TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL NEVIEŠŲ DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. 13P-61-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, jog šis nutarimas įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Rimvydas Norkus

 

 

 

Sekretorius                                                                                             Ramūnas Gadliauskas


 

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d.

nutarimu Nr. 13P-61-(7.1.2)

 

NEVIEŠŲ DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I.  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų civilinėse, baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ir administracinėse bylose esančių neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (toliau – LITEKO) pagrindinius principus ir tvarką.

2Šio Aprašo paskirtis – užtikrinti teismuose tvarkomų neviešų duomenų apsaugą bei vieningą teismų praktiką tvarkant LITEKO su nevieša bylų medžiaga susijusius duomenis.

3Šiame apraše naudojamos sąvokos:

3.1. Nevieši duomenys – tai duomenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti ar laikytini neviešais ir kurie gali būti atskleisti tik asmenims, turintiems teisę gauti tokius duomenis.

3.2. Nevieša bylos medžiaga – teismo bylą sudarantys dokumentai, įskaitant ir teismo priimtus procesinius dokumentus, kuriuose yra neviešų duomenų.

4.  Už neviešų duomenų tvarkymo LITEKO organizavimą ir kontrolę yra atsakingas teismo pirmininkas. Bylos nagrinėjimo metu už neviešų duomenų tvarkymo teisėtumo ir proporcingumo užtikrinimą yra atsakingas bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegija.

5Įgyvendindamas šiame Apraše ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, teismo pirmininkas paskiria asmenis, atsakingus už neviešų duomenų tvarkymą LITEKO.

6.  Aprašas netaikomas duomenų, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka suteiktos slaptumo žymos, tvarkymui.

 

II. SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI NEVIEŠŲ DUOMENŲ TVARKYMUI LITEKO

 

7.  Visa bylos medžiaga arba jos dalis nevieša gali būti pripažįstama teismo nutartimi. Teismo nutartyje nurodyta bylos medžiaga nevieša laikoma nuo tokios nutarties priėmimo momento.

8.  Teismui nusprendus bylą nagrinėti uždarame (neviešame) teismo posėdyje, jei teismo procesiniame sprendime nenumatyta kitaip, tokios bylos visa medžiaga laikoma nevieša šioje byloje nedalyvaujančių asmenų, įskaitant ir su bylos procesu tiesiogiai nesusijusius teismo darbuotojus, atžvilgiu.

9.  Teismo nutartis, kuria bylos medžiaga ar jos dalis pripažįstama nevieša, arba kuria nuspręsta bylą nagrinėti  uždarame (neviešame) teismo posėdyje, LITEKO turi būti įkeliama kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jos priėmimo. Į LITEKO įkeliama skaitmeninta nutarties kopija arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta nutartis.

10.  Priėmus nutartį, kuria teismas bylos medžiagą ar jos dalį pripažįsta nevieša, arba kuria nuspręsta  bylą nagrinėti uždarame (neviešame) teismo posėdyje, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties priėmimo, nutartyje nurodytiems duomenims,  bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegijos narys, arba kitas teismo pirmininko įgaliotas asmuo  LITEKO priskiria neviešumo požymį.

11.  Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais visa bylos medžiaga arba jos dalis laikoma nevieša be atskiros teismo nutarties nuo jos gavimo teisme momento.

12.  Kai nevieši duomenys yra nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose, bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegijos narys, arba kitas teismo pirmininko įgaliotas asmuo neviešiems duomenims LITEKO priskiria neviešumo požymį nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių duomenų įvedimo į LITEKO dienos. Jei duomenų registravimo LITEKO metu nebuvo ir negalėjo būti žinoma, kad šie duomenys yra nevieši, neviešumo požymis jiems LITEKO priskiriamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo aplinkybių apie duomenų neviešumą paaiškėjimo momento.

13.  Teisme gauti su teismo proceso byla susiję popierinės formos nevieši dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, o elektroninės formos nevieši dokumentai tvarkomi Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašo nustatyta tvarka, išskyrus šiame Apraše numatytas išimtis.

14.  Byloje, kurios visa medžiaga yra nevieša, LITEKO registruojant naujai gautus bylos proceso dalyvių dokumentus, arba teismo priimtus procesinius sprendimus, konkretaus teismo nustatyta tvarka, suderinus su bylą nagrinėjančiu teisėju ar teisėjų kolegija, kiekvieną kartą papildomai turi būti įvertinamas registruojamo dokumento statusas bei bylos proceso dalyvių teisės gauti šiuos dokumentus naudojantis LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – VEP posistemis).  Taip pat byloje, kurios visa medžiaga yra nevieša, LITEKO įtraukus naują bylos proceso dalyvį papildomai turi būti įvertinamos jo teisės savo LITEKO VEP posistemio portalo e.teismas.lt paskyroje matyti byloje tvarkomus neviešus duomenis. Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegijos narys, arba kitas teismo pirmininko įgaliotas asmuo, suderinęs su bylą nagrinėjančiu teisėju ar teisėjų kolegija, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo duomenų įvedimo LITEKO, jei reikia, priskiria papildomą neviešumo požymį.

15.  Kai visa bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, procesiniai dokumentai bylą nagrinėjančio teisėjo ar teisėjų kolegijos nuožiūra gali būti siunčiami bylos proceso dalyviams teisės aktuose nustatyta tvarka naudojantis LITEKO VEP posistemiu, jei tai neprieštarauja bylos neviešų duomenų apsaugos principams. Jei bylą nagrinėjančiam teisėjui ar teisėjų kolegijai kyla pagrįstų abejonių, kad procesinių dokumentų įteikimas naudojantis LITEKO VEP posistemiu neužtikrins reikiamos neviešų duomenų apsaugos, dokumentai nepriklausomai nuo bylos tvarkymo formos proceso dalyviams siunčiami registruota pašto siunta ar kitu teisės aktuose nustatytu būdu.

16.  LITEKO tvarkomi duomenys, kuriems suteiktas neviešumo požymis, yra prieinami tik Aprašo 24 punkte nurodytiems asmenims. Teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbiant informaciją apie bylą, kurios medžiaga ar jos dalis yra nevieša (viešoje tvarkaraščių ar viešoje teismo sprendimų paieškoje) nevieši duomenys nėra atvaizduojami – vietoje šių duomenų pateikiama informacija, kad duomenys yra nevieši.

17.  Neviešumo požymis LITEKO gali būti panaikinamas tik išnykus aplinkybėms, dėl kurių visa bylos medžiaga ar jos dalis buvo pripažinta nevieša. Neviešumo požymį LITEKO panaikina bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegijos narys, arba kitas teismo pirmininko įgaliotas asmuo, suderinęs su bylą nagrinėjančiu teisėju ar teisėjų kolegija. Išnagrinėtoje byloje neviešumo požymis gali būti panaikinamas bylą išnagrinėjusio teisėjo ar teisėjų kolegijos nario sprendimu, o jei bylą išnagrinėjęs teisėjas teisme nebedirba arba dėl kitų objektyvių priežasčių tokio sprendimo priimti negali – teismo pirmininko sprendimu. 

18.  Bylos, kurių visa medžiaga ar jos dalis yra nevieša, teisėjams skirstomos Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių apraše nustatyta tvarka.

19Bylose, kurių visa medžiaga ar jos dalis yra nevieša, viešai skelbtinos nuasmenintos teismo procesinių sprendimų versijos rengiamos ir įkeliamos į LITEKO vadovaujantis Teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos nuostatomis.

 

 

III.  SKYRIUS

NEVIEŠUMO POŽYMIO LITEKO PRISKYRIMO TVARKA

 

20.  Neviešumo požymis LITEKO gali būti priskiriamas:

20.1.  Teismo bylą sudarantiems dokumentams (neįskaitant teismo procesinių dokumentų) ir su jais susijusiems LITEKO tvarkomiems duomenims;

20.2.  Teismo procesiniams dokumentams;

20.3.  LITEKO tvarkomiems duomenims apie bylos proceso dalyvį (dalyvius);

20.4.  Visiems LITEKO tvarkomiems duomenims, susijusiems su nevieša bylos medžiaga.

21.  Duomenys, nurodyti 20 punkte, laikomi neviešais byloje nedalyvaujantiems asmenims, įskaitant neturinčius LITEKO prieigos prie neviešų duomenų teisėjus ir teismo darbuotojus. Jei bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegija nenusprendžia kitaip, šie duomenys laikomi neviešais ir byloje dalyvaujantiems asmenims.

22.  Bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegijos narys, arba kitas teismo pirmininko įgaliotas asmuo, prieš priskirdamas neviešumo požymį LITEKO, papildomai patikrina:

22.1.  ar nėra kitų susijusių LITEKO elektroninių bylų kortelių, kurioms taip pat turi būti priskirtas neviešumo požymis; 

22.2.  ar LITEKO elektroninėje bylos kortelėje nėra bylos proceso dalyvių, kuriems turi būti priskirtas neviešumo požymis;

22.3.  ar proceso dalyviams jų LITEKO VEP paskyroje gali būti matomi elektroninėje bylos kortelėje esantys duomenys bei dokumentai.

23.  Jei teismui pateiktame procesiniame dokumente yra neviešų duomenų, ir dėl techninių ar kitų objektyvių priežasčių nėra galimybės šio dokumento registruojant LITEKO suskaidyti į atskiras dalis, jei bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegija nenusprendžia kitaip, neviešumo požymis priskiriamas visam dokumentui.

 

IV.  SKYRIUS

PRIEIGĄ PRIE NEVIEŠŲ LITEKO DUOMENŲ TURINTYS ASMENYS

 

24.     LITEKO prieigą prie neviešų duomenų turi:

24.1.  Teisėjas ar teisėjų kolegijos nariai, nagrinėjantys bylą, kurioje yra neviešų duomenų;

24.2.  Teismo darbuotojai, LITEKO susieti su bylą nagrinėjančiu teisėju ar teisėjų kolegijos nariu (teisėjo padėjėjas, teismo posėdžių sekretorius);

24.3.  Teismo pirmininkas;

24.4.  Teismo skyriaus pirmininkas;

24.5.  Teismo pirmininko pavaduotojas;

24.6.  Teismo pirmininko patarėjas;

24.7.  Teismo pirmininko padėjėjas;

24.8.  Teismo skyriaus pirmininko patarėjas;

24.9.  Teismo skyriaus pirmininko padėjėjas;

24.10.  Teismo darbuotojas, teismo pirmininko Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo nustatyta tvarka įgaliotas skirstyti bylas, kuriose yra neviešų duomenų;

24.11.  Teismo darbuotojas, teismo pirmininko įgaliotas dirbti su LITEKO tvarkomais neviešais duomenimis;

24.12.  LITEKO valdytojo Nacionalinės teismų administracijos darbuotojas, įgaliotas dirbti su LITEKO tvarkomais neviešais duomenimis;

24.13.  Kiti LITEKO naudotojai, kuriems šio aprašo V skyriuje nustatyta tvarka buvo suteikta individuali prieiga prie konkrečios bylos neviešų duomenų.

24.14.  Kiti asmenys ar institucijos, pagal teisės aktus turintys teisę susipažinti su nevieša teismuose nagrinėjamų bylų medžiaga, LITEKO duomenis gaunantys pagal su LITEKO valdytoju sudarytas duomenų teikimo sutartis.

25.  Prieiga 24.1 ir 24.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims suteikiama tik prie LITEKO tvarkomų neviešų duomenų atitinkamo teisėjo ar teisėjų kolegijos nagrinėjamose bylose.

26.  Prieiga 24.3 – 24.12 papunkčiuose nurodytiems asmenims suteikiama prie visų teisme nagrinėjamų bylų LITEKO tvarkomų neviešų duomenų.

 

V. SKYRIUS

INDIVIDUALIOS PRIEIGOS PRIE NEVIEŠŲ DUOMENŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

27.  LITEKO naudotojas, neturintis prieigos prie LITEKO tvarkomų neviešų duomenų, gali LITEKO priemonėmis pateikti rašytinį prašymą suteikti jam individualią prieigą prie neviešų duomenų. Šiame prašyme turi būti nurodytas bylos numeris, konkretūs duomenys, prie kurių norima gauti prieigą bei tikslas, kuriuo šie duomenys bus naudojami.

28.  Individualią prieigą prie neviešų duomenų gali suteikti bylą nagrinėjantis ar ją išnagrinėjęs teisėjas ar teisėjų kolegijos narys. Jei teisėjas byloje dar nėra paskirtas, arba jei bylą išnagrinėjęs teisėjas teisme nebedirba – individualią prieigą prie neviešų duomenų gali suteikti teismo pirmininkas arba teismo darbuotojas, teismo pirmininko įgaliotas dirbti su LITEKO neviešais duomenimis.

29.  Prašymo suteikti individualią prieigą prie neviešų duomenų sprendimo rezultatas įvedamas į LITEKO.

30.  Individuali prieiga prie neviešų duomenų suteikiama nustatant konkretų terminą, atsižvelgiant į prašyme nurodytą informaciją. Neviešų duomenų apimtis ir terminas, kuriam suteikiama individuali prieiga LITEKO prie neviešų duomenų, negali būti didesni nei būtina atlikti prašyme suteikti individualią prieigą nurodytus veiksmus.

31.  LITEKO naudotojas, pateikęs prašymą suteikti individualią prieigą prie neviešų duomenų, apie prieigos suteikimą arba atsisakymą suteikti prieigą informuojamas sisteminiu LITEKO pranešimu.

_________________