LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-599 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 20:2012 „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 15 d. Nr. V-696

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.“

1.2. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 20:2018 „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                           Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-696

redakcija)

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 20:2018 „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ši higienos norma) nustato pagrindinius neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimus.

2. Šios higienos normos reikalavimai privalomi švietimo teikėjams, vykdantiems neformaliojo vaikų švietimo programas, jų steigėjams, asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, naudojantiems statinius ir (ar) patalpas, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms.

3. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatyme.

4. Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programą tik gavusi Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka leidimą-higienos pasą.

5. Švietimo teikėjo, vykdančio neformaliojo vaikų švietimo programas, darbuotojai, laisvasis mokytojas, vykdantis neformaliojo vaikų švietimo programas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą pagal Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“. Asmens medicininės knygelės (sveikatos pasas) (forma Nr. F048/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“) ar jų kopijos turi būti laikomos švietimo teikėjo nustatytoje vietoje.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakyme Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ nurodyti švietimo teikėjo, vykdančio neformaliojo vaikų švietimo programas, darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys neformaliojo vaikų švietimo programas, jame nustatyta tvarka privalo gauti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai ar jų kopijos turi būti laikomos švietimo teikėjo nustatytoje vietoje.

7. Patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, visiems pasiekiamoje vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

8. Sklypas ir patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, ir jose esantys įrenginiai turi būti saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.).

9. Patalpose ir sklype, kuriame vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, draudžiama naudoti nuodingąsias medžiagas.

10. Tamsiu paros metu įėjimas į pastatą, kuriame vykdomos vaikų neformaliojo švietimo programos, turi būti apšviestas.

 

II SKYRIUS

PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

11. Triukšmas ir vibracija patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, ugdymo proceso metu turi neviršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, ir Lietuvos higienos normoje HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ patvirtinimo“, nustatytų ribinių dydžių.

12. Patalpoje, kurioje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa, vienam mokiniui turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 1,7 kv. m plotas, o dailei skirtoje patalpoje, kurioje dirbama stovint ir naudojama speciali įranga (molbertai, skulptūriniai staliukai ir pan.) – 2,4 kv. m. Individualiems užsiėmimams turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 6 kv. m plotas.

13. Stalai ir kėdės turi atitikti mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga (sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius turi būti sulenktos 90º kampu, visa pėda turi remtis į grindis; stalo aukštis turi būti toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90º kampu).

14. Jeigu patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, įrengtos mokiniams skirtos stacionarios kompiuterizuotos vietos, jos turi atitikti šiuos reikalavimus:

14.1kompiuterių spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai turi atitikti Techninėje normoje TN 01:1998, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 257 „Dėl techninių normų TN 01:1998 patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus;

14.2. atstumas nuo monitoriaus ekrano iki mokinio akių turi būti ne mažesnis kaip 40 cm;

14.3. stacionari kompiuterizuota vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad mokinys galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti;

14.4. stalas ir jo paviršius turi būti toks, kad būtų galima patogiai išdėstyti monitorių, klaviatūrą ir kitus būtinus įrenginius, stalo paviršius turi būti matinis;

14.5. draudžiama prie vieno monitoriaus dirbti (atlikti duomenų įvedimo, tvarkymo operacijas) daugiau kaip vienam mokiniui. Šio higienos normos papunkčio nuostatos netaikomos, kai atliekamos trumpalaikės grupinės užduotys;

14.6. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano turi būti ne mažesnis kaip 2 m, tarp monitoriaus ekranų šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.

15. Jeigu patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, įrengta sporto salė, atskirai moterims ir vyrams turi būti įrengti persirengimo kambariai, dušai. Dušo patalpoje dušo ragelių skaičius nustatomas pagal vienu metu sporto salėje sportuojančių mokinių skaičių – vienas dušo ragelis turi būti įrengiamas penkiems mokiniams. Jei dušo patalpoje įrengiami keli dušo rageliai, jie turi būti atskirti pertvaromis. Dušo patalpoje turi būti įrengtos lentynos prausimosi priemonėms pasidėti, kabliukai daiktams pasikabinti.

16. Persirengimo kambariuose turi būti įrengtos kabyklos arba spintelės drabužiams.

17. Sporto salėje vienam sportuojančiam mokiniui turi būti numatytas ne mažesnis kaip 8,5 kv. m plotas, choreografijos užsiėmimams skirtoje patalpoje – 4 kv. m.

18. Sporto salėje, choreografijos užsiėmimams skirtoje patalpoje turi būti tik numatytai veiklai reikalinga įranga ir inventorius, neturi būti pašalinių daiktų ar sugadintos įrangos, keliančios pavojų mokinių sveikatai.

19. Sporto salėje turi būti įrengtos radiatorių saugos priemonės, apsaugant mokinius nuo galimo susižeidimo atsitrenkus į juos. Sporto salėje, kurioje naudojamos pagalbinės priemonės (inventorius), galinčios kliudyti langą ar šviestuvą (pvz., kamuoliai ir pan.), langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo dužimo.

20. Jeigu patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

21. Patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, turi būti įrengti atskiri tualetai moterims ir vyrams. Jeigu vienu metu ugdoma iki 20 mokinių, tualetas gali būti bendras, tačiau tokiu atveju tualeto patalpoje turi būti įrengtas ne daugiau kaip vienas unitazas ir įrengtos užrakinamos ar užkabinamos tualeto durys. Sanitarinių įrenginių skaičius skaičiuojamas pagal maksimalų vienu metu ugdomų mokinių skaičių ir turi būti ne mažesnis kaip 1 unitazas dvidešimčiai mokinių ir 1 praustuvas trisdešimčiai mokinių.

22. Visi sanitariniai įrenginiai turi būti veikiantys ir techniškai tvarkingi.

23. Tualetuose kabinos įrengiamos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis.

24. Tualete turi būti asmens higienos priemonių: tualetinio popieriaus, muilo, vienkartinių rankšluosčių (ar rankų džiovintuvas).

25. Patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, grindų danga turi būti neslidi, lygi (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms. Tualetų ir, jeigu patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, įrengti dušai, dušų sienos ir grindys turi būti padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga.

26. Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva.

 

III SKYRIUS

APŠVIETIMO REIKALAVIMAI

 

27. Kabinetuose, studijose, sporto salėse ir kitose patalpose, kuriose vyksta mokinių ugdymas (toliau – ugdymo patalpos), turi būti tiesioginis natūralus apšvietimas, išskyrus specialios paskirties ugdymo patalpas, kuriose dėl naudojamų technologijų natūralaus apšvietimo negalima įrengti. Kabinetuose ir studijose natūralios apšvietos koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške.

28. Kabinetuose ir studijose, apšviečiamuose tiesioginiais saulės spinduliais, turi būti įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės.

29. Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose patalpose. Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės pateiktos šios higienos normos lentelėje.

 

Lentelė. Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės.

Eil. Nr.

Patalpos pavadinimas

Apšvieta, lx

Paviršius, kuriam taikoma apšvieta

1

2

3

4

1.

Teorinio, meninio, muzikinio, dailės ugdymo patalpos

300

stalo horizontalus paviršius

2.

Techninio ugdymo patalpos

500

stalo horizontalus paviršius

3.

Sporto salė

300

ant grindų paviršiaus

4.

Persirengimo kambarys prie sporto salės, tualetas, dušas

200

ant grindų paviršiaus

5.

Laiptinė

150

ant grindų paviršiaus

6.

Koridorius

100

ant grindų paviršiaus

 

IV SKYRIUS

MIKROKLIMATO IR VĖDINIMO REIKALAVIMAI

 

30. Pastate ir (ar) patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad jose būtų galima palaikyti šioje higienos normoje nustatytus mikroklimato bei Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ patvirtinimo“, nustatytus oro kokybės parametrus.

31. Patalpų, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, mikroklimato reikalavimai:

31.1. ugdymo patalpose, išskyrus sporto salę ir choreografijos patalpą, oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 28 °C;

31.2. sporto salėje, choreografijos patalpoje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 17 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip
24 °C;

31.3. persirengimo kambariuose, dušuose oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti ne žemesnė kaip 20 °C;

31.4. ugdymo patalpose santykinė oro drėgmė šaltuoju metų laikotarpiu turi būti 35–60 proc., šiltuoju metu laikotarpiu – 35–65 proc.;

31.5. ugdymo patalpose oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu turi būti ne didesnis kaip 0,15 m/s, šiltuoju – ne didesnis kaip 0,25 m/s;

31.6. ugdymo patalpose temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų turi būti ne didesnis kaip 3 °C.

32. Ugdymo patalpose vidutinė anglies dvideginio (CO2) koncentracija, išmatuota laikotarpiu nuo užsiėmimų pradžios iki užsiėmimų pabaigos, neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). Vienkartinė didžiausia leidžiama anglies dvideginio (CO2) koncentracija šių patalpų ore yra 9000 mg/m3 (5000 ppm).

33. Ugdymo patalpos, kuriose neįrengta mechaninio vėdinimo sistema, turi būti išvėdinamos prieš kiekvieną užsiėmimą.

34. Ugdymo patalpose, prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės, turi būti įrengta vietinė ištraukiamoji ventiliacija.

35. Studijose naudojamos degamosios krosnys turi būti atskiroje patalpoje, kurioje įrengta ištraukiamoji ventiliacija.

 

V SKYRIUS

VANDENS TIEKIMO REIKALAVIMAI

 

36. Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus.

37. Karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas į tualetus ir taip pat į dušus, jeigu jie įrengti patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos.

 

VI SKYRIUS

SKLYPO, PATALPŲ IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

38. Sklype, kuriame vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, žolė turi būti nušienauta.

39. Patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, jose esantys įrenginiai ir inventorius turi būti švarūs. Ant patalpų sienų, lubų neturi būti matomų pelėsių.

40. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas. Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis.

41. Tualeto valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus.

42. Patalpose, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, turi nebūti graužikų ir nariuotakojų, galinčių pernešti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus. Esant poreikiui, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija atliekama Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

43. Draudžiama atlikti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) ar statybos darbus mokiniams esant patalpoje. Patalpos, kuriose atliekami statybos darbai, turi būti izoliuotos nuo kitų patalpų.

 

VII SKYRIUS

UGDYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI

 

44. Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

45. Mokiniai techninių užsiėmimų metu turi būti aprūpinti techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis ir, atsižvelgiant į užsiėmimų pobūdį, asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

 

_________________