimas ir pan.).“

5. Papildau 932 punktu:

932. Statinio ekspertizės sudėtis, kai yra prielaidų, kad statomas statinys neatitinka esminių statinių reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011, nes nepateikti teisės aktais nustatyti privalomi atitiktį statinio projektiniams sprendiniams patvirtinantys dokumentai: patikrinimas, ar statinys (jo dalis) atitinka projekto (paskutinės projekto ar jo dokumentų laidos) sprendinius, lemiančius statinio atitiktį Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams statinių reikalavimams.“

6. Papildau 991 punktu:

991. Statinio ekspertizės akto sudėtis, kai statinio ekspertizė atliekama šio reglamento 932 punkte nurodytu atveju, yra:

991.1. statinio (jo dalies) aprašymas ir bendrieji statinio rodikliai;

991.2. pateikiami duomenys apie statinio (jo dalies) atitiktį projekto (paskutinės projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams, lemiantiems statinio atitiktį Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams statinių reikalavimams;

991.3. statinio ekspertizės akte pateikiamos išvados, kad:

991.3.1. statinys (jo dalis) atitinka statinio projekto sprendinius, lemiančius statinio atitiktį Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams statinių reikalavimams;

991.3.2. statinys (jo dalis) neatitinka statinio projekto sprendinių, lemiančių statinio atitiktį Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams statinių reikalavimams.“

7. Papildau 992 punktu:

992. Jei atlikus statinio ekspertizę šio reglamento 932 punkte nurodytu atveju, statinio ekspertizės akte pateikta išvada, kad statinys (jo dalis) atitinka statinio projekto sprendinius, lemiančius statinio atitiktį Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems esminiams statinių reikalavimams, šis aktas laikomas alternatyva nepateiktiems dokumentams, kurie patvirtintų atitiktį teisės aktuose nustatytiems statinio projektiniams sprendiniams.“

8. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Reglamento 98, 99 ir 991 punktuose nustatyta statinio ekspertizės sudėtis taikoma ir bendrosios statinio ekspertizės, ir dalinės statinio ekspertizės (atliekamos 92, 93, 931 ir 932 punktuose nurodytais atvejais) atvejais.“

9.  Pakeičiu 8 priedo 5.6.41 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6.41. ypatingųjų statinių projektuose – statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija;“.

10. Papildau 8 priedą 9.6 papunkčiu:

9.6. Statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre (projekto vadovo parašu patvirtinta dokumento kopija be asmens duomenų).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                              Kęstutis Mažeika