LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. V-811 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRA, PRIEŽIŪRA IR REMONTU“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-1194

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) 2020 m. liepos 22 d. raštą Nr. 2020/2-5329 „Dėl Visagino rekreacijos paslaugų centro Sporto rėmimo fondo projekto paraiškos“, kuriuo CPVA informavo apie projekto paraiškos Nr. SP2020-1-74 pareiškėjo pasikeitimą:

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ ir 1 priedo 7 punktą išdėstau taip:

„7

SP2020-1-74

Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems

17 mėn.

Dalinai

Visagino savivaldybės administracija

188711925

85

125.936,07

6.737,58

Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantis sporto projektas. 5 proc. sudaro neįgalieji.“

 

2.    I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius