Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T-210

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, patvirtintu Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 132 ir 134 punktais, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.                   Patvirtinti Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekus galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. T-729 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

3. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                      Virginijus Komskis


PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 26 d.

sprendimu Nr. T-210

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija) yra sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu. Komisiją sudaro tarybos nariai ir savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai.

2.      Komisija yra atsakinga ir atskaitinga savivaldybės tarybai.

3.      Komisijos veiklos nuostatai nustato Komisijos teises, pareigas, funkcijas, komisijos sudarymo, veiklos organizavimo, Politikų elgesio tyrimo, komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką.

4.      Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą.

5.      Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

6.      Komisijos tikslai – plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybių institucijomis, skatinti Pagėgių savivaldybės tarybos narių atsakomybę už savo elgesį, veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

7.      Pagrindiniai Komisijos veiklos principai: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, nešališkumas, skaidrumas, viešumas, pavyzdingumas, atsakomybė.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

8.      Komisija sudaroma per du mėnesius nuo pirmojo tarybos posėdžio visai tarybos veiklos kadencijai iš 7 narių: Savivaldybės tarybos 5 nariai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių 2 atstovai. Gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai Komisijoje turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių.

9.      Tarybos nariai į Komisiją skiriami laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo − dauguma siūlo 3 narius, mažuma – 2. Komisijos pirmininku ir nariu negali būti asmuo, atstatydintas iš Komisijos sudėties arba yra pažeidęs Valstybės politikų elgesio kodekso principus.

10.    Taryba Komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), Komisijos pirmininko kandidatūrą meras teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Jeigu tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Komisijos pirmininko kandidatūros, Komisijos pirmininką taryba skiria mero teikimu.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

11.    Komisija atlieka šias funkcijas:

11.1.    prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

11.2.    analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

11.3.    nagrinėja gautą informaciją. dėl tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo;

11.4.    nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo;

11.5.    teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

IV. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12.          Komisijos pirmininkas, kai jo nėra pirmininko pavaduotojas, šaukia posėdžius, sudaro posėdžio darbotvarkę, nustato posėdžio datą bei vietą. Komisijos nariai turi teisę siūlyti pakeisti ar papildyti darbotvarkę.

13.          Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkaujantis ir sekretorius.

14.       Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Komisijos narių dauguma.

Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos posėdžiui pirmininkaujančio balsas.

15.          Komisijos nariai, nesutikdami su priimtu sprendimu, gali pateikti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

V. SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ ELGESIO TYRIMO PAGRINDAI IR TERMINAI

16.       Tarybos nario elgesio tyrimas Komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

16.1.    fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas (toliau – skundas) apie tarybos nario galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamente tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimą (toliau – pažeidimas);

16.2.    visuomenės informavimo priemonėse paskelbta pagrįsta informacija apie tarybos nario galimai padarytą pažeidimą;

16.3.    gavus pranešimą apie tarybos nario nedalyvavimą tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose be pateisinamos priežasties.

17.       Tarybos nario elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 16.1. ir 16.2. punktuose nurodyto pagrindo atsiradimo, ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo 16.3. punkte nurodyto pagrindo atsiradimo. Komisija tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip 1 metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas tarybos nario laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir laikas, kai tarybos narys tarybos sutikimu yra išvykęs į komandiruotę. Prireikus Komisija gali, bet ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, pratęsti šiame punkte nustatytą tyrimo terminą.

VI. KOMISIJOS TEISĖS

18.       Atlikdama tyrimą Komisija turi teisę:

18.1.    apklausti tarybos narį, kurio elgesys tiriamas, bei kitus asmenis, susijusius su tarybos nario tiriamu elgesiu ar politine veikla;

18.2.    apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją apie tarybos nario galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose valstybės politikui nustatytų reikalavimų pažeidimą;

18.3.    teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą tyrimui reikalingą informaciją;

18.4.    prireikus išvykti į įvykio vietą;

18.5.    pasitelkti specialistų.

VII. KOMISIJOS NARIŲ PAREIGOS

19.       Atlikdami tyrimą, Komisijos nariai privalo:

19.1.    vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais;

19.2.    laikyti paslaptyje duomenis ar žinias, kuriuos jie sužinojo vykdydami tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

19.3.    nenaudoti 19.2. punkte nurodytų duomenų ar žinių asmeninei ar kitų asmenų naudai;

19.4.    kol Komisija nebaigia tyrimo, niekam neteikti jokios informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą bei duomenis.

20.       Šių nuostatų 19.2. ir 19.3. punktų nuostatos taikomos ir Komisiją aptarnaujantiems darbuotojams bei pasitelktiems specialistams.

21.       Atlikdami tyrimą, Komisijos nariai, Komisiją aptarnaujantys darbuotojai ir jos pasitelkti specialistai netrikdo valstybės institucijų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbo ir privalo susilaikyti nuo preliminarių vertinimų bei išvadų, kol nebaigtas tyrimas ir nėra Komisijos išvados.

22.       Komisijos nariai už šiame skirsnyje nustatytų pareigų pažeidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. TARYBOS NARIO, KURIO ELGESYS TIRIAMAS, TEISĖS

23.       Tarybos narys, kurio elgesys tiriamas, turi teisę:

23.1.    teikti Komisijai paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

23.2.    baigus tyrimą susipažinti su tyrimo metu surinkta medžiaga;

23.3.    dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

24.       Tarybos narys, teikiantis Komisijai paaiškinimus, negali būti verčiamas teikti paaiškinimus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius.

IX. KOMISIJOS DARBO TVARKA

25.       Komisija per 3 dienas nuo tyrimo pradžios surašo laisvos formos pranešimą, kuriuo informuoja tarybos narį apie pradėtą jo elgesio tyrimą, jo teises, pateikia turimus duomenis apie padarytą pažeidimą ir prašo iki pranešime nurodytos datos pateikti rašytinį paaiškinimą. Komisija šį pranešimą tarybos nariui įteikia asmeniškai arba išsiunčia registruotu paštu.

26.       Komisija, atlikusi tyrimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos savo posėdyje vertina tyrimo metu surinktus duomenis ir priima 31 punkte numatytus sprendimus. Apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio pradžios turi būti pranešta tiriamam tarybos nariui. Jo neatvykimas į Komisijos posėdį ar paaiškinimo nepateikimas nekliudo Komisijai priimti sprendimą.

27.       Komisijos sprendimai priimami dalyvaujant tik Komisijos nariams.

28.       Komisijos priimti sprendimai yra skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Pakartotiniai skundai apie galimą tarybos nario padarytą pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde yra nurodomos naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atlikto tyrimo metu, ir dėl to Komisijos priimtas sprendimas yra galimai neteisėtas. Dėl pakartotinio tyrimo būtinumo sprendžia Komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokio skundo gavimo. Komisijai nusprendus pradėti pakartotinį tyrimą, jis atliekamas pagal šią veiklą nustatytas procedūras.

29.       Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti parengiamas pranešimas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik Komisijos pirmininkas ar Komisijos įgaliotas jos narys ir tik tokį, kokį įgalioja pateikti Komisija.

30.       Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti informaciją tarybai.

X. KOMISIJOS SPRENDIMAI

31.       Tarybos nario elgesio tyrimą atlikusi Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

31.1.    konstatuoti, kad tarybos narys nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamente, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų;

31.2.    apsiriboti svarstymu Komisijoje;

31.3.    konstatuoti, kad tarybos narys pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar vietos savivaldos įstatyme, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamente, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus;

31.4.    rekomenduoti tarybos nariui suderinti savo elgesį ar veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ar Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamente, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ar reikalavimais;

31.5.    rekomenduoti viešai atsiprašyti;

31.6.    įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar prokuratūrai;

31.7.    konstatuoti, kad tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties, teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo.

32.       Komisija gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos tarybos narys savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ir dėl to viešai atsiprašė.

33.       Apie Komisijos atliktą tyrimą ir priimtą sprendimą praneša asmeniui, pateikusiam skundą komisijai, ir tarybos nariui, dėl kurio yra priimtas sprendimas.

34.       Komisijos priimti sprendimai yra vieši ir turi būti skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35.    Šie nuostatai galioja Pagėgių savivaldybės tarybos įgaliojimo laikui.

___________________________