LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO 2013 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO nR. 4-667 „DĖL VARTOTOJŲ KOMISIJOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO IR VARTOTOJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 4-453

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 4-667 „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašą:

1.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-667“;

1.2. pakeičiu 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

3Vartotojų komisiją sudaro dešimt narių:“;

1.3. papildau 3.10 papunkčiu:

3.10. Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso atstovas.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Vartotojų komisijos nuostatus ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-667“.

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                      Žygimantas Vaičiūnas