LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-1768 1, 6, 8, 9 STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO1 SKIRSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO BEI 131 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2606

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio Įstatymo ketvirtasis1 skirsnis taikomas vykdant valstybių narių kompetentingų institucijų paskirtų arba administracinių ar teisminių institucijų patvirtintų arba darbo ginčus nagrinėjančių organų paskirtų finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų, įskaitant mokesčius ir priemokas, susijusių su Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalyje nustatytų analogiškų garantijų pažeidimu, išieškojimą ir pranešimus apie sprendimus dėl tokių sankcijų ir (ar) baudų skyrimo.

2. Papildyti 1 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio Įstatymo ketvirtasis1 skirsnis netaikomas vykdant sankcijas, kurioms taikomas 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (OL 2005 L 76, p. 16), 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL 2001 L 12, p. 1) ar 2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas 2006/325/EB dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo sudarymo (OL 2006 L 120, p. 22).

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) tikrina įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatytų saugos ir sveikatos garantijų, darbo ir poilsio organizavimo taikymą asmenims iki 18 metų, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms darbuotojoms ir neįgaliesiems;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) vykdo nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos prevenciją, Vyriausybės nustatyta tvarka koordinuoja nelegalaus darbo kontrolę vykdančių institucijų veiklą;“.

3. Pakeisti 6 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) teikia išvadas dėl rengiamų darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programų, skirtų darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdavių įgaliotų asmenų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais, kurių kategorijų sąrašą tvirtina Vyriausybė, vadovų ir darbuotojų, prižiūrinčių, pertvarkančių šiuos įrenginius, mokymui. Tikrina darbdaviams atstovaujančių asmenų žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose nuostatuose nustatyta tvarka prieš darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas, dalyvauja tikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais, kurių kategorijų sąrašą tvirtina Vyriausybė, vadovų ir darbuotojų, prižiūrinčių, pertvarkančių šiuos įrenginius, žinias. Tikrina, ar darbuotojai nustatyta tvarka instruktuoti, apmokyti, atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;“.

4. Pakeisti 6 straipsnio 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) teikia pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamų norminių teisės aktų projektų darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo santykių srityse, tvirtina atskirų rūšių veiklos ar darbų bendrąsias saugos taisykles;“.

5. Papildyti 6 straipsnį nauju 26 punktu:

26) organizuoja darbo arbitražo darbą;“.

6. Papildyti 6 straipsnį nauju 27 punktu:

27) nagrinėja darbdavių prašymus dėl darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų darbo sutarčių nutraukimo darbdavio iniciatyva, darbdavio valia ir jų būtinųjų darbo sutarties sąlygų, palyginti su ankstesnėmis jų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis, pabloginimo;“.

7. Papildyti 6 straipsnį nauju 28 punktu:

28) kontroliuoja, ar darbdaviai tinkamai vykdo darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais pareigą;“.

8. Papildyti 6 straipsnį 29 punktu:

29) tikrina, ar nepažeidžiamos komandiruotų darbuotojų garantijos;“.

9. Papildyti 6 straipsnį 30 punktu:

30) teikia ir gauna prašymus dėl finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų išieškojimo arba pranešimus apie sprendimus dėl tokių sankcijų ir (ar) baudų skyrimo šio Įstatymo ketvirtajame1 skirsnyje nustatyta tvarka;“.

10. Buvusius 6 straipsnio 26, 27 ir 28 punktus laikyti atitinkamai 31, 32 ir 33 punktais.

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) skiria darbo ginčų komisijos pirmininkus ir, gavęs profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų teikimus, tvirtina darbo ginčų komisijos narių vardinį sąrašą, priskirdamas  šiuos narius konkrečioms darbo ginčų komisijoms;“.

2. Papildyti 8 straipsnio 2 dalį nauju 12 punktu:

12) skiria Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, atsakingą už darbo arbitražo darbo organizavimą;“.

3. Buvusį 8 straipsnio 2 dalies 12 punktą laikyti 13 punktu.

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį nauju 13 punktu:

13) įpareigoti darbdavį atkurti iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, dėl kurių buvo konstatuotas nedeklaruotas darbas;“.

2. Buvusį 9 straipsnio 1 dalies 13 punktą laikyti 14 punktu.

3. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai inspektavimo metu turi informuoti trečiosios šalies piliečius apie jų teises, numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.“

 

5 straipsnis. Ketvirtojo1 skirsnio pakeitimas

Pakeisti ketvirtąjį1 skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS1 SKIRSNIS

TARPVALSTYBINIS PRAŠYMŲ DĖL FINANSINIŲ ADMINISTRACINIŲ SANKCIJŲ IR (AR) BAUDŲ IŠIEŠKOJIMO ARBA PRANEŠIMŲ APIE SPRENDIMUS DĖL TOKIŲ SANKCIJŲ IR (AR) BAUDŲ SKYRIMO VYKDYMAS

 

121 straipsnis. Bendradarbiavimas vykdant prašymus dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ir pranešimus apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo

1. Valstybinė darbo inspekcija, gavusi kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (toliau – prašančioji institucija) prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo arba pranešimą apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo, vadovaudamasi šio Įstatymo 122 straipsniu:

1) išieško prašančiosios institucijos paskirtą arba administracinių ar teisminių institucijų arba, kai taikytina, darbo ginčų teismų, vadovaujantis prašančiosios institucijos valstybės narės (toliau – prašančiosios institucijos valstybė) įstatymais ir procedūromis patvirtintą finansinę administracinę sankciją ir (ar) baudą, kurios yra toliau neskundžiamos;

2) praneša atsakovui apie sprendimą, kuriuo skiriama finansinė administracinė sankcija ir (ar) bauda;

3) praneša atsakovui apie kitus atitinkamus dokumentus, susijusius su finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimu, įskaitant teismo sprendimą ar galutinį sprendimą, kuris gali būti pateiktas patvirtintos kopijos forma, sudarančius prašymo dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo teisinį pagrindą ir teisę jį vykdyti.

2. Valstybinė darbo inspekcija atlieka šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, jeigu prašančiosios institucijos prašymas dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo arba pranešimas apie sprendimą, kuriuo skiriama finansinė administracinė sankcija ir (ar) bauda, pateiktas pagal prašančiosios institucijos valstybėje narėje galiojančius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką. Toks prašymas pateikiamas tuo atveju, kai prašančioji institucija negali įvykdyti išieškojimo ar pateikti pranešimo pagal savo įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką.

3. Valstybinė darbo inspekcija, gavusi prašymą išieškoti finansinę administracinę sankciją ir (ar) baudą arba pranešimą apie sprendimą, kuriuo skiriama tokia sankcija ir (ar) bauda, perduotą per Vidaus rinkos informacinę sistemą ir laikantis šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, jį pripažįsta nereikalaudama atlikti papildomų formalumų ir nedelsdama imasi visų būtinų priemonių jam įvykdyti, išskyrus atvejus, kai Valstybinė darbo inspekcija nusprendžia vadovautis šio Įstatymo 123 straipsnyje numatytais atsisakymo vykdyti prašymą pagrindais.

4. Siekdama išieškoti finansinę administracinę sankciją ir (ar) baudą ar pateikti pranešimą apie sprendimą, kuriuo skiriama tokia sankcija ir (ar) bauda, Valstybinė darbo inspekcija vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, taikomais dėl tokio paties, o jeigu toks nenumatytas, – panašaus pobūdžio pažeidimo ar sprendimo.

 

122 straipsnis. Prašymas dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ar pranešimas apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo

1. Prašančiosios institucijos prašymas dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo, taip pat pranešimas apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo vykdomi nedelsiant, remiantis duomenimis, nurodytais Europos Komisijos patvirtintame bendrajame dokumente (toliau – bendrasis dokumentas), kuriame turi būti nurodoma:

1) adresato vardas ir pavardė (pavadinimas) ir žinomas adresas, taip pat bet kokie kiti susiję duomenys ar informacija adresato tapatybei nustatyti;

2) pažeidimo faktų ir aplinkybių santrauka, pažeidimo pobūdis ir atitinkamos taikytinos taisyklės;

3) dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiosios institucijos valstybėje, ir visa kita svarbi informacija ar dokumentas, įskaitant teisinio pobūdžio informaciją ar dokumentus, susijusius su pagrindiniu reikalavimu, finansine administracine sankcija ir (ar) bauda;

4) kompetentingos institucijos, atsakingos už finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos įvertinimą, ir, jeigu tai kita institucija, kompetentingos institucijos, iš kurios galima gauti papildomos informacijos apie finansinę administracinę sankciją ir (ar) baudą arba galimybes ginčyti mokėjimo pareigą ar sprendimą, kuriuo ji paskirta, pavadinimas, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame bendrajame dokumente taip pat nurodoma:

1) kai pateikiamas pranešimas apie sprendimą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos skyrimo – pranešimo tikslas ir laikotarpis, per kurį jis turi būti įvykdytas;

2) kai pateikiamas prašymas dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo – data, kada teismo sprendimas arba sprendimas tampa vykdytinas arba galutinis, finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos pobūdžio ir dydžio aprašymas, visos datos, turinčios reikšmės sprendimo vykdymui, įskaitant tai, ar teismo sprendimas arba sprendimas buvo įteiktas atsakovui (atsakovams) ir kaip buvo įteiktas, ar jis buvo paskelbtas atsakovui (atsakovams) nedalyvaujant, taip pat prašančiosios institucijos patvirtinimas, kad sankcija ir (ar) bauda yra neskundžiama, ir pagrindinis reikalavimas, dėl kurio teikiamas prašymas, ir jį sudarančių elementų apibūdinimas.

3. Valstybinė darbo inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, imasi visų būtinų veiksmų, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ar pranešimo gavimo dienos informuotų atsakovą apie prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ar pranešimą apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo ir, kai būtina, apie atitinkamus Valstybinei darbo inspekcijai pateiktus dokumentus.

4. Valstybinė darbo inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ar pranešimo gavimo dienos informuoja prašančiąją instituciją apie:

1) veiksmus, kurių ji ėmėsi vykdydama prašančiosios institucijos prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ar pranešimą apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo, ir nurodo datą, kada adresatui buvo įteiktas pranešimas;

2) atsisakymo vykdyti prašymą priežastis, jeigu ji, vadovaudamasi šio Įstatymo 124 straipsnio nuostatomis, atsisako vykdyti prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ar pranešimą apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo.

 

123 straipsnis. Atsisakymo vykdyti prašymą ar pranešimą pagrindai

1. Valstybinė darbo inspekcija turi teisę atsisakyti vykdyti prašančiosios institucijos prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ar pranešimą apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo, jeigu prašančiosios institucijos prašyme nėra pateikta šio Įstatymo 122 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija, prašymas nėra išsamus arba akivaizdžiai neatitinka pagrindinio sprendimo.

2. Valstybinė darbo inspekcija gali atsisakyti vykdyti prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo šiomis aplinkybėmis:

1) Valstybinei darbo inspekcijai atlikus tyrimą paaiškėja, kad numatytos išlaidos ar ištekliai, reikalingi finansinei administracinei sankcijai ir (ar) baudai išieškoti, yra neproporcingi išieškotinai sumai arba dėl to kiltų didelių sunkumų;

2) bendra finansinė administracinė sankcija ir (ar) bauda yra mažesnė negu 350 eurų arba tos sumos atitikmuo;

3) negerbiamos atsakovų pagrindinės teisės ir laisvės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

 

124 straipsnis. Procedūros sustabdymas

1. Jeigu vykdant prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ar pranešimą apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo atsakovas ar suinteresuotoji šalis prašančiosios institucijos valstybėje narėje užginčija arba apskundžia finansinę administracinę sankciją ir (ar) baudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, Valstybinė darbo inspekcija sustabdo tarpvalstybinę paskirtos finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos vykdymo procedūrą iki tol, kol valstybės narės atitinkama kompetentinga įstaiga ar institucija šiuo klausimu priims sprendimą.

2. Ginčai dėl Valstybinės darbo inspekcijos taikytų priemonių nagrinėjant prašymą dėl finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos išieškojimo ar pranešimą apie sprendimą dėl tokios sankcijos ir (ar) baudos skyrimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

125 straipsnis. Išlaidų atlyginimas

1. Šiame skirsnyje nurodytos išieškotų finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų sumos įskaitomos į valstybės biudžetą.

2. Valstybinė darbo inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, užsienio valiuta apskaičiuotą baudą perskaičiuoja į eurus pagal oficialų Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutų kursą, skelbtą finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos paskyrimo dieną.

3. Valstybinė darbo inspekcija prisiima visas išlaidas, patirtas teikiant pagalbą prašančiosioms institucijoms pagal šio skirsnio nuostatas.“

 

6 straipsnis. 131 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 131 straipsnį.

 

7 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybinės darbo inspekcijos

įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL 2009 L 168, p. 24).

2. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL L 159, p. 11).“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė