VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNO AUGINTINIO PASŲ ĮFORMINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2014 m. rugsėjo 22 d. Nr. B1-804

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1), atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL 2013 L 178, p. 109), Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 12 punktą ir siekdamas užtikrinti tinkamą gyvūno augintinio pasų išdavimą:

1. T v i r t i n u pridedamą Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Į g a l i o j u Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą vykdyti Aprašo priede pateikto nustatytos formos gyvūno augintinio paso blankų užsakymą ir jų perdavimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Aprašo priede pateiktas nustatytos formos gyvūno augintinio paso blankas:

3.1.1. spausdinamas laikantis reglamento (ES) Nr. 577/2013 III priedo 2 dalies,

3.1.2. pradedamas naudoti nuo 2014 m. gruodžio 29 d.;

3.2. iki 2014 m. gruodžio 28 d. galioja gyvūnų augintinių savininkams išduoti seno pavyzdžio gyvūno augintinio pasai, kurių numeriai yra iki LT 0105000;

3.3. Aprašas įsigalioja nuo 2014 m. gruodžio 29 d., išskyrus jo 5, 7 ir 11–20 punktus, kurie įsigalioja nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

4. U ž d r a u d ž i u nuo 2014 m. gruodžio 29 d. gyvūnų augintinių savininkams išduoti seno pavyzdžio gyvūno augintinio pasus.

5. N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms nuo 2014 m. gruodžio 28 d. neantspauduoti seno pavyzdžio gyvūno augintinio paso blankų. 

6. P r i p a ž į s t u netekusiais galios nuo 2014 m. gruodžio 29 d.:

6.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. B1-273 „Dėl Reikalavimų gyvūnų augintinių pasui patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

6.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. B1-438 „Dėl Gyvūno augintinio paso įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

7. P a v e d u:

7.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

7.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                              Jonas Milius


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2014 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. B1-804

 

GYVŪNO AUGINTINIO pasŲ ĮFORMINIMO tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Gyvūno augintinio pasų įforminimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyvūno augintinio paso blankų išdavimo, gyvūno augintinio paso įforminimo ir šunų, kačių ir šeškų (toliau – gyvūnai augintiniai) ženklinimo poodinėmis mikroshemomis (atsakikliais) tvarką.

2.    Gyvūno augintinio savininkui išduoti šio Aprašo priede nustatytos formos gyvūno augintinio pasą (toliau – pasas) ar jo I–VI ir X skyriuose daryti įrašus gali tik galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai (veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ar veterinarijos gydytojai, kurie veterinarijos paslaugų teikėjų vardu teikia veterinarijos paslaugas), kurie šio Aprašo nustatyta tvarka yra įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) tvarkomą Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą (toliau – įgaliotieji veterinarijos gydytojai). Aprašo nuostatos taikomos ir veterinarijos gydytojams, kuriems suteikta teisė vienkartinai ar laikinai teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje vadovaujantis Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. B1-506 „Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.    Įgaliotieji veterinarijos gydytojai gyvūnų augintinių, kuriems taikomas 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1), ar Reikalavimai prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo”, savininkams gali išduoti tik Aprašo priede nustatytos formos pasą.

4.    Šiame Apraše vartojama sąvoka:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Reikalavimuose veterinarijos paslaugų teikėjams, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“, ir reglamento (ES) Nr. 576/2013 3 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ĮTRAUKIMO Į GYVŪNŲ AUGINTINIŲ PASUS IŠDUODANČIŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ SĄRAŠĄ IR IŠBRAUKIMO IŠ ŠIO SĄRAŠO TVARKA

 

5.       Veterinarijos gydytojas, siekiantis, kad būtų įtrauktas į Gyvūnų augintinių pasus išduodančių veterinarijos gydytojų sąrašą (toliau – sąrašas), atitinkamai teritorinei VMVT pateikia laisvos formos prašymą dėl jo įtraukimo į sąrašą (toliau – Prašymas), kuriame nurodo vardą, pavardę, veterinarijos praktikos licencijos numerį, kontaktinius duomenis, spaudo numerį ir veterinarijos paslaugų teikėjo, kurio darbuotojas jis yra, registracijos numerį, suteiktą pagal Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašas). Tuo atveju, kai veterinarijos gydytojas dirba pas kelis veterinarijos paslaugų teikėjus, Prašyme nurodomi visų veterinarijos paslaugų teikėjų registracijos numeriai. Prašymai gali būti pateikiami elektroniniu paštu, paštu ar tiesiogiai  teritorinei VMVT. Veterinarijos gydytojas Prašyme taip pat turi nurodyti, kad jis žino galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius gyvūnų augintinių vežimą nekomerciniais tikslais, gyvūnų augintinių prekybą, pasų išdavimo ir įforminimo tvarką, ir kad jų laikysis.

6.       Laikoma, kad Prašymą pateikęs veterinarijos gydytojas kitą dieną po Prašymo pateikimo teritorinei VMVT dienos yra įtrauktas į sąrašą ir gali išduoti pasus bei daryti juose įrašus; nepriimant dėl šio veiksmo atskiras teritorinės VMVT vadovo sprendimas nėra priimamas. Teritorinė VMVT, gavusi Prašymą, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas patikrina Prašyme nurodytų duomenų teisingumą. Teritorinė VMVT, Prašymo vertinimo metu nustačiusi trūkumų (pateikta netiksli, neišsami informacija, klaidingi duomenys ir pan.), kuriuos galima ištaisyti, nepažeisdama 5 darbo dienų termino apie tai raštu informuoja Prašymą pateikusį veterinarijos gydytoją ir nustato ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą trūkumams pašalinti.

7.       Teritorinė VMVT, gavusi Prašymą, nedelsdama jo kopiją pateikia VMVT. VMVT interneto svetainėje viešai skelbia sąrašą, kuriame prireikus taip pat pateikia informaciją apie veterinarijos gydytojo teisės išduoti pasus ir daryti juose įrašus sustabdymą ar panaikinimą.

8.       Teritorinė VMVT teritorinės VMVT vadovo įsakymu laikinai uždraudžia įgaliotajam veterinarijos gydytojui išduoti pasus ir daryti juose įrašus:

8.1.    jeigu jis pažeidžia Aprašo 33, 36, 37, 39, 40, 41, 46 ar 49 punkto nuostatas. Šiuo atveju taikomas maksimalus 6 mėnesių laikino uždraudimo terminas;

8.2.    vykdomo tyrimo dėl galimų pasų išdavimo ar įforminimo tvarkos pažeidimų metu;

8.3.    veterinarijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu.

9.       Įgaliotieji veterinarijos gydytojai išbraukiami iš sąrašo:

9.1.    pagal prašymą;

9.2.    panaikinus veterinarijos praktikos licencijos galiojimą;

9.3.    nustačius, kad įgaliotasis veterinarijos gydytojas išduoda pasus ar daro juose įrašus laikino draudimo išduoti pasus ir daryti juose įrašus laikotarpiu;

9.4.    nustačius, kad įgaliotasis veterinarijos gydytojas pažeidžia Aprašo 32, 34, 37, 43 ar 50 punkto nuostatas ar pakartotinai per 12 mėnesių laikotarpį padaro pažeidimų, nurodytų Aprašo 8.1 papunktyje;

9.5.    jeigu teritorinė VMVT vertindama Prašymą nustato trūkumų, kurių negalima ištaisyti ir dėl kurių veterinarijos gydytojas negali išduoti pasų ar daryti juose įrašų, arba veterinarijos gydytojas neištaiso teritorinės VMVT nurodytų trūkumų per jos nustatytą terminą.

10.     Veterinarijos gydytojas, kuris buvo išbrauktas iš sąrašo, gali pateikti naują Prašymą praėjus ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo sprendimo išbraukti jį iš sąrašo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai veterinarijos gydytojas buvo išbrauktas sąrašo pagal šio Aprašo 9.1 ar 9.2 papunktį. Veterinarijos gydytojas, kuris buvo išbrauktas sąrašo pagal Aprašo 9.2 papunktį, gali pateikti Prašymą tik gavęs naują veterinarijos praktikos licenciją.

 

III SKYRIUS

PASO BLANKŲ IŠDAVIMO IR JŲ ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKA

 

11.     Paso blankus įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams išduoda teritorinės VMVT. Informacija apie paso blankų išdavimo tvarką skelbiama VMVT interneto svetainėje.

12.     Teritorinė VMVT paskiria darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už įrašų, nurodytų Aprašo 13 punkte, darymą paso blankuose, pasų blankų išdavimą įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams ir įtraukimą į apskaitą (toliau – atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo į VMVT tvarkomą kompiuterinę duomenų bazę suveda šiuos duomenis: paso blankų numerius, įgaliotojo veterinarijos gydytojo, kuriam išduodami paso blankai, vardą, pavardę, veterinarijos praktikos licencijos numerį, kontaktinius duomenis (telefono numerį ir elektroninio pašto adresą) ir veterinarijos paslaugų teikėjo, kurio darbuotojas jis yra, registracijos numerį.

13.     Atsakingas asmuo kiekvieno įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams išduodamo paso blanko XI skyriuje įrašo teritorinės VMVT pavadinimą (gali būti dedamas spaudas), datą, uždeda teritorinės VMVT antspaudą ir pasirašo.

14.     Paso blankai gali būti išduodami:

14.1.  įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ir patys išduoda pasus; arba

14.2.  įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojai ir kuriuos veterinarijos paslaugų teikėjas raštu įgaliojo paimti pasų, kuriuos išduos paso blankus paėmę įgaliotieji veterinarijos gydytojai ir kiti to veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotieji veterinarijos gydytojai, blankus.

15.     Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, nurodyti Aprašo 14 punkte, norintys įsigyti paso blankų, teritorinei VMVT turi pateikti laisvos formos prašymą dėl paso blankų įsigijimo ir jame nurodyti:

15.1.  veterinarijos paslaugų teikėjo, kurio vardu teikdamas veterinarijos paslaugas išduos pasus, registracijos numerį;

15.2.  savo vardą, pavardę, veterinarijos praktikos licencijos numerį ir telefono numerį arba elektroninio pašto adresą;

15.3.  pageidaujamą įsigyti paso blankų kiekį;

15.4.  dokumento, kuriuo patvirtinamas apmokėjimas VMVT už pageidaujamus įsigyti pasų blankus, kopiją (sąskaita LT874010042403228912). Mokėjimo už pasų blankus išrašo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ turi būti nurodytas veterinarijos paslaugų teikėjo pavadinimas / vardas pavardė, registracijos numeris ir Aprašo 14.1 arba atitinkamai 14.2 papunktyje nurodyto įgaliotojo veterinarijos gydytojo veterinarijos praktikos licencijos numeris.

16.     Prašymai dėl paso blankų įsigijimo turi būti tvirtinami įgaliotojo veterinarijos gydytojo parašu. Prie prašymo dėl paso blankų įsigijimo turi būti pridedami veterinarijos paslaugų teikėjo (-ų) įgaliojimas (-ai), kai paso blankus įsigyja Aprašo 14.2 papunktyje nurodyti įgaliotieji veterinarijos gydytojai.

17.     Atsakingas asmuo prieš paso blankų išdavimą turi patikrinti, ar veterinarijos paslaugų teikėjas yra įrašytas į Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą, ar prašyme dėl paso blankų įsigijimo nurodyti duomenys sutampa su duomenimis, nurodytais Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąraše ir ar įgaliotojo veterinarijos gydytojo Aprašo 15.2 papunktyje pateikti duomenys teisingi, ir, tik nustatęs, kad tikrinami duomenys sutampa, gali įgaliotajam veterinarijos gydytojui išduoti paso blankus. Išduodama tiek paso blankų vienetų, už kiek yra apmokėta pagal pateiktą Aprašo 15.4 papunktyje nurodytą mokėjimo dokumentą. Tuo atveju, kai teritorinė VMVT negali išduoti prašomo paso blankų skaičiaus, gali būti išduodamas mažesnis paso blankų skaičius, tačiau paso blankų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, iki kurios bus išduotas trūkstamas paso blankų kiekis. Teritorinė VMVT, nustačiusi, kad paso blankai negali būti išduodami, per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl paso blankų įsigijimo gavimo dienos pateikia pareiškėjui rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti paso blankus. 

18.     Teritorinė VMVT paso blankų perdavimo–priėmimo akte turi nurodyti veterinarijos paslaugų teikėjo duomenis (vardą, pavardę (fiziniam asmeniui) ar pavadinimą, juridinio asmens kodą), paso blankus paimančio įgaliotojo veterinarijos gydytojo pavardę, vardą, veterinarijos praktikos licencijos numerį, išduotų paso blankų kiekį ir numerius. Prireikus teritorinė VMVT gali perduoti pasų blankus kitai teritorinei VMVT pagal paso blankų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame turi nurodyti teritorinės VMVT pavadinimą, perduotų paso blankų kiekį ir numerius ir kuris turi būti pasirašytas abiejų teritorinių VMVT atsakingų asmenų.

19.     Atsakingas asmuo atsako už visuose įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams išduotuose paso blankuose padarytus įrašus Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka. Paso blankus paėmęs įgaliotasis veterinarijos gydytojas atsako už tinkamą pasų išdavimą, paso blankų saugojimą ir paso įforminimą, išskyrus atvejus, kai paso blankus paėmęs įgaliotasis veterinarijos gydytojas raštu visus juos ar dalį jų perduoda kitiems įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, kurie yra to paties veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojai kaip ir jis pats. Pastarieji įgaliotieji veterinarijos gydytojai atsako už tolesnį tinkamą pasų išdavimą, jiems perduotų paso blankų saugojimą ir įforminimą nuo paso blankų perėmimo momento. Paso blankų perdavimo kitiems to paties veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams faktas turi būti užfiksuotas raštu paso blankų perdavimo–priėmimo akte, kuris surašomas trimis egzemplioriais ir kuris patvirtinamas abiejų įgaliotųjų veterinarijos gydytojų parašais ir spaudais. Paso blankų perdavimo–priėmimo akto du egzemplioriai saugomi paso blankus perdavusio ir priėmusio įgaliotųjų veterinarijos gydytojų, trečias – veterinarijos paslaugų teikėjo.

20.     Paso blankus iš teritorinės VMVT paėmęs įgaliotasis veterinarijos gydytojas elektroniniu paštu arba raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja teritorinę VMVT apie kitiems to paties veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojams (įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams) perduotus paso blankus (nurodo įgaliotųjų veterinarijos gydytojų vardus, pavardes, veterinarijos praktikos licencijų numerius, paso blankų perdavimo datą ir perduotų paso blankų numerius, dokumento, kuriuo užfiksuotas paso blankų perdavimo–priėmimo faktas, numerį arba persiunčia skenuotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas paso blankų perdavimo–priėmimo faktas. Teritorinė VMVT į Aprašo 12 punkte nurodytą duomenų bazę suveda duomenis apie paso blankų perdavimą kitiems įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams.

 

IV SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

 

21.  Veterinarijos gydytojas turi turėti įrangą (priemonę (-es) arba bet kuriuo momentu turėti galimybę pasinaudoti veterinarijos paslaugų teikėjo, kurio darbuotojas jis yra, turima įranga (priemone (-ėmis), atitinkančia tarptautinį standartą ISO 11785 „Techniniai atsakiklių reikalavimai“, Aprašo 22 punkte nurodytos poodinės mikroschemos raidiniam skaitmeniniam kodui nuskaityti ir jos veikimui patvirtinti.

22.  Gyvūnus augintinius, kurių savininkams išduodami pasai, galima ženklinti tik poodinėmis mikroschemomis, atitinkančiomis reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytus techninius poodinių mikroschemų reikalavimus. Veterinarijos gydytojas prieš gyvūno augintinio ženklinimą ir po jo turi patikrinti poodinės mikroschemos veikimą.

23.  Gyvūno augintinio savininkui pageidaujant, gyvūnas augintinis gali būti papildomai paženklinamas poodine mikroschema, atitinkančia Aprašo 22 punkto reikalavimus, jei gyvūnas augintinis buvo paženklintas Aprašo 22 punkto reikalavimų neatitinkančia poodine mikroschema ir gyvūno augintinio savininkas neturi įrangos (priemonės (-ių) jos raidiniam skaitmeniniam kodui nuskaityti arba jei gyvūnas augintinis buvo paženklintas tatuiruote iki 2011 m. liepos 3 d. ir jo savininkas neturi dokumento (-ų), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad gyvūnas augintinis paženklintas tatuiruote, ir kuriame (-iuose) nurodyta ženklinimo data ir tatuiruotės numeris.

24.  Tuo atveju, kai gyvūnas augintinis yra paženklintas tatuiruote iki 2011 m. liepos 3 d. ir gyvūno augintinio savininkas turi dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad gyvūnas augintinis paženklintas tatuiruote, ir kuriame (-iuose) nurodyta ženklinimo data ir tatuiruotės numeris, tačiau tatuiruotės neįmanoma įskaityti (išblukusi, susiliejusi ar pan.), gyvūno augintinio savininkui gali būti išduodamas pasas tik jo gyvūną augintinį paženklinus poodine mikroschema, atitinkančia Aprašo 22 punkto reikalavimus.

 

V SKYRIUS

PASO IŠDAVIMO TVARKA

 

25.     Pasas išduodamas tik gyvūno augintinio savininkui, pateikusiam tapatybės dokumentą, kuriuo remiantis paso I skyriuje įrašomi gyvūno augintinio savininko duomenys. Gyvūno augintinio savininkui pasikeitus, pasas perduodamas naujajam savininkui, kuris paso I skyriuje įrašo savo duomenis ir pasirašo. Gyvūno augintinio savininku laikomas tas asmuo, kurio duomenys paso I skyriuje nurodyti paskutiniai.

26.     Pasas gali būti išduodamas gyvūno augintinio savininkui, jei jo gyvūnas augintinis:

26.1.  paženklintas poodine mikroschema, atitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytus techninius poodinių mikroschemų reikalavimus; arba

26.2.  paženklintas poodine mikroschema, neatitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytų techninių poodinių mikroschemų reikalavimų, tačiau jo savininkas įgaliotajam veterinarijos gydytojui pateikia įrangą (priemonę (-es) tokios poodinės mikroschemos raidiniam skaitmeniniam kodui nuskaityti); arba

26.3.  paženklintas įskaitoma (neišblukusia, nesusiliejusia ar pan.) tatuiruote iki 2011 m. liepos 3 d. ir jei jis turi dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad jo gyvūnas augintinis paženklintas tatuiruote, ir kuriame (-iuose) nurodyta ženklinimo data ir tatuiruotės numeris.

27.     Įgaliotasis veterinarijos gydytojas prieš išduodamas pasą:

27.1.  jo I skyriuje nurodo reikalaujamą informaciją apie gyvūno augintinio savininką ir jį pateikia savininkui pasirašyti;

27.2.  jo II skyriuje nurodo gyvūno augintinio rūšį (šuo, katė ar šeškas), lytį, spalvą, įsidėmėtinus ar skiriamuosius požymius ar ypatybes ir kitus duomenis (pagal gyvūno augintinio savininko pateikiamą informaciją);

27.3.  jo III skyriaus 1 punkte ranka įrašo poodinės mikroschemos raidinį skaitmeninį kodą ir šalia (kodo neuždengdamas) gali įklijuoti lipduką su poodinės mikroschemos raidiniu skaitmeniniu kodu;

27.4.  padaro įrašus paso IV skyriuje;

27.5.  prireikus padaro įrašus paso V–X ir XII skyriuose;

27.6.  paso skiltyse, kur būtina nurodyti įgaliotojo veterinarijos gydytojo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, įrašo šiuos duomenis.

28.     Aprašo 26.2 papunktyje nurodytu atveju pasą išduodantis įgaliotasis veterinarijos gydytojas jo XII skyriuje padaro įrašą, kad gyvūnas augintinis paženklintas poodine mikroschema, neatitinkančia reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede nustatytų techninių poodinės mikroschemos reikalavimų, nurodo įrašo padarymo datą ir patvirtina įrašą savo parašu ir spaudu.

29.  Įgaliotasis veterinarijos gydytojas, padaręs įrašus paso III skyriuje, turi užtikrinti, kad pasas būtų apsaugotas, kaip nustatyta 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL 2013 L 178, p. 109), III priedo 2 dalies 5 punkte.

30.  Tuo atveju, kai pasas išduodamas gyvūno augintinio, kuris yra paženklintas poodine mikroschema, savininkui, o savininkas neturi dokumento (-ų), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad gyvūnas augintinis paženklintas, paso III skyriaus 2 punkte nurodoma poodinės mikroschemos raidinio skaitmeninio kodo nuskaitymo data.

31.  Tuo atveju, kai išduodant pasą nustatoma, kad gyvūnas augintinis yra paženklintas daugiau kaip viena poodine mikroschema, įgaliotasis veterinarijos gydytojas paso XII skyriuje turi padaryti įrašą, kad gyvūnas augintinis paženklintas daugiau kaip viena poodine mikroschema, poodinių mikroschemų skaičių ir poodinės mikroschemos, kuria gyvūno augintinio ženklinimas laikomas galiojančiu, numerį, kuris turi atitikti paso III skyriuje nurodytą poodinės mikroschemos numerį.

32.  Įgaliotajam veterinarijos gydytojui draudžiama:

32.1.       išduoti pasą:

32.1.1.    nepatvirtinus gyvūno augintinio tapatybės,

32.1.2.    kuriame nėra įrašyti visi duomenys apie gyvūno augintinio ženklinimą poodine mikroschema ir (ar) tatuiruote,

32.1.3.    iki galo neužpildžius paso I–IV skyrių,

32.1.4.    nepatvirtinus jame padarytų įrašų savo parašu ir spaudu, kai to reikalaujama,

32.1.5.    kurio blanką pateikė gyvūno augintinio savininkas,

32.1.6.    jei gyvūnas augintinis nėra paženklintas šiame Apraše nurodyta tvarka,

32.1.7.    ne gyvūno augintinio savininkui;

32.2.       išduoti tuščią ar neteisingai užpildytą pasą;

32.3.       išduoti pasą, jei jo blanko XI skyriuje nėra padaryta žyma, kaip nustatyta Aprašo 13 punkte; 

32.4.       perduoti tuščius paso blankus kitiems asmenims, išskyrus Aprašo 19 punktą.

33.  Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi pasilikti dokumento, kurio pagrindu išdavė pasą, kopiją. Tuo atveju, kai naujas pasas yra išduodamas ankstesnio paso pagrindu, įgaliotasis veterinarijos gydytojas ankstesnio paso lapuose, kuriuose yra informacija apie gyvūno augintinio savininką, gyvūną augintinį ir jo ženklinimą, padaro skylamušiu apvalias skyles (perlenkia lapą pusiau, pažymi skylamušiu lapo vidurinį trečdalį taip, kad jį ištiesus jame būtų 4 skylės) ir pasilieka šių lapų bei paso lapo, kuriame yra padaryti įrašai apie galiojančią pasiutligės vakcinaciją, kopijas.

34.  Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, laikinai ar nuolat teikiantys veterinarijos paslaugas kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) ar trečiojoje šalyje ar jos teritorijoje, veiklos vykdymo ne Lietuvos Respublikoje metu negali išduoti pasų.

 

VI SKYRIUS

ĮRAŠŲ DARYMO PASE TVARKA

 

35.  Paso I-VI ir X skyriuose įrašus gali daryti tik įgaliotasis veterinarijos gydytojas, paso VII ir VIII skyriuose įrašus gali daryti ir ne įgaliotasis veterinarijos gydytojas.

36.  Tuo atveju, kai darant naujus įrašus pase nustatoma, kad gyvūnas augintinis yra paženklintas daugiau kaip viena poodine mikroschema, įgaliotasis veterinarijos gydytojas paso XII skyriuje turi padaryti įrašą, kad gyvūnas augintinis paženklintas daugiau kaip viena poodine mikroschema, poodinių mikroschemų skaičių ir poodinės mikroschemos, kuria gyvūno augintinio ženklinimas laikomas galiojančiu, numerį, kuris turi atitikti paso III skyriuje nurodytą poodinės mikroschemos numerį, jeigu tokio įrašo paso XII skyriuje nėra. Jeigu veikiančių poodinių mikroschemų numeriai nesutampa su paso III skyriuje nurodytu poodinės mikroschemos numeriu, pasas laikomas negaliojančiu.

37.  Pase turi būti eilės tvarka nurodomos visos gyvūnui augintiniui pagal vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje pateiktą informaciją atliktų vakcinacijų datos, įskaitant jos galiojimo pradžios ir pabaigos datas.

38.  Pirmoji pase nurodyta gyvūno augintinio vakcinacijos nuo pasiutligės data negali būti ankstesnė už paso III dalyje nurodytą jo ženklinimo tatuiruote ar poodine mikroschema ar jos nuskaitymo datą. Gyvūnui augintiniui, vežamam nekomerciniais ar prekybos tikslais, atlikta vakcinacija nuo pasiutligės turi atitikti reglamento (ES) Nr. 576/2013 III priede nustatytus reikalavimus.

39.  Pase padaryti įrašai turi būti aiškūs, be braukymų ar taisymų, padaryti ranka (rašalu ar tušinuku) lietuvių ir anglų kalbomis. Prie pase padarytų įrašų papildomai gali būti įklijuotos įklijos. Jeigu veterinarijos gydytojas, pildydamas pasą, jame padaro klaidą, klaidingas įrašas turi būti perbraukiamas horizontalia linija ir kitoje eilutėje padaromas teisingas įrašas. Veterinarijos gydytojo spaudas turi būti dedamas pase taip, kad neuždengtų padarytų įrašų.

40.  Daryti įrašus apie gyvūno augintinio ženklinimą ir vakcinaciją pase kito dokumento pagrindu galima, jeigu šis dokumentas yra:

40.1.       ES, trečiosios šalies ar jos teritorijos kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas;

40.2.       sugadintas ir (ar) netinkamas naudoti pasas;

40.3.       pasas, kuriame nėra vietos atitinkamiems įrašams daryti;

40.4.       kitas dokumentas, išduotas to paties įgaliotojo veterinarijos gydytojo ar kito įgaliotojo veterinarijos gydytojo, kuris dokumento išdavimo metu buvo to paties veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojas, ir jame nurodyta išsami informacija apie gyvūno augintinio ženklinimą ir vakcinaciją (apimtimi, atitinkančia pase būtiną nurodyti informaciją).

41.  Aprašo 40 punkte nustatytais atvejais įgaliotajam veterinarijos gydytojui turi būti pateikiamas dokumento originalas, kuriuo remdamasis jis pase galėtų daryti įrašus apie gyvūnui augintiniui atliktą galiojančią vakcinaciją. Veterinarijos gydytojas paso XII skyriuje turi nurodyti dokumento, kuriuo remdamasis darė įrašus, pavadinimą, datą, numerį, valstybę, kurioje išduotas dokumentas, ir padarytą įrašą patvirtinti savo spaudu ir parašu. Dokumento, kuriuo remiantis pase buvo daromi įrašai, originalas turi būti gyvūno augintinio savininko saugomas ir pateikiamas kartu su pasu, išskyrus atvejį, kai naujas pasas išduotas ankstesniojo paso pagrindu, o jo kopija turi būti saugoma veterinarijos paslaugų teikėjo, kurio darbuotojas (veterinarijos gydytojas) darė pase įrašus. Dokumento, kuriuo remiantis pase buvo daromi įrašai apie vakcinaciją nuo pasiutligės, originalas turi būti saugomas ne mažiau kaip 21 dieną po paskutinio pase padaryto įrašo apie vakcinaciją nuo pasiutligės ir pateikiamas kartu su pasu.

42.  Įgaliotasis veterinarijos gydytojas gali daryti įrašus apie gyvūnui augintiniui suteiktas veterinarijos paslaugas tik į šio gyvūno augintinio vardu išduotą pasą.

43.  Veterinarijos gydytojui ir įgaliotajam veterinarijos gydytojui draudžiama daryti įrašus pase:

43.1.       neturint reikiamiems duomenims patvirtinti pakankamai gyvūno augintinio savininko pateiktų duomenų arba negalint patvirtinti tų duomenų teisingumo;

43.2.       neatlikus gyvūnui augintiniui, kurio savininkui išduotas pasas, procedūrų (vakcinavimo, klinikinio tyrimo, gydymo ir pan.), išskyrus Aprašo 40 punkte nustatytus atvejus;

43.3.       kuris yra išduotas po 2014 m. gruodžio 28 d. ir kurio forma neatitinka Aprašo priede ar reglamento (ES) Nr. 577/2013 III priede nustatytos formos;

43.4.       kuris yra išduotas iki 2014 m. gruodžio 28 d. ir kurio forma atitinka Aprašo priede ar reglamento (ES) Nr. 577/2013 III priede nustatytą formą;

43.5.       apie gyvūnui augintiniui atlikto pasiutligės serologinio tyrimo rezultatus, jei įgaliotasis veterinarijos gydytojas neturi nustatyta tvarka patvirtintos laboratorijos išduoto dokumento, kuriuo patvirtinami atlikto pasiutligės serologinio tyrimo rezultatai. Patvirtintos laboratorijos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pasiutligės neutralizuojančių antikūnų titras yra lygus arba didesnis negu 0,5 TV/ml, turi būti pridedamas prie paso;

43.6.       jeigu gyvūno augintinio savininkas pateikia tuščią paso blanką;

43.7.       kuris turi būti laikomas negaliojančiu ar yra pažymėtas, kaip nustatyta Aprašo 33 punkte;

43.8.       prieš tai nepatikrinus gyvūno augintinio ženklinimo.

44.  Ne ES valstybėje narėje vykdančio veiklą veterinarijos gydytojo padaryti įrašai pase laikomi negaliojančiais.

45.  Aprašo 35–44 punktų nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai įrašai daromi seno pavyzdžio gyvūno augintinio pasuose, išduotuose iki 2014-12-29 arba kitose ES valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, turinčiose (turėjusiose) teisę išduoti pasus pagal reglamentus (ES) Nr. 576/2013 ir (ES) Nr. 577/2013 arba atitinkamai pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniais tikslais vežamiems naminiams gyvūnėliams, iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 52/2012 (OL 2012 L 18, p. 1).

 

VII SKYRIUS

Pasų blankų ir išduotų pasų apskaita

 

46.  Įgaliotieji veterinarijos gydytojai turi:

46.1.       tvarkyti paso blankų apskaitą (registruoti gautų paso blankų kiekį, numerius, gavimo datą, paso blankų perdavimo datą, perduodamų paso blankų numerius, perdavimo datą ir duomenis apie gavėją) žurnale (popieriniame ar sukurtame informacinių technologijų priemonėse);

46.2.       registruoti duomenis, nurodytus reglamento (ES) Nr. 576/2013 22 straipsnio 3 dalyje, apie kiekvieną paženklintą gyvūną augintinį (vardas, rūšis, veislė, lytis, spalva, savininko nurodyta gimimo data, įsidėmėtini ar skiriamieji požymiai, poodinės mikroschemos (tatuiruotės) numeris / kodas, vieta ir ženklinimo (nuskaitymo) data, savininko vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys) ir paso duomenis (numeris, išdavimo data) asmeniniame arba bendrame veterinarijos paslaugų teikėjo žurnale (popieriniame ar sukurtame informacinių technologijų priemonėse).

47.  Įgaliotieji veterinarijos gydytojai duomenis, nurodytus Aprašo 46 punkte, gali registruoti skirtinguose žurnaluose, t. y. Aprašo 46.1 papunktyje nurodytus duomenis registruoti viename žurnale, o Aprašo 46.2 papunktyje – kitame. Mėnesiniai pasų blankų ir pasų apskaitos duomenys, nurodyti Aprašo 46 punkte, kurie registruojami informacinių technologijų priemonėmis sukurtame žurnale, pasibaigus mėnesiui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos turi būti išsaugomi PDF formatu atskirame aplanke (byloje) arba atspausdinami, pasirašomi įgaliotojo (-ų) veterinarijos gydytojo (-ų), susegami į bylą ir saugomi įgaliotojo veterinarijos gydytojo arba veterinarijos paslaugų teikėjo, kurio darbuotojas yra įgaliotasis veterinarijos gydytojas, Aprašo 50 punkte nurodytą laikotarpį.

48.  Įgaliotieji veterinarijos gydytojai atsako už tinkamą pasų išdavimą, duomenų apie išduotus pasus registravimą ir paso blankų apskaitą. Veterinarijos paslaugų teikėjai atsakingi už tai, kad pasus išduotų tik įgaliotieji veterinarijos gydytojai, ir už duomenų apie išduotus pasus, kai duomenys apie išduotus pasus registruojami bendrame veterinarijos paslaugų teikėjo žurnale (popieriniame ar sukurtame informacinių technologijų priemonėse), saugojimą.

49.  Apie pamestus ar kitaip prarastus paso blankus įgaliotasis veterinarijos gydytojas nedelsdamas informuoja veterinarijos paslaugų teikėją, kurio vardu teikia veterinarijos paslaugas, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu – teritorinę VMVT ir VMVT. VMVT interneto svetainėje viešai skelbiama informacija apie pamestus ar kitaip prarastus paso blankus. Įgaliotieji veterinarijos gydytojai kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki 5 dienos paso blankus išdavusiai teritorinei VMVT raštu arba elektroniniu paštu pateikia informaciją apie praėjusį mėnesį sugadintus paso blankus, nurodydami jų numerius. Teritorinės VMVT nedelsdamos iš įgaliotųjų veterinarijos gydytojų gautą informaciją apie sugadintus pasų blankus perduoda VMVT, kuri šią informaciją paskelbia VMVT interneto svetainėje. Sugadinti pasų blankai laikomi negaliojančiais. Įgaliotieji veterinarijos gydytojai turi pažymėti sugadintus pasų blankus, kaip nustatyta Aprašo 33 punkte, ir saugoti Aprašo 50 punkte nurodytą laikotarpį.

50.  Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, veterinarijos paslaugų teikėjai ir teritorinės VMVT šiame Apraše nurodytus dokumentus turi saugoti ne mažiau kaip 3 metus, o paso blankų apskaitos dokumentus (žurnalai ir kt.) – ne mažiau kaip 10 metų.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51.  Tuo atveju, kai prašoma išduoti veterinarijos sertifikatą gyvūnui augintiniui, vežamam į ES ar trečiąją šalį:

51.1.       paso, išduoto pagal Aprašą, ar seno pavyzdžio gyvūno augintinio paso, išduoto pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymus, reglamentavusius gyvūnų augintinių pasų išdavimą iki šio Aprašo įsigaliojimo, pagrindu, teritorinės VMVT pareigūnas turi patikrinti, ar pateiktas gyvūno augintinio pasas atitinka nustatytą formą, ar jo XI skyriuje yra padaryta tinkama žyma ir ar jis tinkamai įformintas;

51.2.       gyvūno augintinio paso, išduoto kitos ES, trečiosios šalies ar jos teritorijos kompetentingos institucijos, pagrindu, teritorinės VMVT pareigūnas turi patikrinti, ar trečioji šalis, kurioje išduotas gyvūno augintinio pasas, yra įtraukta į reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedą ar reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedą, ar jis tinkamai įformintas;

51.3.       būtina patikrinti, ar paso X skyriuje įgaliotojo veterinarijos gydytojo yra padarytas įrašas apie gyvūnui augintiniui atliktą klinikinį tyrimą (privaloma tik prekybos gyvūnais augintiniais atveju) ne anksčiau kaip prieš 48 val. iki kreipimosi į teritorinę VMVT dėl veterinarijos sertifikato išdavimo.

52.  Teritorinės VMVT, gavusios gyvūno augintinio savininko prašymą dėl pasiutligės situacijos tam tikroje šalies teritorijoje patvirtinimo (toliau – prašymas) su prie jo pridedama paso kopija, atsižvelgdamos į pasiutligės situaciją šalyje, gyvūno augintinio savininkui raštu turi pateikti informaciją apie pasiutligės situaciją šalies teritorijoje, kurioje gyvūnas augintinis, jaunesnis kaip 3 mėnesių amžiaus ir nevakcinuotas nuo pasiutligės, laikomas. Gyvūno augintinio laikymo vietos adresas nurodomas paso I skyriuje. Gyvūno augintinio savininkas prašyme turi nurodyti, kam jam reikalinga informacija apie pasiutligės situaciją tam tikroje šalies teritorijoje, ir teritorinei VMVT pareikalavus pateikti paso originalą.

53.  Teritorinės VMVT kontroliuoja įgaliotuosius veterinarijos gydytojus. Teritorinė VMVT, nustačiusi, kad įgaliotasis veterinarijos gydytojas nesilaiko šio Aprašo nuostatų, atsižvelgusi į pažeidimų pobūdį ir, jei yra, VMVT pavedimą, nurodo įgaliotajam veterinarijos gydytojui nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus ir taiko poveikio priemones pagal Aprašo 9 ar 8 punktus. Teritorinė VMVT, laikinai uždraudusi išduoti pasus ir daryti juose įrašus, kuriuos leidžiama daryti tik įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, ar išbraukusi veterinarijos gydytoją iš sąrašo, apie tai raštu informaciją turi pateikti VMVT.

54.  Tuo atveju, kai teritorinė VMVT įgaliotajam veterinarijos gydytojui uždraudžia išduoti pasus arba išbraukia jį iš sąrašo, jis gali nepanaudotus paso blankus perduoti kitiems to paties veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka ir informaciją apie tai nedelsiant turi pateikti teritorinei VMVT Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai įgaliotasis veterinarijos gydytojas, teritorinei VMVT uždraudus jam laikinai išduoti pasus arba išbraukus jį iš sąrašo, paso blankų neperduoda Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka, teritorinė VMVT pateikia VMVT informaciją apie įgaliotojo veterinarijos gydytojo turimų paso blankų, kurie laikinai negali būti išduodami, skaičių ir numerius.

55.  Įgaliotasis veterinarijos gydytojas, kuriam buvo laikinai uždrausta išduoti pasus ir daryti juose įrašus, gali atlikti šiuos veiksmus pasibaigus teritorinės VMVT nustatytam draudimo laikotarpiui be atskiro teritorinės VMVT vadovo sprendimo priėmimo.

56.  Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, pasikeitus jų Prašyme nurodytiems duomenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu apie tai turi informuoti teritorinę VMVT, kuri įtraukė juos į sąrašą.

57.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

58.  VMVT raštu informuoja Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą apie Aprašo priede pateiktos formos paso blankų pirmąjį užsakymo poreikį. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, atsižvelgdamas į teritorinių VMVT poreikius, prireikus užsako paso blankų gamybos paslaugas.

59.    Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 577/2013 III priedo 2 dalies iii punktu, pase turi būti nurodomas Lietuvos Respublikos ISO kodas „LT“ ir unikalus raidinis skaitmeninis kodas, kurį sudaro raidės „ŠKŠ“ ir 8 skaičiai, pvz., LT ŠKŠ  00000001. Paso V, VII, IX ir X skyriams turi būti skiriama tiek lapų, kad kiekviename iš skyrių būtų galima padaryti ne mažiau kaip po 16 įrašų, ir jis turi būti pagamintas taip, kad iš jo negalima būtų išimti, išplėšti ar kitaip pašalinti lapų nepažeidžiant kitų lapų.

60.  Įgaliotieji veterinarijos gydytojai, turintys paso blankų, tačiau neketinantys išduoti pasų, gali juos Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka perduoti kitiems to paties veterinarijos paslaugų teikėjo įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti negaliojančiais ir sunaikinti. Pastaruoju atveju teritorinei VMVT pateikiama dokumento, kuriuo patvirtinamas paso blankų sunaikinimas, kopija. 

61.  Teritorinių VMVT sprendimai, kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________