LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. KOVO 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO, PERDAVIMO IR SKIRSTYMO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. sausio 25 d. Nr. 1-15

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 29.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.4. jei nesutarta kitaip, ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną užfiksuoti matavimo priemonės rodmenis ir deklaruoti juos tiekimo įmonei. Sutartyje nustatoma matavimo priemonės rodmenų pateikimo forma ir būdas (faksu, elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, savitarnos svetainėje), įmokas priimančiose įstaigose ar panašiai) bei jų keitimo tvarka;“.

1.2. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip, buitinis vartotojas atsiskaito už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį, nustatytą pagal matavimo priemonės rodmenį, kurį buitinis vartotojas užfiksuoja ir deklaruoja tiekimo įmonei ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas