http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1K-23 „dĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 5 d. Nr. 1K-69

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartines specialiąsias sąlygas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“:

1.1. 1 priedą „Asmens sveikatos priežiūros  paslaugų nomenklatūra“ išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. 2 priedą „Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų suma (eurais) asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti“ išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Jūratė Sabalienė