Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. KOVO 3 D. NUTARIMO NR. 277 „DĖL ĮMONIŲ, VEIKIANČIŲ ENERGETIKOS SRITYJE, ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 2 d. Nr. 89

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Įsigyjančioji organizacija gali nusipirkti energijos išteklių, pakvietusi raštu pateikti pasiūlymą tiekėjus, su kuriais ji gali derėtis dėl pasiūlymo turinio, kainos ir sutarties sąlygų. Taisyklių 43.1, 43.4–43.12 papunkčiuose nustatytais atvejais gali būti kviečiamas ir vienas tiekėjas.

2. Papildyti 43.12 papunkčiu:

43.12. perkamos gamtinės dujos siekiant energetinio saugumo, patikimumo ir efektyvumo, užtikrinant parengtį izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui.“

3. Pakeisti 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

45. Įsigyjančioji organizacija, atlikdama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, privalomai apklausia ne mažiau kaip 3 tiekėjus, iš kurių bent 2 tiekėjai turi nebūti įmonės, susijusios su įsigyjančiąja organizacija, kaip nustatyta Taisyklių 9.11 papunktyje. Šis reikalavimas netaikomas atliekant pirkimą Taisyklių 43.8, 43.10 ir 43.12 papunkčiuose nustatytais atvejais arba tada, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:“.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                           Gabrielius Landsbergis

 

 

Energetikos ministras                                                                               Dainius Kreivys