LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-164 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 3 d. Nr. 1V-876

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. Pakeičiu IV skyriaus „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės“ (toliau – IV skyrius) dvyliktojo skirsnio „Priemonė Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. pažangių priemonių, reikalingų valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti (įskaitant mobilumo programas), kūrimas, diegimas ir išbandymas;

1.3.2. valstybės įstaigų vadovų ugdymo programų (planų), skirtų tobulinti valstybės įstaigų vadovų vadybines ir lyderystės kompetencijas, rengimas ir įgyvendinimas;

1.3.3. projektų vykdytojų ir (ar) partnerių darbuotojų mokymai, remiami tiek, kiek reikia priemonės veikloms, nurodytoms 1.3.1–1.3.2 papunkčiuose, įgyvendinti.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Valstybės tarnybos departamentas;

1.4.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. valstybės institucijos ir įstaigos, kurios įgaliotos formuoti, dalyvauti formuojant ar įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos (taip pat statutinės valstybės tarnybos) valdymo, teismų sistemos, prokuratūros ar krašto gynybos srityse.“

 

1.2. Pakeičiu IV skyriaus dvyliktojo skirsnio „Priemonė Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.401

„Aukštesniųjų vadovų, dalyvaujančių pagal veiksmų programą ESF lėšomis finansuotuose aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose, dalis“

proc.

0

100

R.S.403

„Asmenų, kurie, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti strategines kompetencijas, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis“

proc.

0

75

P.S.421

„Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtos ir įgyvendintos aukštesniųjų vadovų ugdymo programos“

Skaičius

0

200

P.S.424

„Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytuose mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti“

Skaičius

0

200

P.N.923

Pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos pažangios priemonės, skirtos valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti“

Skaičius

0

2“

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir papildau jį 38 eilute:

 

„38.

P.N.923

Pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos pažangios priemonės, skirtos valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti“

Skaičius

Pažangi priemonė – valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti skirta priemonė (pvz.: mobilumo programa, karjeros valdymo modelis, kompetencijų valdymo modelis, ugdymo sistemos modelis ir kt., išskyrus pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtas ir įgyvendintas aukštesniųjų vadovų ugdymo programas), sukurta ar patobulinta projekto metu, pritaikant naujas technologijas, idėjas ir (ar) metodus.

 

Valstybės įstaigų vadovai (t. y. Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, įstaigų prie ministerijų vadovai ir jų pavaduotojai (taip pat centrinių statutinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai), įstaigoms prie ministerijų (išskyrus statutines) pavaldžių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas ir pavaduotojai, valstybės kontrolierius)

Skaičiuojamas sumuojant pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas pažangias priemones, skirtas valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti.

 

Pažangi priemonė laikoma įdiegta, kai iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos kompetentingai institucijai pateikiamas pasiūlymas dėl teisės akto, kuriuo nustatomas projekto įgyvendinimo metu sukurtos pažangios priemonės įdiegimas.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Pirminiai šaltiniai:

Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens suderinimo žyma ar kita teisės aktuose nurodyta forma, patvirtinta pažangios priemonės parengimo dokumento kopija, dokumento, įrodančio pasiūlymo dėl teisės akto pateikimą institucijai, turinčiai įgaliojimus priimti teisės aktą, kopija ir (ar) kiti dokumentai, pagrindžiantys pažangios priemonės sukūrimą ir (ar) pasiūlymų kompetentingai institucijai pateikimą.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje apskaičiuojama stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2021 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. ((24.37Mr)-5K-2118724)-6K-210690