Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „Dėl TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. 679
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, ir 2.2 papunktį išdėstyti taip:

„2.2. kario, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančio statutinio valstybės tarnautojo (toliau – statutinis tarnautojas) ar darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų laikotarpiui iki 90 dienų (įskaitytinai), kai karys, statutinis tarnautojas ar darbuotojas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu siunčiamas atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete, dalyvauti tarptautinėse karinėse pratybose ar kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, taip pat tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis.

Komandiruotės metu darbuotojui, kai jis siunčiamas tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis, mokami šiuo nutarimu nustatyti dienpinigiai, taip pat taikomos papildomos apmokėjimo ir aprūpinimo sąlygos, kurios statutiniam tarnautojui už tarnybą tarptautinių operacijų metu nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarime Nr. 287 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų patvirtinimo.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Rasa Budbergytė