LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 23 d. Nr. D1-696

Vilnius

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1.1.         papildau 39.6 papunkčiu:

39.6. jei pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas, prisijungimo duomenis ir teises, suteikiančias statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovams prieigą prie elektroninio statybos darbų žurnalo, galimybę daryti ir (ar) peržiūrėti jame įrašus, ir informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo duomenys, jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.“;

1.2.         pakeičiu 61 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

61. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai ir duomenys:“;

1.3.         papildau 61.11 papunkčiu:

61.11. jei pildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, prisijungimo duomenis ir teises, suteikiančias statybos užbaigimo komisijai prieigą prie nustatyta tvarka užpildyto elektroninio statybos darbų žurnalo, galimybę peržiūrėti jame įrašus, paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktus, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus),  ir informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo duomenys, jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj minėtų prisijungimo duomenų, teisių ir informacijos gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas“;

1.4.         pakeičiu 10 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas