LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-97 „DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 19 d. Nr. 3-431(1.5 E)

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 14 punktą išdėstau taip:

14. Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad yra bent viena sąlyga, išvardyta Aprašo 13 punkte, kelių naudotojams taikomos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytos sankcijos.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Rimantas Sinkevičius