https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. D1-237 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 15 Nr. D1-363

Vilnius

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 1.2.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.1.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

2000

50

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

80 % subsidija

Tęstinis. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.“

 

2.   Pakeičiu 1.2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.2.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

15000

850

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Subsidija (pagal fiksuotus dydžius)

Tęstinis. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.“

 

3.   Pakeičiu 1.2.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.3.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

1000

0

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys, kurie yra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkai arba valdytojai

30 % subsidija

Tęstinis.

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 3 1d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

 

4.   Pakeičiu 1.2.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.4.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

9000

100

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys, kurie yra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkai arba valdytojai

Subsidija (pagal fiksuotus dydžius)

Tęstinis.

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.“

 

5. Papildau 1.2.4.3 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.2.4.3.

transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

10000

0

Juridiniai asmenys, teikiantys komunalines, susisiekimo, komercines ar logistikos paslaugas.

 

Juridiniai asmenys, vystantys alternatyvių degalų (elektros energijos, biometano, gamtinių (suslėgtų ar suskystintų), vandenilio dujų pildymo (įkrovimo) punktų infrastruktūrą ar šių pildymo (įkrovimo) punktų operatoriai

 

Iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų. Infrastruktūrai skirtos pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 mln. eurų.

 

Konkursas.

Paraiškos priimamos 60 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos.“

 

6. Papildau 1.2.5.4 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.4.

įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje technologinių procesų atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius

4000

0

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą

25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas. 

 

Tęstinis. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.“

 

7. Papildau 1.2.5.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„1.2.5.5.

privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

2000

0

Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas – visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir energetikos sektoriui)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius)

Tęstinis. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.“

 

8. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1)“, einančią po 1.2.5.3 papunkčiu, ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1):

151800

26850”

 

9. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1+2+3)“, einančią po 3.2.4 papunkčiu, ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO (1+2+3):

263880

82501”

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                        Simonas Gentvilas