LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 m. gegužės 30 D. įsakymo nr. 1-149 „Dėl ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO

VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. balandžio 6 d. Nr. 1-94

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“:

„           1. Papildau Lentelių sąrašą 3.2.7 eilute ir išdėstau ją taip:

 

 

3.2.7 lentelė

 

2014-2020 metų periodo ES struktūriniai fondai (Katilų keitimas namų ūkiuose)

 

“           2. Papildau 3 skyrių „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės“ 3.2.7 lentele:

3.2.7 lentelė. 2014–2020 metų periodo ES struktūriniai fondai (Katilų keitimas namų ūkiuose)

Priemonės pavadinimas

2014–2020 metų periodo ES struktūriniai fondai (priemonė „Katilų keitimas namų ūkiuose“)

Laikotarpis

2014–2023 metai

Tikslas

Didinti energijos vartojimo efektyvumą individualiuose namų ūkiuose, kurie nėra prisijungę prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos

Teisės aktai

04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, tvirtinamas Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu bei 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“

Remiamos veiklos

Neefektyviai biomasę naudojančių individualių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos

Biudžetas ir finansavimo šaltinis

ES struktūrinių fondų lėšos – (iki 32 000 000 eurų).

Įgyvendinanti institucija

LVPA

Prižiūrinti institucija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Projekto vykdytojas

LAAIF

Priemonės rezultatai

Rezultatai bus pasiekti įgyvendinus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Įgyvendinus plane numatytas priemones, bus pasiektas pagrindinis tikslas – iki 2023 m. namų ūkiuose bus pakeista iki 9 000 neefektyviai biomasę naudojančių katilų į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančius energijos išteklius šilumai gaminti

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas