LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS METADUOMENŲ REIKALAVIMŲ IR LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS METADUOMENŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-818

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, taip pat siekdamas užtikrinti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL 2007 L 108, p. 1), nuostatų įgyvendinimą:

1.  T v i r t i n u Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-818

 

 

LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS METADUOMENŲ REIKALAVIMŲ IR LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪROS METADUOMENŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų rinkinių metaduomenų, Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEI portalas) elektroninių paslaugų (toliau – erdvinių duomenų paslaugos) metaduomenų (toliau – metaduomenys) rengimo ir tvarkymo reikalavimus ir jų teikimo į LEI portalą tvarką.

2Aprašas parengtas vadovaujantis 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukuriančia Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL 2007 L 108, p. 1) (toliau – Direktyva 2007/2/EB), 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1205/2008, kuriuo įgyvendinamos Direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl metaduomenų (OL 2008 L 326, p. 12) (toliau – Reglamentas 1205/2008), Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 911 „Dėl atsakingų institucijų paskyrimo siekiant užtikrinti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimą“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“.

3Aprašo nustatyta tvarka ir reikalavimais valstybės kadastrų, registrų, valstybės informacinių sistemų, valstybės ir savivaldybių institucijų kaupiamų erdvinių duomenų rinkinių tvarkytojai privalo parengti ir nuolat atnaujinti metaduomenis, viešai ir neatlygintinai teikti juos į LEI portalą.

Metaduomenys atnaujinami kartą per mėnesį arba kiekvieną kartą atsiradus pasikeitimų.

4Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Direktyvoje 2007/2/EB, Reglamente 1205/2008, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatuose, patvirtintuose žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – LEI portalo nuostatai), ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5Metaduomenų teikėjas – valstybės kadastro, registro, valstybės informacinės sistemos tvarkymo įstaiga, valstybės ir savivaldybių institucija ar kitas asmuo, kuriantis ir (ar) tvarkantis erdvinių duomenų rinkinių metaduomenis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI METADUOMENIMS

 

6Metaduomenys turi būti parengti pagal Reglamento 1205/2008 ir Aprašo reikalavimus.

7Metaduomenis sudaro Aprašo 1 priede nustatyti metaduomenų elementai ir grupės, rengiami bei tvarkomi pagal Aprašo 2 ir 3 prieduose nustatytus reikalavimus.

8Pagrindiniai metaduomenų elementų rinkiniai yra:

8.1.   tapatybė. Ją apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.1.1.   ištekliaus pavadinimas;

8.1.2.   ištekliaus santrauka;

8.1.3.   ištekliaus tipas;

8.1.4.   ištekliaus adresas;

8.1.5.   unikalusis ištekliaus identifikatorius;

8.1.6.   sujungtas išteklius;

8.1.7.   ištekliaus kalba.

8.2.   erdvinių duomenų rinkinių ir erdvinių duomenų paslaugų klasifikavimas. Jiems apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.2.1.   temos kategorija;

8.2.2.   erdvinių duomenų paslaugų tipas.

8.3.      reikšminis žodis, kuriam apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.3.1.   reikšminis žodis;

8.3.2.   kontroliuojamasis kilmės žodynėlis.

8.4.      geografinė vieta, kuriai apibūdinti turi būti teikiamas metaduomenų elementas – geografinės aprėpties langelis.

8.5.      laiko nuoroda, kuriai apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.5.1.   laikotarpis;

8.5.2.   paskelbimo data;

8.5.3.   paskutinio atnaujinimo data;

8.5.4.   parengimo data.

8.6.      kokybė ir galiojimas, kuriems apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.6.1.   kilmė;

8.6.2.   erdvinė skiriamoji geba.

8.7.      atitiktis, kuriems apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.7.1.   specifikacija;

8.7.2.   laipsnis.

8.8.   prieigos ir naudojimo apribojimai, kuriems apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.8.1.   prieigos ir naudojimo sąlygos;

8.8.2.   viešosios prieigos apribojimai.

8.9.   institucija, organizacija, atsakinga už ištekliaus sukūrimą, valdymą, priežiūrą ir platinimą;

8.9.1.   atsakinga šalis;

8.9.2.   atsakingos šalies funkcijos.

8.10. metaduomenys apie metaduomenis (su pačiu metaduomenų įrašu susiję metaduomenų elementai), kuriems apibūdinti teikiami šie metaduomenų elementai:

8.10.1.                    kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais;

8.10.2.                    metaduomenų data;

8.10.3.                    metaduomenų kalba.

9Papildomi metaduomenų elementų rinkiniai yra:

9.1.    metaduomenų elemento rinkinio informacija, kuriai aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

9.1.1. bylos identifikatorius;

9.1.2. metaduomenų koduotė;

9.1.3. kalbų nuostatos;

9.1.4. metaduomenų standarto pavadinimas;

9.1.5. metaduomenų standarto versija.

9.2.    duomenų identifikavimas, kuriam aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

9.2.1. ištekliaus sutrumpintas pavadinimas;

9.2.2. ištekliaus data;

9.2.3. pateikimo forma;

9.2.4. duomenų ištekliaus koduotė;

9.2.5. tikslas;

9.2.6. ištekliaus specifinis naudojimas;

9.2.7. vartotojo kontaktinė informacija;

9.2.8. erdvinio vaizdavimo tipas;

9.2.9. būklė;

9.2.10.                    iliustracija;

9.2.11.                    geografinės paslaugos versija;

9.2.12.                    sąsajos tipas;

9.2.13.                    operacijos pavadinimas;

9.2.14.                    paskirstyta kompiuterinė platforma;

9.2.15.                    geografinės paslaugos prieigos vieta.

9.3.    duomenų apribojimai, kuriems aprašyti teikiamas metaduomenų elementas – naudojimo apribojimai.

9.4.    duomenų kokybės informacija, kuriai aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

9.4.1. apimties lygmuo;

9.4.2. apimties lygmens aprašas;

9.4.3. užbaigtumas;

9.4.4. topologinis nuoseklumas;

9.4.5. padėties tikslumas;

9.4.6. tematinis tikslumas.

9.5.    duomenų priežiūros informacija, kuriai aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

9.5.1. priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas;

9.5.2. kito atnaujinimo data;

9.5.3. priežiūros pastabos.

9.6.    duomenų erdvinio vaizdavimo informacija, kuriai aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

9.6.1. dimensijų skaičius;

9.6.2. ląstelės geometrija;

9.6.3. transformavimo parametrai;

9.6.4. topologijos lygmuo.

9.7.    duomenų referencinės sistemos informacija, kuriai aprašyti teikiamas metaduomenų elementas – referencinės sistemos identifikatorius.

9.8.    duomenų platinimo informacija, kuriai aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

9.8.1. platinimo vienetai;

9.8.2. tiesioginė duomenų rinkinio prieiga;

9.8.3. laikmenos pavadinimas;

9.8.4. ištekliaus formatas;

9.8.5. platintojo kontaktinis adresas;

9.8.6. mokesčiai;

9.8.7. planuojamas pateikimo terminas;

9.8.8. užsakymo instrukcijos;

9.8.9. laiko sąnaudos.

9.9.    metaduomenis papildantys elementai, kuriems aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

9.9.1. kontaktas (atsakingoji šalis);

9.9.2. organizacijos pavadinimas;

9.9.3. asmens vardas, pavardė;

9.9.4. kontaktinė informacija;

9.9.5. adresas;

9.9.6. miestas;

9.9.7. pašto indeksas;

9.9.8. šalis;

9.9.9. elektroninio pašto adresas;

9.9.10.                    telefonas;

9.9.11.                    telefono numeris;

9.9.12.                    faksimilė;

9.9.13.                    tiesioginė prieiga;

9.9.14.                    duomenų ištekliaus datą papildantys elementai (ištekliaus data ir įvykis);

9.9.15.                    datos tipas;

9.9.16.                    duomenų ištekliaus iliustracijos teikimą aprašantys ir papildantys elementai (iliustracijos vaizdavimas);

9.9.17.                    bylos pavadinimas;

9.9.18.                    bylos tipas;

9.9.19.                    duomenų ištekliaus kokybines charakteristikas papildantys elementai (atitikimo rezultatai);

9.9.20.                    pavadinimas;

9.9.21.                    ištekliaus data;

9.9.22.                    paaiškinimas;

9.9.23.                    kiekybiniai rezultatai;

9.9.24.                    vertės vienetas;

9.9.25.                    vertė;

9.9.26.                    duomenų ištekliaus referencinės sistemos informaciją papildantys elementai (referencinės sistemos identifikatoriaus kodas);

9.9.27.                    duomenų ištekliaus formato informaciją papildantys elementai (formatas);

9.9.28.                    duomenų rinkinio formato pavadinimas;

9.9.29.                    duomenų rinkinio formato versija;

9.9.30.                    duomenų ištekliaus kalbos nuostatas papildantys metaduomenų elementai (lokalios kalbos žymėjimas);

9.9.31.                    šalies kodas;

9.9.32.                    papildomos kalbos simbolių koduotė;

9.9.33.                    kriterijai;

9.9.34.                    matas;

9.9.35.                    aprašas;

9.9.36.                    reikšmė;

9.9.37.                    vienetas.

10Metaduomenų elementų įvairovė ir šiems metaduomenų elementams taikomos sąlygos nurodytos Aprašo 2 priede. Šiame priede nustatytos reikšmės visada turi būti nurodytos metaduomenų įraše. Metaduomenų elementams, kurių įvairovė ir taikomos sąlygos nenurodytos Aprašo 2 priede, metaduomenų dokumente nurodoma ta reikšmė, kuri pateikta metaduomenų elemento aprašymuose.

11Užtikrinant įvairiakalbių metaduomenų suderinamumą, turi būti apibrėžta kiekvieno metaduomenų elemento reikšmių sritis, kurioje įvedama atitinkama reikšmė: laisvasis tekstas, datos, pagal tarptautinius standartus nustatyti kodai, kalbų kodai, iš kontroliuojamų sąrašų arba žodynų paimti reikšminiai žodžiai arba ženklų eilutės.

12Metaduomenų elementų, kurie pagal tarptautinius standartus turi nustatytus reikšmių kodus, reikšmės įvedamos vadovaujantis Aprašo 3 priedu.

 

III SKYRIUS

METADUOMENŲ TEIKIMO Į LEI PORTALĄ TVARKA

 

13Metaduomenų teikėjai metaduomenis į LEI portalą teikia pagal LEI portalo tvarkytojo ir metaduomenų teikėjo sudarytas LEI portalo duomenų teikimo sutartis.

14Metaduomenų teikėjas metaduomenis į LEI portalą teikia vienu iš šių būdų:

14.1elektroniniu paštu LEI portalo tvarkytojui atsiunčia paruoštą metaduomenų, atitinkančių Aprašo II skyriuje išvardytus reikalavimus, XML (angl. Extensible Markup Language) failą ar kito tekstinio formato failą;

14.2sukuria savo XML metaduomenų failų katalogą ir pateikia LEI portalo tvarkytojui prieigą prie šio katalogo, kuris automatinį metaduomenų surinkimą (angl. harvesting) atlieka CSW (angl. Catalog Service for the Web) formatu;

14.3naudodamas LEI portalo metaduomenų kūrimo ir tvarkymo posistemę sukuria metaduomenis ir juos publikuoja.

15Elektroniniu paštu gautus metaduomenų failus LEI portalo tvarkytojas į LEI portalo metaduomenų kūrimo ir tvarkymo posistemę įkelia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių failų gavimo dienos.

16LEI portalo tvarkytojas į LEI portalo metaduomenų kūrimo ir tvarkymo posistemę įkeltus metaduomenis patikrinęs ir nenustatęs neatitikimų Reglamento 1205/2008 ir Aprašo nustatytiems reikalavimams patvirtina juos bei aktyvuoja, t. y. metaduomenys LEI portalo naudotojams tampa pasiekiami per LEI portalo elektroninę paieškos paslaugą. 

Į LEI portalo metaduomenų kūrimo ir tvarkymo posistemę įkeltus metaduomenis LEI portalo tvarkytojas turi patikrinti ir nenustatęs minėtų neatitikimų juos patvirtinti bei aktyvuoti per 5 darbo dienas nuo šių duomenų įkėlimo dienos.

17LEI portalo tvarkytojas nustatęs, kad į LEI portalo metaduomenų kūrimo ir tvarkymo posistemę įkelti metaduomenys neatitinka Reglamento 1205/2008 ir Aprašo nustatytų reikalavimų, apie nustatytus neatitikimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių duomenų įkėlimo dienos informuoja metaduomenų teikėją šiais būdais:

17.1elektroniniu paštu, kai metaduomenų teikėjas metaduomenis į LEI portalą pateikė Aprašo 14.1 papunktyje nurodytu būdu;

17.2LEI portalo metaduomenų kūrimo ir tvarkymo posistemėje, kai metaduomenų teikėjas metaduomenis į LEI portalą pateikė Aprašo 14.2–14.3 papunkčiuose nurodytais būdais.

_________________

 

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

METADUOMENŲ ELEMENTAI

 

I SKYRIUS

PAGRINDINIAI METADUOMENŲ ELEMENTAI

 

1. Tapatybė. Teikiami šie metaduomenų elementai:

1.1. Ištekliaus pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Ištekliaus pavadinimas (angl. Resource title)

INSPIRE apibrėžimas

Būdingas, neretai unikalus pavadinimas, kuriuo vadinamas išteklius

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1

Lauko pavadinimas ISO 19115

Ištekliaus pavadinimas (angl. Resource title)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus pavadinimas

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->24->359->360

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->24->359->360

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->citation->CI_Citation->title

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->citation->CI_Citation->title

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

Lietuvos Respublikos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Aprašas->Pavadinimas

 

1.2. Ištekliaus santrauka:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Ištekliaus santrauka (angl. Resource abstract )

INSPIRE apibrėžimas

Glaustas ištekliaus turinio aprašymas

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1

Lauko pavadinimas ISO 19115

Santrauka (angl. Abstract )

Apibrėžimas ISO 19115

Trumpa santrauka apie ištekliaus (-ų) turinį

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->25

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->25

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->abstract

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->abstract

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Trumpa santrauka aiškiai konstatuojanti ištekliaus turinį, o ne bendrą informaciją.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Ištekliaus santrauka

 

1.3. Ištekliaus tipas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Ištekliaus tipas (angl. Resource type)

INSPIRE apibrėžimas

Metaduomenimis aprašomo ištekliaus tipas

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1

Lauko pavadinimas ISO 19115

Hierarchinis lygmuo (angl. Hierarchy level)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų sritis, kuriai metaduomenys yra taikomi.

Lauko numeris ISO 19115

1->6

XPath nuoroda

MD_Metadata->hierarchyLevel

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 priedo 4 punkte.

(B.5.25 MD_ScopeCode <<CodeList>>)

Pastaba

 

Pavyzdys

Žiūrėti Aprašo 3 priedo 4 punkte pateiktas reikšmes.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys-> Ištekliaus tipas

 

1.4. Ištekliaus adresas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Ištekliaus adresas (angl. Resource locator)

INSPIRE apibrėžimas

Ištekliaus adresas apibrėžia sąsają (-as) su ištekliumi ir (arba) sąsają su papildoma informacija apie išteklių.

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. Conditional). Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: privaloma, jei yra URL, kuriuo galima gauti daugiau informacijos apie išteklių ir (arba) su prieiga susijusias paslaugas.

Sąlyginis (angl. Conditional). Erdvinių duomenų paslaugoms: privaloma, jei yra sąsaja su paslauga.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Nuoroda (angl. Linkage)

Apibrėžimas ISO 19115

Atsakingos asmens ar organizacijos interneto svetainės adresas

Lauko numeris ISO 19115

270->273->274->277->396->397

XPath nuoroda

MD_Distribution->transferOptions->MD_DigitalTransferOptions->onLine->CI_OnlineResource->Linkage

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Ženklų eilutė, paprastai išreiškiama universaliuoju adresu (angl. Uniform Resource Locator, URL).

Pastaba

Nurodyti galiojantį ištekliaus URL. Jeigu nėra galiojančios ištekliaus tiesioginės nuorodos, pateikti nuorodą į atsakingą asmenį, kuris pateiks daugiau informacijos apie išteklių.

Erdvinių duomenų paslaugoms ištekliaus adresas gali būti vienas iš šių:

1. Nuoroda į paslaugos galimybių/ veiksmų (angl. capability) dokumentą.

2. Nuoroda į paslaugos WSDL dokumentą (SOAP saistymas (angl. binding)).

3. Nuoroda į interneto puslapį su tolimesnėmis instrukcijomis.

4. Nuoroda į kliento programą (angl. Linkage) tiesiogiai pasiekiančią paslaugą.

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente, nurodytame šio priedo 19.13 papunktyje – „Tiesioginė prieiga“ (ISO-378).

Pavyzdys

www.zum.lt

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platinimo būdai->Tiesioginė prieiga

 

1.5. Unikalusis ištekliaus identifikatorius:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Unikalusis ištekliaus identifikatorius

(angl. Unique resource identifier)

INSPIRE apibrėžimas

Išteklių unikaliai identifikuojanti reikšmė.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Identifikatorius (angl. identifier)

Apibrėžimas ISO 19115

Objektą vardų erdvėje (angl. namespace) unikaliai identifikuojanti reikšmė.

Lauko numeris ISO 19115

365

XPath nuoroda

MD_identification->citation->identifier

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Privalomasis ženklų eilutės kodas, kurį paprastai priskiria duomenų savininkas, ir ženklų eilutės vardų sritis, unikaliai identifikuojanti identifikatoriaus kodo priskyrimo aplinkybes (pavyzdžiui, duomenų savininką).

Pastaba

Netaikoma erdvinių duomenų paslaugoms.

Pavyzdys

Kodas: http://image2000.jrc.it#image2000_1_nl2_multi

(URI forma)

Kodas: image2000_1_nl2_multi

Koduotė (angl. codeSpace): http://image2000.jrc.it

(ID + koduotės forma)

Kodas: 527c4cac-070c-4bca-9aaf-92bece7be902

(UUID forma)

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Aprašas->Unikalusis ištekliaus identifikatorius

 

1.6. Sujungtas išteklius:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Sujungtas išteklius (angl. Coupled resource)

INSPIRE apibrėžimas

Jei išteklius yra erdvinių duomenų paslauga, šis metaduomenų elementas, naudojant unikaliuosius ištekliaus identifikatorius (URI), apibrėžia paslaugos paskirties erdvinių duomenų rinkinį (-ius).

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional). Privalomas, jei yra sąsajų su duomenų rinkiniais, kuriais pagrįstas paslaugos veikimas.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Sujungtas išteklius (angl. Coupled resource)

Apibrėžimas ISO 19115

Pateikiama informacija apie duomenų rinkinį, kurio pagrindu funkcionuoja elektroninė paslauga.

Lauko numeris ISO 19119

9 (?.2.2)

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->operatesOn

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Privalomasis ženklų eilutės kodas, kurį paprastai priskiria duomenų savininkas, ir ženklų eilutės vardų sritis, unikaliai identifikuojanti identifikatoriaus kodo priskyrimo aplinkybes (pavyzdžiui, duomenų savininką).

Pastaba

Netaikoma erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms.

Pavyzdys

http://image2000.jrc.it#image2000_1_nl2_multi

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Sujungtas išteklius

 

1.7. Ištekliaus kalba:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Ištekliaus kalba (angl. Resource language)

INSPIRE apibrėžimas

Ištekliuje naudojama (-os) kalba (-os).

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms, jei išteklius apima tekstinę informaciją.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Duomenų rinkinio kalba (angl. Dataset language)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų rinkinyje vartojama kalba.

Lauko numeris ISO 19115

1->15->36->39

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> MD_DataIdentification->language

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115 ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Reikšmių sritis apribota kalbomis, nurodytomis ISO 639-2.

Pastaba

Netaikoma erdvinių duomenų paslaugoms.

Nurodoma rašytinė kalba, naudota bet kokiam tekstui duomenų rinkinyje pateikti. Rekomenduotina parinkti reikšmę iš žodyno, aprašyto ISO 639-2 standarte, naudojančio trijų raidžių pirmines žymes.

Pavyzdys

lit, eng

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Ištekliaus kalba

 

2. Erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų klasifikavimas. Teikiami šie metaduomenų elementai:

2.1. Temos kategorija:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Temos kategorija (angl. Topic category)

INSPIRE apibrėžimas

Temos kategorija yra apibendrinta klasifikavimo schema, skirta padėti grupuoti turimus erdvinių duomenų išteklius ir atlikti teminę jų paiešką.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Duomenų rinkinio tema (angl. Dataset topic category)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų rinkinio pagrindinės temos.

Lauko numeris ISO 19115

1->15->36->41

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> MD_DataIdentification->topicCategory

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115 ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 5 punkte. (MD_TopicCategoryCode<Enumeration>(B.5.27))

Pastaba

Netaikoma erdvinių duomenų paslaugoms.

Pavyzdys

Vaizdiniai / pagrindiniai žemėlapiai ir (arba) žemės danga

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Temos kategorija

 

2.2. Erdvinių duomenų paslaugų tipas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Erdvinių duomenų paslaugų tipas (angl. Spatial data service type)

INSPIRE apibrėžimas

Klasifikacinė kategorija, skirta padėti ieškoti turimų erdvinių duomenų paslaugų. Konkreti paslauga priskiriama tik vienam tipui.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas erdvinių duomenų paslaugoms.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1

Lauko pavadinimas ISO 19115

Geografinės paslaugos tipas (angl. Service type)

Apibrėžimas ISO 19115

Geografinės paslaugos tipo pavadinimas.

Lauko numeris ISO 19119

1 (?.1)

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->serviceType

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115 ISO 19115

1

Duomenų tipas

Generic Name (ISO 19103)

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 6 punkte.

Pastaba

Netaikoma erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms.

Pavyzdys

Žemėlapio prieigos paslauga

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Erdvinių duomenų paslaugų tipas

 

3. Reikšminis žodis. Jei išteklius yra erdvinių duomenų paslauga, turi būti pateiktas bent vienas Aprašo 3 priedo 7 punkte nurodytas reikšminis žodis. Jei išteklius yra erdvinių duomenų rinkinys arba erdvinių duomenų rinkinių serija, turi būti pateiktas bent vienas reikšminis žodis, paimtas iš Bendrojo aplinkos apsaugos daugiakalbio žodyno (toliau BAADŽ) ir apibūdinantis susijusią erdvinių duomenų temą, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/2/EB I, II arba III priede. Su kiekvienu reikšminiu žodžiu pateikiami šie metaduomenų elementai:

3.1. Reikšminis žodis:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Reikšminis žodis (angl. Keywords)

INSPIRE apibrėžimas

Reikšminis žodis paprastai yra bendrinės kalbos žodis, formalizuotas žodis arba frazė, skirti temai apibūdinti. Kadangi atliekant išsamias užklausas temos kategorija yra pernelyg platus kriterijus, reikšminiai žodžiai padeda susiaurinti išsamią teksto paiešką ir leidžia atlikti struktūrinę reikšminių žodžių paiešką.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Raktažodžiai (angl. Keywords)

Apibrėžimas ISO 19115

Bendrai naudojami žodžiai, formalizuoti žodžiai arba frazės objektui apibūdinti.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->33->52->53

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->33->52->53

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->descriptiveKeywords->MD_Keywords->keyword

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->descriptiveKeywords->MD_Keywords->keyword

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115 ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

Vandenų kadastras

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Reikšminiai žodžiai

 

3.2. Kontroliuojamasis kilmės žodynėlis:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Kontroliuojamasis kilmės žodynėlis (angl. Originating controlled vocabulary)

INSPIRE apibrėžimas

Reikšminį žodį apibrėžiantis kontroliuojamasis kilmės žodynėlis.

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional). Jei reikšminis žodis paimtas iš kontroliuojamojo žodynėlio (tezauro, ontologijos), pavyzdžiui, iš BAADŽ, šis žodynėlis turi būti nurodytas.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..1

Lauko pavadinimas ISO 19115

Tezauro pavadinimas

Apibrėžimas ISO 19115

Tezauro pavadinimas

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: 1->15->36->33->52->55

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->33->52->55

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->descriptiveKeywords->MD_Keywords->thesaurusName

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->descriptiveKeywords->MD_Keywords-> thesaurusName

Įpareigojimai ISO 19115

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115 ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Pateikiant nuorodą, nurodomas kontroliuojamojo kilmės žodynėlio pavadinimas ir susijusi data (išleidimo data, paskutinio atnaujinimo arba parengimo data).

Pastaba

Pateikiama informacija: pavadinimas (laisvas tekstas), atskaitos data apibrėžta kaip:

1. Datos tipas (parengimo, atnaujinimo, paskelbimo data).

2. Esama žinoma data.

Pavyzdys

1. Pavadinimas: „GEMET- INSPIRE themes version 1.0“

2. Data:

2.1. datos tipas: paskelbimas;

2.2. data: 2008-06-01.

3. Pavadinimas: „GEMET- Concepts version 2.4“

4. Data:

4.1. datos tipas: paskelbimas;

4.2. data: 2010-01-13.

5. Pavadinimas: AGROVOC

6. Data:

6.1. datos tipas: publication:

6.2. data: 2008-04-14.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys-> Duomenų identifikavimas->Reikšminiai žodžiai->Kontroliuojamasis kilmės žodynėlis

 

4.

 

 

 

 

 

4. Geografinė vieta. Direktyvos 2007/2/EB 11 straipsnio 2 dalies e punkte pateiktas reikalavimas dėl geografinės vietos įgyvendinamas nurodant metaduomenų elemento geografinės aprėpties langelį:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Geografinės aprėpties langelis (angl. Geographic extent of the resource )

INSPIRE apibrėžimas

Ištekliaus geografinė aprėptis, pateikiama kaip aprėpties langelis.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory) erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms.

Sąlyginis (angl. conditional) erdvinių duomenų paslaugoms. Privalomas, jei tai paslaugos, kurių geografinė aprėptis yra nustatyta.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: 1..*

Erdvinių duomenų paslaugoms: 0..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Geografinis padengimas – Geografinis aprėpties langelis (angl. Geographic extent of the resource – EX_GeographicBoundingBox)

Apibrėžimas ISO 19115

Tolimiausia koordinatė, žyminti duomenų rinkinio aprėpties ribą vakarų kryptimi, išreikšta ilguma laipsniais;

Tolimiausia koordinatė, žyminti duomenų rinkinio aprėpties ribą rytų kryptimi, išreikšta ilguma laipsniais;

Tolimiausia koordinatė, žyminti duomenų rinkinio aprėpties ribą pietų kryptimi, išreikšta platuma laipsniais;

Tolimiausia koordinatė, žyminti duomenų rinkinio aprėpties ribą šiaurės kryptimi, išreikšta platuma laipsniais.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->45->334->336->339->343->344

1->15->36->45->334->336->339->343->345

1->15->36->45->334->336->339->343->346

1->15->36->45->334->336->339->343->347

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->45->334->336->339->343->344

1->15->47->45->334->336->339->343->345

1->15->47->45->334->336->339->343->346

1->15->47->45->334->336->339->343->347

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->westBoundLongitude

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->eastBoundLongitude

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->southBoundLatitude

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->northBoundLatitude

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->westBoundLongitude

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification ->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->eastBoundLongitude

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification ->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->southBoundLatitude

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification ->extent->EX_Extent->geographicElement->EX_GeographicExtent->EX_GeographicBoundingBox->northBoundLatitude

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115 ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

-180.00 <=? westBoundLongitude <=? 180.00

-180 <=? eastBoundLongitude <=? 180.00

-90.00 <=? southBoundLatitude <=? northBoundLatitude

southBoundLatitude <=? northBoundLatitude <=? 90.00;

Pastaba

Funkcionalumas pasiekiamas metaduomenų redaktoriuje.

Pavyzdys

Aprėpties langelis apibrėžiamas nurodant vakarinės ribos bei rytinės ribos ilgumos linijų ir pietinės bei šiaurinės ribų platumos linijų koordinates laipsniais su dešimtainėmis trupmenomis ne mažiau kaip šimtųjų dalių tikslumu.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys-> Duomenų identifikavimas->Aprėptis->Geografinės aprėpties langelis

 

5. Laiko nuoroda. Šis metaduomenų elementas susijęs su reikalavimu turėti informacijos apie duomenų laiko aprėptį, kaip nurodyta Direktyvos 2007/2/EB 8 straipsnio 2 dalies d punkte. Turi būti pateiktas bent vienas Aprašo 1 priedo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytas metaduomenų elementas. Aprašo 1 priedo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytų metaduomenų elementų reikšmių sritis yra datų rinkinys. Kiekviena data turi būti susieta su laiko skaičiavimo sistema ir išreikšta taip, kad derėtų su ta sistema. Numatytoji skaičiavimo sistema yra Grigaliaus kalendorius, datas nurodant pagal standartą ISO 8601:

5.1. Laikotarpis:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Laikotarpis (angl. Temporal extent)

INSPIRE apibrėžimas

Laikotarpis apibrėžia ištekliaus turinio taikymo trukmę

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. Conditional). Bent viena laiko nuoroda yra privaloma.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..*(bent viena laiko nuoroda yra privaloma)

Lauko pavadinimas ISO 19115

Laiko nuoroda (angl. Temporal extent)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų rinkinio turinio data ir laikas.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->45->334->337->350->351

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->45->334->337->350->351

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->extent->EX_Extent->temporalElement->EX_TemporalExtent->extent

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->extent->EX_Extent->temporalElement->EX_TemporalExtent->extent

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

TM_Primitive (B.4.5); Datos pateikimo forma aprašoma EN ISO 19108

Pastaba

Pateikiama ištekliaus data, aprašanti ištekliaus turinio aktualumą. Laikotarpis gali būti išreikštas vienu iš šių būdų:

1. Kaip konkreti data.

2. Kaip datų intervalas, išreiškiamas nurodant to intervalo pradžios datą ir pabaigos datą.

3. Kaip konkrečių datų ir datų intervalų rinkinys.

Pavyzdys

2001-01-01, 2001-01-01 – 2001-05-02, 1939-1945, -2003-03, 2000-.

Elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys-> Duomenų identifikavimas->Aprėptis->Laikotarpis

 

5.2. Paskelbimo data:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Paskelbimo data (angl. Date of publication)

INSPIRE apibrėžimas

Parengto ištekliaus paskelbimo arba įsigaliojimo data.

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. Conditional). Bent viena laiko nuoroda yra privaloma.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..* (bent viena laiko nuoroda yra privaloma)

Lauko pavadinimas ISO 19115

Data (angl. Date)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus data ir įvykis, naudoti jo aprašymui.

Lauko numeris ISO 19115

393->394

XPath nuoroda

CI_Date->date

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Date (B.4.2)

Pastaba

Gali būti taikoma daugiau kaip viena paskelbimo data.

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente, nurodytame šio priedo 19.14 papunktyje – „Ištekliaus data ir įvykis“ (ISO-393)

Pavyzdys

2005-12-02

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys-> Duomenų identifikavimas->Aprašas->Data

 

5.3. Paskutinio atnaujinimo data:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Paskutinio atnaujinimo data (angl. Date of last revision )

INSPIRE apibrėžimas

Ištekliaus paskutinio atnaujinimo data, jei išteklius buvo atnaujintas.

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. Conditional). Bent viena laiko nuoroda yra privaloma.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..* (bent viena laiko nuoroda yra privaloma)

Lauko pavadinimas ISO 19115

Data (angl. Date)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus data ir įvykis, naudoti jo aprašymui.

Lauko numeris ISO 19115

393->394

XPath nuoroda

CI_Date->date

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Date (B.4.2)

Pastaba

Gali būti taikoma ne daugiau kaip viena paskutinio atnaujinimo data. Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente, nurodytame šio priedo 19.14 papunktyje – „Ištekliaus data ir įvykis“ (ISO-393)

Pavyzdys

2005-12-02

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys-> Duomenų identifikavimas->Aprašas->Data

 

5.4. Parengimo data:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Parengimo data (angl. Date of creation )

INSPIRE apibrėžimas

Ištekliaus parengimo data.

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. Conditional). Bent viena laiko nuoroda yra privaloma.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..* (bent viena laiko nuoroda yra privaloma)

Lauko pavadinimas ISO 19115

Data (angl. Date)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus data ir įvykis, naudoti jo aprašymui.

Lauko numeris ISO 19115

393->394

XPath nuoroda

CI_Date->date

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Date (B.4.2) Datos reikšmė aprašoma pagal ISO19103

Pastaba

Gali būti taikoma ne daugiau kaip viena parengimo data.

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente, nurodytame šio priedo 19.14 papunktyje – „Ištekliaus data ir įvykis“ (ISO-393)

Pavyzdys

2005-12-02

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys-> Duomenų identifikavimas->Aprašas->Data

 

6. Kokybė ir galiojimas. Direktyvos 2007/2/EB 5 straipsnio 2 dalies c punkte ir 11 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti erdvinių duomenų kokybės ir galiojimo reikalavimai įgyvendinami šiais metaduomenų elementais:

6.1. Kilmė:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Kilmė (angl. Lineage)

INSPIRE apibrėžimas

Informacija apie proceso istoriją ir (arba) bendrąją erdvinių duomenų rinkinio kokybę. Tam tikrais atvejais galima nurodyti, ar buvo patvirtintas duomenų rinkinio galiojimas arba ar buvo garantuota duomenų rinkinio kokybė, ar tai oficiali versija (jei yra keletas versijų), ar ji galioja teisiniu požiūriu.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1

Lauko pavadinimas ISO 19115

Duomenų rinkinio istorija (angl. Lineage statement)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų sudarytojo bendrinis paaiškinimas apie duomenų rinkinio kokybines charakteristikas.

Lauko numeris ISO 19115

1->18->78->81->82->83

XPath nuoroda

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->lineage->LI_Lineage->statement

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional).

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Netaikoma erdvinių duomenų paslaugoms.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Kilmė

 

6.2. Erdvinė skiriamoji geba:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Erdvinė skiriamoji geba (angl. Spatial resolution)

INSPIRE apibrėžimas

Erdvinė skiriamoji geba parodo duomenų rinkinio detalumo lygį. Ji išreiškiama kaip skiriamosios gebos atstumų, kurių gali būti nuo nulio iki daug (paprastai taikoma tinkleliu pateikiamiems duomenims ir iš rastrinių vaizdų sukurtuose produktuose), rinkinys arba kaip atitinkami masteliai (paprastai taikoma žemėlapiuose arba iš jų sukurtuose produktuose).

INSPIRE įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional). Privalomas, jei tai duomenų rinkiniai arba duomenų rinkinių serijos ir jei galima nurodyti skiriamosios gebos atstumą.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

0..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Erdvinė rezoliucija (angl. Spatial resolution) – atitinkantis mastelis (angl. Denominator)

Apibrėžimas ISO 19115

Veiksniai, pateikiantys bendrinį supratimą apie erdvinių duomenų tankumą duomenų rinkinyje.

Lauko numeris ISO 19115

1->15->36->38->59->60->56->57

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo-> MD_DataIdentification->spatialResolution->MD_Resolution->equivalentScale->MD_RepresentativeFraction->denominator

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Integer

Reikšmių sritis (angl. domain)

Integer>0

Pastaba

Atitinkantis mastelis paprastai išreiškiamas sveikuoju skaičiumi, nurodančiu mastelio vardiklį.

Pavyzdys

10 000

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Erdvinė skiriamoji geba (atitinkantis mastelis)

Lauko pavadinimas ISO 19115

Erdvinė rezoliucija (angl. Spatial resolution) – skiriamoji geba (angl. Distance)

Apibrėžimas ISO 19115

Vaizduojamas atstumas ant žemės paviršiaus.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: 1->15->36->38->59->61

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: MD_Metadata->identificationInfo-> MD_DataIdentification->spatialResolution->MD_Resolution->distance

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

(B.4.3) ISO/TS 19103

Pastaba

Skiriamosios gebos atstumas išreiškiamas skaitine reikšme, susieta su ilgio vienetu.

Pavyzdys

25 m

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Skiriamoji geba

 

7. Atitiktis. Direktyvos 2007/2/EB 5 straipsnio 2 dalies a punkte ir 11 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyti atitikties reikalavimai, atitikties laipsnis ir tų reikalavimų įgyvendinimo taisyklės, priimtos pagal Direktyvos 2007/2/EB 7 straipsnio 1 dalį, nagrinėjami pagal šiuos metaduomenų elementus:

7.1. Specifikacija:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Specifikacija (angl. Specification)

INSPIRE apibrėžimas

Įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Direktyvos 2007/2/EB 7 straipsnio 1 dalį, nuoroda arba kitokia specifikacija, kurią atitinka tam tikras išteklius. Išteklius gali atitikti daugiau kaip vienas įgyvendinimo taisykles, priimtas pagal Direktyvos 2007/2/EB 7 straipsnio 1 dalį, arba daugiau kaip vieną kitokią specifikaciją.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory).

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Specifikacija (angl. Specification)

Apibrėžimas ISO 19115

Įvardijama produkto specifikacija arba naudotojo reikalavimai, pagal kuriuos vertinami duomenys.

Lauko numeris ISO 19115

129->130

XPath nuoroda

DQ_ConformanceResult->specification

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš metaduomenų elementų, nurodytų šio priedo 19.20 ir 19.21 papunkčiuose. Pateikiant nuorodą turi būti  nurodomas bent įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Direktyvos 2007/2/EB 7 straipsnio 1 dalį, arba kitokios specifikacijos pavadinimas ir susijusi data (paskelbimo data, paskutinio atnaujinimo arba parengimo data).

Pastaba

 

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Ataskaita->Rezultatai->Specifikacija

 

7.2. Laipsnis:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Laipsnis (angl. Degree)

INSPIRE apibrėžimas

Ištekliaus atitikties įgyvendinimo taisyklėms, priimtoms pagal Direktyvos 2007/2/EB 7 straipsnio 1 dalį, arba kitokios specifikacijos laipsnis.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Patvirtinimas (angl. Pass)

Apibrėžimas ISO 19115

Atitikties rezultatas

Lauko numeris ISO 19115

129->132

XPath nuoroda

DQ_ConformanceResult->pass

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 8 punkte.

Pastaba

ISO 19115 reikšmių sritis yra Boolean (atitikimo rezultatas: 0 reiškia neatitinka, 1 – atitinka).

Pirmieji du atitikties laipsniai, apibrėžti (EB) Nr. 1205/2008 D dalies 5 skirsnyje, atitinka dvi reikšmes iš ISO 19115 (boolean) reikšmių srities. Likusioji reikšmė (angl. Not evaluated) taikoma, kai atitiktis susijusiai specifikacijai metaduomenyse nėra nurodoma.

Pavyzdys

Ne

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Ataskaita->Rezultatai->Laipsnis

 

8. Prieigos ir naudojimo apribojimai. Prieigos ir naudojimo apribojimai – tai (bent vienas iš toliau pateiktų variantų):

8.1. prieigos ir naudojimo sąlygos:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Prieigos ir naudojimo sąlygos (angl. Condition applying to access and use)

INSPIRE apibrėžimas

Šis metaduomenų elementas apibrėžia erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų prieigos bei naudojimo sąlygas, jei taikoma – ir susijusius mokesčius, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2007/2/EB 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 11 straipsnio 2 dalies f punktą.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Naudojimo ribojimas (angl. Use Limitation)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų ištekliaus ar geografinės paslaugos naudojimo apribojimai.

Lauko numeris ISO 19115 

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms: 1->15->36->35->69->68 Erdvinių duomenų paslaugoms: 1->15->47->35->69->68

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->useLimitation

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->useLimitation

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Šis metaduomenų elementas privalo turėti kokią nors reikšmę. Jei ištekliaus prieiga ir naudojimas neribojami, turi būti nurodoma „Netaikomos jokios sąlygos“. Jei sąlygos nežinomos, turi būti nurodoma „Sąlygos nežinomos“.

Be to, šis metaduomenų elementas teikia informaciją apie mokesčius, kuriuos reikia sumokėti už ištekliaus prieigą ir naudojimą, jei tokie taikomi, arba nurodo universalųjį adresą (URL), kuriuo pateikiama informacija apie mokesčius.

Pavyzdys

„Nenaudotina navigacijai“

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų apribojimai->Naudojimo ribotumas

 

8.2. Viešosios prieigos apribojimai:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Viešosios prieigos apribojimai (angl. Limitations on public Access)

INSPIRE apibrėžimas

Jei valstybės narės pagal Direktyvos 2007/2/EB 13 straipsnį riboja viešąją prieigą prie erdvinių duomenų rinkinių ir erdvinių duomenų paslaugų, šis metaduomenų elementas pateikia informaciją apie apribojimus ir jų priežastis. Jei viešoji prieiga neribojama, šis metaduomenų elementas turi tai nurodyti.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory).

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Prieigos apribojimai (angl. Access Constraints)

Apibrėžimas ISO 19115

Apribojimai, taikomi duomenų pasiekiamumui, siekiant užtikrinti intelektualios nuosavybės bei slaptumo apsaugą, taip pat bet kokie specialūs apribojimai, įsigyjant duomenų išteklius ar geografines paslaugas.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->35->69->70

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->35->69->70

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->accessConstraints

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->accessConstraints

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Apibrėžta Aprašo 3 priedo 10 punkte. (MD_RestrictionCode<CodeList>(B.5.24))

Pastaba

Nurodoma, kai yra apribojimų, susijusių su prieiga. Pateikiama klasifikatoriaus reikšmė. Jeigu metaduomenų elemento „Prieigos apribojimai“ reikšmė yra „Kiti apribojimai“, tada nurodoma reikšmė metaduomenų elemente „Kiti apribojimai“.

Pavyzdys

Riboto naudojimo

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų apribojimai->Prieigos apribojimai

Lauko pavadinimas ISO 19115

Kiti apribojimai (angl. Other Constraint)

Apibrėžimas ISO 19115

Kiti apribojimai ir būtinos sąlygos duomenų ištekliaus ar metaduomenų pasiekiamumui ir naudojimui. 

Lauko numeris ISO 19115 

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->35->69->72

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->35->69->72

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->otherConstraints

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->otherConstraints

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

Informacija pasiekiama autorizuotiems vartotojams.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų apribojimai->Kiti apribojimai

Lauko pavadinimas ISO 19115

Klasifikacija (angl. Classification)

Apibrėžimas ISO 19115

Kiti apribojimai ir būtinos sąlygos duomenų ištekliaus ar metaduomenų pasiekiamumui ir naudojimui. 

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15-->36->35->73->74

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->35->73->74

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo-> MD_DataIdentification->resourceConstraints->MD_SecurityConstraints->classification

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceConstraints->MD_SecurityConstraints->classification

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nustatyta Aprašo 3 priedo 11 punkte. MD_ClassificationCode<B.5.11>

Pastaba

 

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų apribojimai->Saugumo apribojimai->Klasifikacija

 

9. Už erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sukūrimą, valdymą, priežiūrą ir platinimą atsakingos organizacijos. Įgyvendinant Direktyvos 2007/2/EB 5 straipsnio 2 dalies d punkto ir 11 straipsnio 2 dalies g punkto reikalavimus, turi būti teikiami šie du metaduomenų elementai:

9.1. Atsakinga šalis:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Atsakinga šalis (angl. Responsible party)

INSPIRE apibrėžimas

Organizacijos, atsakingos už ištekliaus sukūrimą, valdymą, priežiūrą ir platinimą, aprašas.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory).

INSPIRE įvairovė

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Ištekliaus kūrėjo kontaktinis adresas (angl. Resource responsible party)

Apibrėžimas ISO 19115

Asmens (-ų) ir organizacijos (-ų), tiesiogiai susijusių su ištekliumi(-ais), identifikavimas.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->29 (duomenų ištekliui)

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->29 (geografinei paslaugai)

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->pointOfContact (duomenų ištekliui)

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->pointOfContact (geografinei paslaugai)

Įpareigojimai ISO 19115

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Šiame aprašyme pateikiama informacija, nurodyta šio priedo 19.1 papunktyje:

– organizacijos pavadinimas, kaip laisvasis tekstas;

– kontaktinis el. pašto adresas, kaip ženklų eilutė.

Pastaba

Nurodoma informacija apie organizaciją (-as) ir atstovaujančius asmenis, sudariusius duomenų išteklių.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Atsakinga šalis

 

9.2. Atsakingos šalies funkcijos:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Atsakingos šalies funkcijos (angl. Responsible party role)

INSPIRE apibrėžimas

Atsakingos organizacijos funkcijos.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory).

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Vaidmuo (angl. Role)

Apibrėžimas ISO 19115

Atsakingo juridinio ar fizinio asmens vykdomos funkcijos

Lauko numeris ISO 19115

374->379

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->role

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 9 punkte.

(CI_RoleCode <CodeList>(B.5.5))

Pastaba

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniuose“ metaduomenų elementuose:

1. Šio priedo 9.1 papunktyje nurodytame metaduomenų elemente – „Atsakinga šalis“ (ISO-29).

2. Šio priedo 10.1 papunktyje nurodytame metaduomenų elemente – „Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais“ (ISO-8).

3. Šio priedo 12.7 papunktyje nurodytame metaduomenų elemente – „Vartotojo kontaktinė informacija“ (ISO-66).

4. Šio priedo 18.5 papunktyje nurodytame metaduomenų elemente – „Platintojo kontaktinis adresas“ (ISO-280).

Pavyzdys

Savininkas

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Atsakinga šalis->Atsakingos šalies funkcijos

 

10. Metaduomenys apie metaduomenis. Įgyvendinant Direktyvos 2007/2/EB 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, turi būti teikiami šie metaduomenų elementai:

10.1. Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais (angl. Metadata point of contact)

INSPIRE apibrėžimas

Organizacijos, atsakingos už metaduomenų rengimą ir tvarkymą, aprašas.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory).

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1..*

Lauko pavadinimas ISO 19115

Metaduomenų kūrėjo kontaktinis adresas (angl. Metadata point of contact)

Apibrėžimas ISO 19115

Asmuo, atsakingas už metaduomenų informaciją.

Lauko numeris ISO 19115

1->8

XPath nuoroda

MD_Metadata->contact

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Šiame Apraše pateikiama informacija, nurodyta šio priedo 19.1 papunktyje:

– organizacijos pavadinimas, kaip laisvasis tekstas;

– kontaktinis el. pašto adresas, kaip ženklų eilutė.

Pastaba

Nurodoma informacija apie organizaciją (-as) ir atstovaujančius asmenis, sudariusius metaduomenis.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais

 

10.2. Metaduomenų data:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Metaduomenų data (angl. Metadata date)

INSPIRE apibrėžimas

Data, nurodanti, kada buvo parengtas arba atnaujintas metaduomenų įrašas.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory) erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms / erdvinių duomenų paslaugoms.

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1

Lauko pavadinimas ISO19115

Metaduomenų data (angl. Date stamp)

Apibrėžimas ISO 19115

Data, kai metaduomenys buvo sukurti.

Lauko numeris ISO 19115

1->9

XPath nuoroda

MD_Metadata->dateStamp

Įpareigojimai ISO 19115

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Ši data pateikiama pagal ISO 8601.

Date (B.4.2)

Pastaba

Metaduomenų kūrimo bei išsaugojimo metu metaduomenų sistema automatiškai užpildo lauko reikšmę.

Pavyzdys

2005-12-02

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Metaduomenų data

 

10.3. Metaduomenų kalba:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Metaduomenų kalba (angl. Metadata language)

INSPIRE apibrėžimas

Kalba, kuria pateikti metaduomenų elementai.

INSPIRE įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory).

INSPIRE įvairovė (angl. occurrence)

1

Lauko pavadinimas ISO19115

Metaduomenų kalba (angl. Language)

Apibrėžimas ISO 19115

Kalba, naudota metaduomenų dokumentavimui

Lauko numeris ISO 19115

1->3

XPath nuoroda

MD_Metadata->language

Įpareigojimai ISO 19115

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Šio metaduomenų elemento reikšmių sritis apribota oficialiomis Bendrijos kalbomis, vartojamomis pagal ISO 639-2.

Pastaba

Metaduomenų kūrimo bei išsaugojimo metu metaduomenų sistema automatiškai užpildo lauko reikšmę

Pavyzdys

lit, eng

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Metaduomenų kalba

 

II SKYRIUS

PAPILDOMI METADUOMENŲ ELEMENTAI

 

11. Metaduomenų rinkinio informacijai (angl. Metadata entity set information) aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

11.1. Bylos identifikatorius:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Bylos identifikatorius (angl. File identifier)

Apibrėžimas ISO 19115

Priskirtas unikalus numeris, metaduomenų skaitmeninės bylos identifikavimui

Lauko numeris ISO 19115 

1->2

XPath nuoroda

MD_Metadata->fileIdentifier

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Metaduomenų kūrimo bei išsaugojimo metu metaduomenų sistema automatiškai užpildo lauko reikšmę.

Pavyzdys

{020D08C0-BE21-4C0D-E118-1B7092E59DD6}

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Bylos identifikatorius

 

11.2. Metaduomenų koduotė:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Metaduomenų koduotė (angl. Character set)

Apibrėžimas ISO 19115

Koduotė, naudojama metaduomenų dokumentavimui

Lauko numeris ISO 19115 

1->4

XPath nuoroda

MD_Metadata->characterSet

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 15 punkte. (MD_CharacterSetCode <CodeList> (B.5.10))

Pastaba

Metaduomenų kūrimo bei išsaugojimo metu metaduomenų sistema automatiškai užpildo lauko reikšmę.

Pavyzdys

utf8, utf16

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Metaduomenų koduotė

 

11.3. Kalbų nuostatos:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Kalbų nuostatos (angl. Locale)

Apibrėžimas ISO 19115

Kitos kalbos (be metaduomenų pagrindinės), kuriomis metaduomenyse pateikiama tekstinė informacija

Lauko numeris ISO 19115

1->11.2 (ISO 19115:2003/Cor.1:2006)

XPath nuoroda

MD_Metadata->locale

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

PT_Locale, susidedantis iš ISO 19139 elementų 12, 13, 14, nurodytų šio priedo 19.30 ir 19.31 papunkčiuose.

Pastaba

Pateikti visų kalbų, kuriomis dokumentuojami metaduomenys, aprašus. Privaloma pateikti anglų kalbos aprašą. Informacija kitomis kalbomis metaduomenyse dokumentuojama vadovaujantis ISO 19139 7.3 dalies reikalavimais.

Metaduomenų kūrimo bei išsaugojimo metu metaduomenų sistema automatiškai užpildo lauko reikšmę.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Kalbų nuostatos

 

11.4. Metaduomenų standarto pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Metaduomenų standarto pavadinimas (angl. Metadata standard name)

Apibrėžimas ISO 19115

Naudoto metaduomenų standarto pavadinimas, įskaitant ir naudotą profilį.

Lauko numeris ISO 19115

1->10

XPath nuoroda

MD_Metadata->metadataStandardName

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Metaduomenų kūrimo bei išsaugojimo metu metaduomenų sistema automatiškai užpildo lauko reikšmę.

Pavyzdys

LT/NMDP ISO19115:2007

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Metaduomenų standarto pavadinimas

 

11.5. Metaduomenų standarto versija:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Metaduomenų standarto versija (angl. Metadata standard version)

Apibrėžimas ISO 19115

Naudoto metaduomenų standarto versija (profilis).

Lauko numeris ISO 19115 

1->11

XPath nuoroda

MD_Metadata->metadataStandardVersion

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Metaduomenų kūrimo bei išsaugojimo metu metaduomenų sistema automatiškai užpildo lauko reikšmę.

Pavyzdys

1.2

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Metaduomenų standarto versija

 

12. Duomenų identifikavimui (angl. Data identification information) aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

12.1. Ištekliaus sutrumpintas pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Sutrumpintas ištekliaus pavadinimas (angl. Resource alternative title)

Apibrėžimas ISO 19115

Sutrumpintas arba kita kalba žinomas ištekliaus pavadinimas.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->24->359->361

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->24->359->361

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->citation->CI_Citation->alternateTitle

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->citation->CI_Citation->alternateTitle

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

ORT10LT

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Aprašas->Sutrumpintas pavadinimas

 

12.2. Ištekliaus data:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Ištekliaus data (angl. Resource reference date)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus data.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->24->359->362

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->24->359->362

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->citation->CI_Citation->date

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->citation->CI_Citation->date

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.14 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Aprašas->Data

 

12.3. Pateikimo forma:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Pateikimo forma (angl. Presentation form)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus pateikimo režimas.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->24->359->368

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->24->359->368

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->citation->CI_Citation->presentationForm

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->citation->CI_Citation->presentationForm

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 13 punkte. (CI_PresentationFormCode<CodeList>(B.5.4))

Pastaba

Nurodoma pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Analoginis žemėlapis

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Aprašas->Pateikimo forma

 

12.4. Duomenų ištekliaus koduotė:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Duomenų ištekliaus koduotė (angl. Dataset characterset)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų ištekliaus kodų rinkinys.

Lauko numeris ISO 19115

1->15->36->40

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->characterSet

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 15 punkte.

(MD_CharacterSetCode <CodeList> (B.5.10))

Pastaba

Nurodomos koduotės, naudojamos teksto pateikimui duomenų rinkinyje. Nurodoma, kai naudojamos kitos nei ISO/IEC 10646 (Unicode) koduotės.

Pavyzdys

utf8, utf16

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų ištekliaus koduotė

 

12.5. Tikslas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Tikslas (angl. Purpose)

Apibrėžimas ISO 19115

Ketinimų santrauka, kurių pagrindu išteklius (-ai) buvo kuriamas (-i).

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->26

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->26

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->purpose

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->purpose

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

 

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

„EuroRegionalMap pateikia Europos geografinės informacijos infrastruktūrą, kuri bus palaikoma duomenų šaltinio lygmeniu ir prižiūrima Nacionalinių kartografavimo agentūrų, taip pat užtikrina sąlygas geografinės informacijos harmoningai prieigai.“

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Tikslas

 

12.6. Ištekliaus specifinis naudojimas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Ištekliaus specifinis naudojimas (angl. Resource specific usage)

Apibrėžimas ISO 19115

Pagrindinė informacija apie specifinius sprendimus, dėl kurių išteklius (-ai) buvo ar yra naudojamas skirtingų vartotojų.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->34->62->63

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->34->62->63

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceSpecificUsage->MD_Usage->specificUsage

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->resourceSpecificUsage->MD_Usage->specificUsage

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Nurodoma, kai išteklius turi sąsają su kitų duomenų rinkiniu (Ar duomenų išteklius (-ai) panaudojamas specifinėse ūkinės / komercinės veiklos srityse?)

Pavyzdys

Naudojama su valstybės įmonės Registrų centro adresų duomenų išrašų lentelėmis:

ADM_PAKEITYYYYMMDD.txt

[ryšio laukas ADM_ID]

GAT_ PAKEITYYYYMMDD.txt

[ryšio laukas GAT_ID]

GYV_ PAKEITYYYYMMDD.txt

[ryšio laukas GYV_ID]

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Ištekliaus specifinis naudojimas

 

12.7. Vartotojo kontaktinė informacija:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Vartotojo kontaktinė informacija (angl. User contact info)

Apibrėžimas ISO 19115

Identifikavimas asmens (-ų) ir organizacijos (-ų), naudojančių išteklių (-us).

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->34->62->66

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->34->62->66

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceSpecificUsage->MD_Usage->userContactInfo

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceSpecificUsage->MD_Usage->userContactInfo

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Šiame aprašyme pateikiama informacija, nurodyta šio priedo 19.1 papunktyje:

– organizacijos pavadinimas, kaip laisvasis tekstas;

– kontaktinis el. pašto adresas, kaip ženklų eilutė.

Pastaba

Pildoma informacija, nurodyta klasifikatoriuje.

Vartotojo kontaktinė informacija pateikiama tuo atveju, kai nurodomas duomenų rinkinio specifinis naudojimas.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Ištekliaus specifinis naudojimas-> Vartotojo kontaktas

 

12.8. Erdvinio vaizdavimo tipas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Erdvinio vaizdavimo tipas (angl. Spatial representation type)

Apibrėžimas ISO 19115

Metodai, naudojami geografinių duomenų erdviniam vaizdavimui apibūdinti.

Lauko numeris ISO 19115

1->15->36->37

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> MD_DataIdentification->spatialRepresentationType

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 20 punkte. (MD_SpatialRepresentationTypeCode

<CodeList>(B.5.26))

Pastaba

Nurodoma pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Tinklelis (angl. Grid)

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Erdvinio vaizdavimo tipas

 

12.9. Būklė:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Būklė (angl. Status)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus (-ų) būklė.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->28

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->28

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->status

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->status

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 18 punkte.

(MD_ProgressCode <CodeList>(B.5.23))

Pastaba

Nurodoma pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Užbaigtas

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Būklė

 

12.10. Iliustracija:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Iliustracija (angl. Graphic Overview)

Apibrėžimas ISO 19115

Grafinis vaizdas, iliustruojantis išteklių.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->31

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->31

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo-> MD_DataIdentification->graphicOverview

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->graphicOverview

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.16 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Iliustracija

 

12.11. Geografinės paslaugos versija:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Geografinės paslaugos versija (angl. Service type version)

Apibrėžimas ISO 19115

Geografinės paslaugos versijos numeris.

Lauko numeris ISO 19119

2 (?.1)

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->serviceTypeVersion

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Elementas privalomas, kai aprašoma erdvinių duomenų paslauga.

Tiksliai nurodomas gerai žinomos paslaugos tipo versijos numeris. Geografinės paslaugos versija tiesiogiai susijusi su geografine paslauga.

Pavyzdys

OGC katalogo versija 2.0.1.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Geografinės paslaugos versija

 

12.12. Sąsajos tipas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Sąsajos tipas (angl. Coupling type)

Apibrėžimas ISO 19115

Geografinės paslaugos sąsajos su duomenų rinkiniu tipas.

Lauko numeris ISO 19119

žr. ISO 19119:2005/FDAmd 1

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->couplingType

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 22 punkte.

(SV_CouplingType<CodeList>)

Pastaba

Metaduomenų elementas privalomas, kai aprašoma geografinė paslauga. Sąsajos tipas tiesiogiai susijęs su geografine paslauga.

Pavyzdys

Silpnas

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Sąsajos tipas

 

12.13. Operacijos pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Operacijos pavadinimas (angl. Operation name)

Apibrėžimas ISO 19115

Unikalus operacijos pavadinimas.

Lauko numeris ISO 19119

1 (?.2)

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->containsOperations-> SV_OperationMetadata->operationName

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Metaduomenų elementas privalomas, kai aprašoma geografinė paslauga.

Pavyzdys

GetCapabilities, GetMap, GetRecords

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Turi operacijas->Operacijos pavadinimas

 

12.14. Paskirstyta kompiuterinė platforma:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Paskirstyta kompiuterinė platforma

(angl. Distributed Computing Platform – DCP)

Apibrėžimas ISO 19115

Paskirstyta kompiuterinė platforma, kurioje operacija yra įdiegta.

Lauko numeris ISO 19119

2 (?.2)

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->containsOperations-> SV_OperationMetadata->DCP

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 23 punkte.

Paskirstytos kompiuterinės platformos sąrašas (DCP list (ISO 19119 C.2))

Pastaba

Metaduomenų elementas privalomas, kai aprašoma geografinė paslauga.

Pavyzdys

WebServices, Corba, Java, XML, COM, SQL

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Turi operacijas-> Paskirstyta kompiuterinė platforma

 

12.15. Geografinės paslaugos prieigos vieta:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Geografinės paslaugos prieigos vieta (angl. Connect point)

Apibrėžimas ISO 19115

Geografinės paslaugos vartotojo sąsajos prieiga.

Lauko numeris ISO 19119

6 (?.2)

XPath nuoroda

MD_Metadata->identificationInfo-> SV_ServiceIdentification->containsOperations-> SV_OperationMetadata->connectPoint

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Nurodyta šio priedo 1.4 papunktyje.

Reikšmių sritis (angl. domain)

Pildoma klasifikatoriuje nurodyta reikšmė.

Pastaba

Metaduomenų elementas privalomas, kai aprašoma geografinė paslauga.

Pavyzdys

http://www.geoserver.nrw.de/

GeoOgcWms1.3/servlet/GEPNRW

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Turi operacijas-> Geografinės paslaugos prieigos vieta

 

13. Duomenų apribojimui (angl. Constraint information) aprašyti teikiamas metaduomenų elementas – naudojimo apribojimai:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Naudojimo apribojimai (angl. Use Constraint)

Apibrėžimas ISO 19115

Taikomi duomenų naudojimo apribojimai, siekiant užtikrinti intelektualios nuosavybės bei slaptumo apsaugą, taip pat bet kokie specialūs apribojimai ar perspėjimai, įsigyjant duomenų išteklius ar geografines paslaugas.

Lauko numeris ISO 19115

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->35->69->71

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->35->69->71

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->useConstraints

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceConstraints->MD_LegalConstraints->useConstraints

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 10 punkte. (MD_RestrictionCode<CodeList>(B.5.24))

Pastaba

Nurodoma, kai yra apribojimų, susijusių su prieiga ar ištekliaus naudojimu. Pateikiama pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Autoriaus teisės

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Apribojimai-> Naudojimo apribojimai

 

14. Duomenų kokybės informacijai (angl. Data quality information) aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

14.1. Apimties lygmuo:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Apimties lygmuo (angl. Scope level)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų hierarchinis lygmuo.

Lauko numeris ISO 19115

1->18->78->79->138->139

XPath nuoroda

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->scope->DQ_Scope->level

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 19 punkte. (MD_ScopeCode<CodeList>(B.5.25))

Pastaba

Nurodoma pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Duomenų rinkinys

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Apimtis->Apimties lygmuo

 

14.2. Apimties lygmens aprašas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Apimties lygmens aprašas (angl. Level description)

Apibrėžimas ISO 19115

Apimties lygmens aprašas.

Lauko numeris ISO 19115

1->18->78->79->138->141->149->155

XPath nuoroda

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->scope->DQ_Scope->levelDescription ->MD_ScopeDescription->other

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional).

Privalomas, jeigu šio priedo 14.1 papunktyje nurodytame metaduomenų elemente „Apimties lygmuo“ nurodyta reikšmė yra kita nei „Erdvinių duomenų rinkinys“ ar „Erdvinių duomenų rinkinio serijos (angl. series)“.

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Nurodoma informacija apibūdinanti ištekliaus tipą.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Apimtis->Apimties lygmens aprašas

 

14.3. Užbaigtumas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Užbaigtumas (angl. Completeness)

Apibrėžimas ISO 19115

Objektų buvimas ar nebuvimas, jų atributai ir ryšiai.

Lauko numeris ISO 19115

1->18->78->80->109->107 (dėl objektų pertekliaus)

1->18->78->80->110->107 (dėl objektų nebuvimo)

XPath nuoroda

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report->DQ_CompletenessCommission->result (dėl objektų pertekliaus)

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report-> DQ_CompletenessOmmission->result (dėl objektų nebuvimo)

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.19 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Ataskaita->Rezultatai

 

14.4. Topologinis nuoseklumas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Topologinis nuoseklumas (angl. Topological consistency)

Apibrėžimas ISO 19115

Tikslus užkoduotų duomenų rinkinio topologinių charakteristikų taisyklingumas, pagal aprašytas duomenų apimtis.

Lauko numeris ISO 19115

1->18->78->80->115->107

XPath nuoroda

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report->DQ_TopologicalConsistency->result

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.19 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Ataskaita->Rezultatai

 

14.5. Padėties tikslumas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Padėties tikslumas (angl. Positional accuracy)

Apibrėžimas ISO 19115

Objektų padėties tikslumas.

Lauko numeris ISO 19115

1->18->78->80->117->107 (dėl absoliutinių koordinačių padėties reikšmių atitikimo)

1->18->78->80->118->107 (dėl tinklinių (angl. gridded) duomenų padėties reikšmių atitikimo)

1->18->78->80->119->107 (dėl objektų santykinių padėčių atitikimo)

XPath nuoroda

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report->DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy->result (dėl absoliutinių koordinačių reikšmių atitikimo)

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report-> DQ_GriddedDataPositionalAccuracy->result (dėl tinklinių (gridded) duomenų padėties reikšmių atitikimo)

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report-> DQ_RelativeInternalPositionalAccuracy->result (dėl objektų santykinių padėčių atitikimo)

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.19 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Ataskaita->Rezultatai

 

14.6. Tematinis tikslumas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Tematinis tikslumas (angl. Thematic accuracy)

Apibrėžimas ISO 19115

Kiekybinių atributų ir ne kiekybinių atributų bei objektų klasifikavimo ir jų ryšių taisyklingumo tikslumas.

Lauko numeris ISO 19115 

1->18->78->80->125->107 (dėl objektų klasifikavimo)

1->18->78->80->126->107 (dėl nekiekybinių atributų tikslumo)

1->18->78->80->127->107 (dėl kiekybinių atributų tikslumo)

XPath nuoroda

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report->DQ_ThematicClassificationCorrectness->result (dėl objektų klasifikavimo tikslumo)

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report->DQ_NonQuantitativeAttributeAccuracy->result (dėl nekiekybinių atributų tikslumo)

MD_Metadata->dataQualityInfo->DQ_DataQuality->report-> DQ_QuantitativeAttributeAccuracy->result (dėl kiekybinių atributų tikslumo)

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.19 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų kokybės informacija->Ataskaita->Rezultatai

 

15. Duomenų priežiūros informacijai (angl. Maintenance information) aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

15.1. Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas

(angl. Maintanance and update frequency)

Apibrėžimas ISO 19115

Pakeitimų ir papildymų periodiškumas atliekamas ištekliui, kai pirminis išteklius yra užbaigtas.

Lauko numeris ISO 19115 

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->30->142->143

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->30->142->143

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceMaintenance->MD_MaintenanceInformation->maintenanceAndUpdateFrequency

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceMaintenance->MD_MaintenanceInformation->maintenanceAndUpdateFrequency

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 16 punkte.

(MD_MaintenanceFrequencyCode<CodeList>(B.5.18))

Pastaba

Nurodoma pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Nepastovios trukmės intervalas.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų priežiūra->Priežiūros ir atnaujinimo periodiškumas

 

15.2. Kito atnaujinimo data:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Kito atnaujinimo data (angl. Date of next update)

Apibrėžimas ISO 19115

Planuojama ištekliaus peržiūros data.

Lauko numeris ISO 19115 

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->30->142->144

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->30->142->144

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceMaintenance->MD_MaintenanceInformation->dateOfNextUpdate

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceMaintenance->MD_MaintenanceInformation->dateOfNextUpdate

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Date (B.4.2) Datos reikšmė aprašoma pagal ISO19103;

Pastaba

Nurodoma konkreti data.

Pavyzdys

2005-12-02

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų priežiūra-> Kito atnaujinimo data

 

15.3. Priežiūros pastabos:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Priežiūros pastabos (angl. Maintenance note)

Apibrėžimas ISO 19115

Informacija, susijusi su ištekliaus priežiūrai taikomais specifiniais reikalavimais.

Lauko numeris ISO 19115 

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

1->15->36->30->142->148

Erdvinių duomenų paslaugoms:

1->15->47->30->142->148

XPath nuoroda

Erdvinių duomenų rinkiniams ir erdvinių duomenų rinkinių serijoms:

MD_Metadata->identificationInfo->MD_DataIdentification->resourceMaintenance->MD_MaintenanceInformation->maintenanceNote

Erdvinių duomenų paslaugoms:

MD_Metadata->identificationInfo->SV_ServiceIdentification->resourceMaintenance->MD_MaintenanceInformation->maintenanceNote

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Nurodomos pastabos apie specifinę ištekliaus priežiūrą.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Duomenų priežiūra-> Priežiūros pastabos

 

16. Duomenų erdvinio vaizdavimo informacijai (angl. Spatial representation information) aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

16.1. Dimensijų skaičius:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Dimensijų skaičius (angl. Number of Dimensions)

Apibrėžimas ISO 19115

Nepriklausomų erdvinių ašių skaičius.

Lauko numeris ISO 19115 

1->12->157->158

XPath nuoroda

MD_Metadata->spatialRepresentationInfo-> MD_GridSpatialRepresentation->numberOfDimensions

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Integer

Reikšmių sritis (angl. domain)

Integer

Pastaba

Šis skaičius nurodomas tik skaitmeniniams rastriniams duomenims. Pateikiama skaitinė sveikojo skaičiaus reikšmė.

Pavyzdys

2

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Erdvinio vaizdavimo informacija->Dimensijų skaičius

 

16.2. Ląstelės geometrija:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Ląstelės geometrija (angl. Cell geometry)

Apibrėžimas ISO 19115

Tinklinių (GRID) duomenų identifikavimas kaip taškas ar ląstelė.

Lauko numeris ISO 19115 

1->12–>157->160

XPath nuoroda

MD_Metadata->spatialRepresentationInfo-> MD_GridSpatialRepresentation->cellGeometry

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 14 punkte.

(MD_CellGeometryCode<CodeList>(B.5.9))

Pastaba

Reikšmė nurodoma tik skaitmeniniams rastriniams duomenims.

Pateikiama pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Plotas

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Erdvinio vaizdavimo informacija-> Ląstelės geometrija

 

16.3. Transformavimo parametrai:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Transformavimo parametrai

(angl. Transformation parameter availability)

Apibrėžimas ISO 19115

Požymis, nurodantis transformavimo parametrų buvimą.

Lauko numeris ISO 19115 

1->12->157->161

XPath nuoroda

MD_Metadata->spatialRepresentationInfo-> MD_GridSpatialRepresentation->transformationParameterAvailability

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Reikšmė aprašoma pagal ISO19103

Reikšmių sritis (angl. domain)

Boolean (1 = taip, 0 = ne)

Pastaba

Reikšmė nurodoma tik skaitmeniniams rastriniams duomenims.

Pavyzdys

Ne

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Erdvinio vaizdavimo informacija->Transformavimo parametrai

 

16.4. Topologijos lygmuo:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Topologijos lygmuo

(angl. Topology level)

Apibrėžimas ISO 19115

Erdvinių ryšių sudėtingumo lygmenį identifikuojantys įverčiai.

Lauko numeris ISO 19115 

1->12->176->177

XPath nuoroda

MD_Metadata->spatialRepresentationInfo-> MD_VectorSpatialRepresentation->topologyLevel

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 21 punkte.

(MD_TopologyLevelCode<CodeList>(B.5.28))

Pastaba

Reikšmė nurodoma tik skaitmeniniams vektoriniams duomenims. Nurodoma pasirinktinė klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Tik geometrija (objektai neturi topologijos)

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Erdvinio vaizdavimo informacija-> Topologijos lygmuo

 

17. Duomenų referencinės sistemos informacijai (angl. Reference system information) aprašyti teikiamas metaduomenų elementas – referencinės sistemos identifikatorius:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Referencinės sistemos identifikatorius (angl. RS_ Identifier)

Apibrėžimas ISO 19115

Referencinės sistemos pavadinimas

Lauko numeris ISO 19115 

1->13->186->187->208

XPath nuoroda

MD_Metadata->referenceSystemInfo->MD_ReferenceSystem->referenceSystemIdentifier->RS_Identifier

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.26 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Referencinės sistemos identifikatorius

 

18. Duomenų platinimo informacijai (angl. Distribution information) aprašyti teikiami šie metaduomenų elementai:

18.1. Platinimo vienetai:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Platinimo vienetai (angl. Units of distribution)

Apibrėžimas ISO 19115

Sluoksniai, geografiniai plotai ir kiti vienetai, kuriais duomenys yra pateikiami.

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->273->274->275

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->transferOptions->MD_DigitalTransferOptions->unitsOfDistribution

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Nurodyti konkretų duomenų pateikimo vienetą.

Pavyzdys

Nomenklatūrinio skaidymo lapas.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platinimo būdai->Platinimo vienetai

 

18.2. Tiesioginė duomenų rinkinio prieiga:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Tiesioginė duomenų rinkinio prieiga (angl. Online resource)

Apibrėžimas ISO 19115

Informacija apie nuorodas internete, kurias naudojant ištekliai prieinami ir perduodami.

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->273->274->277

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->transferOptions->MD_DigitalTransferOptions->onLine

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.13 papunktyje.

Pastaba

Pildoma klasifikatoriuje nurodyta reikšmė

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija ->Platinimo būdai->Teisioginė prieiga

 

18.3. Laikmenos pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Laikmenos pavadinimas (angl. Medium name)

Apibrėžimas ISO 19115

Laikmenos pavadinimas, iš kurios ištekliai gali būti gauti.

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->273->274->278->291->292

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->transferOptions->MD_DigitalTransferOptions->offLine->MD_Medium->name

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta Aprašo 3 priedo 17 punkte.

(MD_MediumNameCode<CodeList>(B.5.20))

Pastaba

Nurodoma pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

dvd

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platinimo būdai->Laikmena

 

18.4. Ištekliaus formatas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Ištekliaus formatas (angl. Distributor format)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų perdavimo formato (-ų) pavadinimas.

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->271

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->distributionFormat

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.27 papunktyje.

Pastaba

Pildoma klasifikatoriuje nurodyta reikšmė

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Ištekliaus formatas

 

18.5. Platintojo kontaktinis adresas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Platintojo kontaktinis adresas (angl. Distributor contact)

Apibrėžimas ISO 19115

Informacija apie asmenį ar organizaciją, platinančią duomenų šaltinius.

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->272->279->280

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->distributor->MD_Distributor->distributorContact

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Šiame apraše pateikiama informacija, nurodyta šio priedo 19.1 papunktyje:

1. organizacijos pavadinimas, kaip laisvasis tekstas;

2. kontaktinis el. pašto adresas, kaip ženklų eilutė.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Nurodoma informacija apie duomenų išteklių platinančią organizaciją (-as) ir atstovaujančius asmenis.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platintojas->Platintojo kontaktai

 

18.6. Mokesčiai:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Mokesčiai (angl. Fees)

Apibrėžimas ISO 19115

Mokesčiai ir terminai duomenų atrinkimui ir pateikimui.

Susiję monetariniai vienetai (kaip specifikuota ISO 4217).

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->272->279->281->298->299

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->distributor->MD_Distributor->distributionOrderProcess->MD_StandardOrderProcess->fees

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Nurodyti konkrečias pinigines vertes.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platintojas->Užsakymo procedūra->Mokesčiai

 

18.7. Planuojamas pateikimo terminas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Planuojamas pateikimo terminas (angl. Planned available date time)

Apibrėžimas ISO 19115

Data ir laikas, kada išteklius bus prieinamas.

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->272->279->281->298->300

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->distributor->MD_Distributor->distributionOrderProcess->MD_StandardOrderProcess->plannedAvailableDateTime

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Date (B.4.2) Datos reikšmė aprašoma pagal ISO19103.

Pastaba

Nurodyti konkrečią datą.

Pavyzdys

2005-12-02

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platintojas->Užsakymo procedūra-> Planuojamas pateikimo terminas

 

18.8. Užsakymo instrukcijos:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Užsakymo instrukcijos (angl. Ordering Instructions)

Apibrėžimas ISO 19115

Bendrinės instrukcijos, terminai ir paslaugos pateikiamos platintojo.

Lauko numeris ISO 19115 

1->17->270->272->279->281->298->301

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->distributor->MD_Distributor->distributionOrderProcess->MD_StandardOrderProcess->orderingInstructions

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Pateikiama bendrojo pobūdžio informacija.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platintojas->Užsakymo procedūra->Užsakymo instrukcijos

 

 

18.9. Laiko sąnaudos:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Laiko sąnaudos (angl. Turnaround)

Apibrėžimas ISO 19115

Tipinės laiko sąnaudos užsakymo įvykdymui

Lauko numeris ISO 19115

1->17->270->272->279->281->298->302

XPath nuoroda

MD_Metadata->distributionInfo->MD_Distribution->distributor->MD_Distributor->distributionOrderProcess->MD_StandardOrderProcess->turnaround

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Nurodoma apytikslė užsakymo įvykdymo trukmė.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platintojas->Užsakymo procedūra->Laiko sąnaudos

 

19. Metaduomenis papildantys elementai. Šiame punkte pateikiami metaduomenų elementai („vaikai“), aprašantys metaduomenų kataloguose esančius metaduomenų elementus („tėvai“). Duomenų ištekliaus kontaktinę informaciją papildantys ir aprašantys elementai:

19.1. Kontaktas: atsakingoji šalis:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Atsakingoji šalis (angl. Responsible party)

Apibrėžimas ISO 19115

Pateikiama informacija apie asmenis ir organizacijas, susijusias su duomenų rinkiniu ar paslauga, specifiniu išteklių naudojimu ar išteklių platinimu.

Lauko numeris ISO 19115 

374

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty

Įpareigojimai

atitinka „tėvinio“ metaduomenų elemento įpareigojimus

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš metaduomenų elementų, nurodytų šio priedo 19.2, 19.3, 19.2, 19.4 papunkčiuose.

Pastaba

Šis elementas naudojamas „tėviniuose“ metaduomenų elementuose:

1. „Atsakinga šalis“ (ISO-29), nurodytame šio priedo 19.1 papunktyje.

2. „Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais“ (ISO-8), nurodytame šio priedo 10.1 papunktyje.

3. „Vartotojo kontaktinė informacija“ (ISO-66), nurodytame šio priedo 12.7 papunktyje.

4. „Platintojo kontaktinis adresas (ISO-280)“, nurodytame šio priedo 18.5 papunktyje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Atsakinga šalis;

Metaduomenys->Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais;

Metaduomenys->Duomenų identifikavimas->Ištekliaus specifinis naudojimas-> Vartotojo kontaktas;

Metaduomenys->Duomenų platinimo informacija->Platintojas->Platintojo kontaktai

 

19.2. Organizacijos pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Organizacijos pavadinimas (angl. Organisation name)

Apibrėžimas ISO 19115

Atsakingos organizacijos pavadinimas

Lauko numeris ISO 19115 

374->376

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->organisationName

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Informacija pildoma tuo atveju, jeigu elementas „Asmens vardas, pavardė“, nurodytas šio priedo 19.3 papunktyje, nėra dokumentuotas

Pavyzdys

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis elementas naudojamas „tėviniuose“ metaduomenų elementuose:

1. „Atsakinga šalis“ (ISO-29), nurodytame šio priedo 19.1 papunktyje.

2. „Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais“ (ISO-8), nurodytame šio priedo 10.1 papunktyje.

3. „Vartotojo kontaktinė informacija“ (ISO-66), nurodytame šio priedo 12.7 papunktyje.

4. „Platintojo kontaktinis adresas“ (ISO-280), nurodytame šio priedo 18.5 papunktyje.

 

19.3. Asmens vardas, pavardė:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Asmens vardas, pavardė (angl. Individual name)

Apibrėžimas ISO 19115

Atsakingo asmens vardas, pavardė

Lauko numeris ISO 19115 

374->375

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->individualName

Įpareigojimai

Sąlyginis (angl. conditional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Informacija pildoma tuo atveju, jeigu elementas „Organizacijos pavadinimas“, nurodytas šio priedo 19.2 papunktyje, nėra dokumentuotas.

Pavyzdys

Vardenis Pavardenis

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis elementas naudojamas „tėviniuose“ metaduomenų elementuose:

1. „Atsakinga šalis“ (ISO-29), nurodytame šio priedo 19.1 papunktyje.

2. „Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais“ (ISO-8), nurodytame šio priedo 10.1 papunktyje.

3. „Vartotojo kontaktinė informacija“ (ISO-66), nurodytame šio priedo 12.7 papunktyje.

4. „Platintojo kontaktinis adresas“ (ISO-280), nurodytame šio priedo 18.5 papunktyje.

 

19.4. Kontaktinė informacija:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Kontaktinė informacija (angl. CI_Contact)

Apibrėžimas ISO 19115

Informacija reikalinga kontakto inicijavimui.

Lauko numeris ISO 19115 

374->378

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš elementų, nurodytų šio priedo 19.5, 19.10, 19.13 papunkčiuose.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis elementas naudojamas „tėviniuose“ metaduomenų elementuose:

1. „Atsakinga šalis“ (ISO-29), nurodytame šio priedo 19.1 papunktyje.

2. „Kontaktinis asmuo metaduomenų klausimais“ (ISO-8), nurodytame šio priedo 10.1 papunktyje.

3. „Vartotojo kontaktinė informacija“ (ISO-66), nurodytame šio priedo 12.7 papunktyje.

4. „Platintojo kontaktinis adresas“ (ISO-280), nurodytame šio priedo 18.5 papunktyje.

 

19.5. Adresas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Adresas (angl. Address)

Apibrėžimas ISO 19115

Atsakingo asmens arba organizacijos vieta

Lauko numeris ISO 19115 

374->378->387->389

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->address

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš šių elementų, nurodytų šio priedo 19.6, 19.7, 19.8, 19.9 papunkčiuose.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Kontaktinė informacija“ (ISO-378), nurodytame šio priedo 19.4 papunktyje.

 

19.6. Miestas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Miestas (angl. City )

Apibrėžimas ISO 19115

Miesto pavadinimas

Lauko numeris ISO 19115

374->378->387->389->380->382

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->address->CI_Address->city

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

Vilnius

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Adresas“ (ISO-389), nurodytame šio priedo 19.5 papunktyje.

 

19.7. Pašto indeksas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Pašto indeksas (angl. Postal code)

Apibrėžimas ISO 19115

ZIP arba kitas pašto indeksas

Lauko numeris ISO 19115

374->378->387->389->380->384

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->address->CI_Address->postalCode

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

02300

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Adresas“ (ISO-389), nurodytame šio priedo 19.5 papunktyje.

 

19.8. Šalis:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Šalis (angl. Country)

Apibrėžimas ISO 19115

Šalies pavadinimas

Lauko numeris ISO 19115

374->378->387->389->380->385

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->address->CI_Address->country

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Reikšmė aprašoma pagal ISO 3166-3 dokumentą.

Pastaba

 

Pavyzdys

Lietuva

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Adresas“ (ISO-389), nurodytame šio priedo 19.5 papunktyje.

 

19.9. Elektroninio pašto adresas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Elektroninio pašto adresas (angl. Electronic mail address)

Apibrėžimas ISO 19115

Atsakingos organizacijos ar asmens elektroninio pašto adresas 

Lauko numeris ISO 19115 

374->378->387->389->380->386

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->address->CI_Address->electronicMailAddress

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

info@nzt.lt

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Adresas“ (ISO-389), nurodytame šio priedo 19.5 papunktyje.

 

19.10. Telefonas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Telefonas (angl. Telephone)

Apibrėžimas ISO 19115

Kontaktiniai atsakingo asmens arba organizacijos telefonai

Lauko numeris ISO 19115 

374->378->387->388

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->phone

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš šių elementų išvardytų šio priedo 19.11 ir / ar 19.12 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Kontaktinė informacija“ (ISO-378), nurodytame šio priedo 19.4 papunktyje.

 

19.11. Telefono numeris:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Telefono numeris (angl. Voice)

Apibrėžimas ISO 19115

Telefono numeris, kuriuo suinteresuoti asmenys gali kreiptis į atsakingą organizaciją ar asmenį.

Lauko numeris ISO 19115 

374->378->387->388->407->408

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->phone->CI_Telephone->voice

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

+3705 239067

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Telefonas“ (ISO-388), nurodytame šio priedo 19.10 papunktyje.

 

19.12. Faksimilė:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Faksimilė (angl. Facsimile)

Apibrėžimas ISO 19115

Atsakingos organizacijos ar asmens faksimilės įrenginio telefono numeris. 

Lauko numeris ISO 19115 

374->378->387->388->407->409

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->phone->CI_Telephone->facsimile

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

+3705 239067

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Telefonas“ (ISO-388), nurodytame šio priedo 19.10 papunktyje.

 

19.13. Tiesioginė prieiga:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Tiesioginė prieiga (angl. CI_OnlineResource)

Apibrėžimas ISO 19115

Informacija apie tiesioginės prieigos šaltinius

Lauko numeris ISO 19115 

374->378->387->390 (atsakingos šalies interneto adresas)

270->273->274->277 (ištekliaus prieiga ir perdavimas)

XPath nuoroda

CI_ResponsibleParty->contactInfo->CI_Contact->onlineResource (atsakingos šalies interneto adresas)

MD_Distribution->transferOptions->MD_DigitalTransferOptions->onLine (ištekliaus prieiga ir perdavimas)

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1 (elementui 390)

N (elementui 277)

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 1.4 papunktyje

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Kontaktinė informacija“ (ISO-378), nurodytame šio priedo 19.4 papunktyje.

 

19.14. Duomenų ištekliaus datą papildantys elementai (ištekliaus data ir įvykis):

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Ištekliaus data ir įvykis (angl. CI_Date)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus data ir įvykis, naudoti jų aprašymui.

Lauko numeris ISO 19115 

393

XPath nuoroda

CI_Date

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš metaduomenų elementų, nurodytų šio priedo 5.2, 5.3, 5.4, 19.15 papunkčiuose

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Ištekliaus data“ (ISO-362), nurodytame šio priedo 19.21 papunktyje.

 

19.15. Datos tipas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Datos tipas (angl. Date type)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus datą aprašantis įvykis.

Lauko numeris ISO 19115 

393->395

XPath nuoroda

CI_Date->dateType

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

CI_DateTypeCode<<CodeList>>(B.5.2)

Pastaba

Datos tipas tiesiogiai susijęs su ištekliaus data. Nurodoma pasirinkta klasifikatoriaus reikšmė.

Pavyzdys

Revizija

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Ištekliaus data ir įvykis“ (ISO-393), nurodytame šio priedo 19.14 papunktyje.

 

19.16. Duomenų ištekliaus iliustracijos teikimą aprašantys ir papildantys elementai (iliustracijos vaizdavimas):

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Iliustracijos vaizdavimas (angl. Browse Graphic)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus grafinė iliustracija.

Lauko numeris ISO 19115 

48

XPath nuoroda

MD_BrowseGraphic

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš elementų, nurodytų šio priedo 19.17, 19.18 papunkčiuose.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Iliustracija“ (ISO-29), nurodytame šio priedo 12.10 papunktyje.

 

19.17. Bylos pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Bylos pavadinimas (angl. File name)

Apibrėžimas ISO 19115

Grafinės iliustracijos bylos pavadinimas.

Lauko numeris ISO 19115 

48->49

XPath nuoroda

MD_BrowseGraphic->fileName

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Pateikiama internetu pasiekiamo paveikslėlio nuoroda

Pavyzdys

http://www.gis-centras.lt/gkpis/img/gkpis_small.gif

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Iliustracijos vaizdavimas“ (ISO-48), nurodytame šio priedo 19.16 papunktyje.

 

19.18. Bylos tipas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Bylos tipas (angl. File type)

Apibrėžimas ISO 19115

Grafinės iliustracijos bylos tipas.

Lauko numeris ISO 19115 

48->51

XPath nuoroda

MD_BrowseGraphic->fileType

Įpareigojimai

Laisvai pasirenkamas (angl. optional)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

tiff, gif

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Iliustracijos vaizdavimas“ (ISO-48), nurodytame šio priedo 19.16 papunktyje.

 

19.19. Duomenų ištekliaus kokybines charakteristikas papildantys elementai (atitikimo rezultatai):

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Atitikimo rezultatai (angl. Conformance Result)

Apibrėžimas ISO 19115

Informacija apie turimos reikšmės (arba reikšmių aibės) vertinimo metu gautą rezultatą, jo palyginimas su atitinkamu nustatytu kokybės lygmeniu.

Lauko numeris ISO 19115 

129

XPath nuoroda

DQ_ConformanceResult

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš elementų, nurodytų šio priedo 7.1, 19.22, 19.23 papunkčiuose.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniuose“ metaduomenų elementuose:

1. „Užbaigtumas“ (ISO-107), nurodytame šio priedo 14.3 papunktyje.

2. „Topologinis nuoseklumas“ (ISO-107), nurodytame šio priedo 14.4 papunktyje.

3. „Tematinis tikslumas“ (ISO-107), nurodytame šio priedo 14.6 papunktyje.

 

19.20. Pavadinimas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Pavadinimas (angl. Title)

Apibrėžimas ISO 19115

Specifikacijos pavadinimas.

Lauko numeris ISO 19115 

129->130->359->360

XPath nuoroda

DQ_ConformanceResult->specification->CI_Citation->title

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

Nurodomas specifikacijos, kurią naudojant atliktas duomenų atitikties įvertinimas, pavadinimas.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Specifikacija“ (ISO-130), nurodytame šio priedo 7.1 papunktyje.

 

19.21. Ištekliaus data:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Ištekliaus data (angl. Resource reference date)

Apibrėžimas ISO 19115

Ištekliaus data.

Lauko numeris ISO 19115 

129->130->359->362

XPath nuoroda

DQ_ConformanceResult->specification->CI_Citation->date

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

N

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Nurodyta šio priedo 19.14 papunktyje.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Nurodoma specifikacijos data ir jos būsena.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Specifikacija“ (ISO-130), nurodytame šio priedo 7.1 papunktyje.

 

19.22. Paaiškinimas:

 

Metaduomenų lauko pavadinimas

Paaiškinimas (angl. Explanation)

Apibrėžimas ISO 19115

Duomenų sudarytojo bendrinis paaiškinimas apie duomenų rinkinio kokybines charakteristikas.

Lauko numeris ISO 19115 

129->131

XPath nuoroda

DQ_ConformanceResult->explanation

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Character String

Reikšmių sritis (angl. domain)

Laisvas tekstas (angl. free text)

Pastaba

 

Pavyzdys

Sukauptas objektų ir atributų kiekis visiškai suderintas su specifikacijos reikalavimais. Informacijos reikšmės įvestos pagal specifikacijoje pateiktas reikšmes. Informacijos atitiktis patikrinta automatinėmis tikrinimo programomis.

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Atitikimo rezultatai“ (ISO-129), nurodytame šio priedo 19.19 papunktyje.

 

19.23. Kiekybiniai rezultatai:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Kiekybiniai rezultatai (angl. Quantitative Result)

Apibrėžimas ISO 19115

Informacija apie vertes (arba verčių aibes), gautas atliekant duomenų kokybės matavimus.

Lauko numeris ISO 19115 

133

XPath nuoroda

DQ_QuantitativeResult

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

Susideda iš metaduomenų elementų, nurodytų šio priedo 19.24, 19.25 papunkčiuose.

Pastaba

Pildoma informacija nurodyta klasifikatoriuje.

Pavyzdys

 

Metaduomenų elemento vieta metaduomenų redaktoriuje

Šis metaduomenų elementas naudojamas „tėviniame“ metaduomenų elemente „Atitikimo rezultatai“ (ISO-129), nurodytame šio priedo 19.19 papunktyje.

 

19.24. Vertės vienetas:

 

Metaduomenų lauko

pavadinimas

Vertės vienetas (angl. ValueUnit)

Apibrėžimas ISO 19115

Pateikiamas vertės vienetas

Lauko numeris ISO 19115 

133->135

XPath nuoroda

DQ_QuantitativeResult->valueUnit

Įpareigojimai

Privalomas (angl. mandatory)

Paplitimas (angl. occurrence) ISO 19115

1

Duomenų tipas

Class

Reikšmių sritis (angl. domain)

SI sistemos (metrinės sistemos) pagrindiniai vienetai. (GML_UnitDefinition)

Pastaba