LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 2-46 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 30 d. Nr. 2-253

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   P a k e i č i u 2 priedą ir išdėstau jį taip:

 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo

apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(BE PROFESINIO DARBO PATIRTIES)

 

Pareigybė

Atskaitos koefi-cientas

Kriterijus

Pasto-viosios dalies koefi-cientas

Kriterijus

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Vyriausiasis specialistas [teisininkas], A1 lygis

6,0

1,0

1,0

1,0

0

1,0

0,8

(10,8)[1]

20 proc.

0

Vyriausiasis specialistas [programuotojas], A2 lygis

10,0

(maksimalus pareigybei)

10,0

0

50 proc.

Vyriausiasis specialistas [kompiuterių tinklo administratorius], A2 lygis

10,0

(maksimalus pareigybei)

10,0

0

50 proc.

Energetikas, B lygis

5,6

0,6

0,3

0,5

0

0,5

0,35

7,85

0

0

Specialistas [elektronikos ir tele-komunikacijų inžinierius], C lygis

6,7

(maksimalus pareigybei)

 

 

 

 

 

 

6,7

0

50 proc.

Valytojas

5,1

0

0

0

0

0

0

5,1

0

0

 

_____________“.

 

2.   P a k e i č i u 3 priedą ir išdėstau jį taip:

„Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

Pareigybės pavadinimas ir lygis

Pastoviosios dalies koeficientai, baziniais dydžiais

Profesinio darbo patirtis, metais

iki 2

nuo > 2 iki 5

nuo > 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

6,0-10,0

6,1-11,0

6,2-12,0

6,3-13,0

Vyriausiasis specialistas [teisininkas], A1 lygis*

(10,0*1,2) 

12,0

(11,0*1,2)  13,2    

(12*1,2) 14,4

(13,0*1,2) 15,6

Vyriausiasis specialistas [programuotojas], A2 lygis**

(10*1,5) 

15,0

(11,0*1,5)

16,5

(12,0*1,5) 18,0

(13,0*1,5) 19,5

Vyriausiasis specialistas [kompiuterių tinklo administratorius], A2 lygis**

(10*1,5) 

15,0

(11,0*1,5)

16,5

(12,0*1,5) 18,0

(13,0*1,5) 19,5

B lygis

5,6-8,5

5,7-9,0

5,8-9,5

5,9-10,0

Energetikas, B lygis

7,85

8,55

9,29

10,0

* - pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, padidintas 20 procentų;

** - pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, padidintas 50 procentų.

 

_____________________“.

 

3.   P a k e i č i u 4 priedą ir išdėstau jį taip:

„Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo

sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES

KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

Pareigybės pavadinimas ir lygis

Pastoviosios dalies koeficientai, baziniais dydžiais

Profesinio darbo patirtis, metais

iki 2

nuo > 2 iki 5

nuo >5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

5,1-6,7

5,2-7,1

5,3-7,5

5,4-8,0

Specialistas [elektronikos ir tele-komunikacijų inžinierius], C lygis

(6,7*1,5) 10,05

(7,1*1,5) 10,65

(7,5*1,5) 11,25

(8,0*1,5) 12,0

Valytojas, C lygis

5,1

5,2

5,3

5,86

 

_____________________“.

4.   S k e l b i u šį įsakymą:

4.1. Teisės aktų registre;

4.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

5.   Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Žydrūnas Bartkus[1] Koeficientas viršija maksimalų leistiną Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 priede nustatytą pareiginės algos koeficientą.