JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENINĖS PAGALBOS VALANDINIO ĮKAINIO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. 13B-1429

Jonava

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“, 3 punktu ir atsižvelgdamas į Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. 10V-139 „Dėl asmeninės pagalbos paslaugos teikimo kainos“,

n u s t a t a u asmeninės pagalbos valandinį įkainį Jonavos rajono savivaldybėje – 8,50 Eur.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Valdas Majauskas