CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMŲ APIE CIVILINĖS AVIACIJOS ĮVYKIUS TEIKIMO CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJAI

 

2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 4R-192

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB bei Komisijos Reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL 2014 L 122, p. 18) (toliau – reglamentas), ir vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 3-417 (1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3-250 „Dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Fizinio asmens pranešimo apie civilinės aviacijos įvykį formą;

1.2. Organizacijos pranešimo apie civilinės aviacijos įvykį formą.

2.    N u r o d a u, kad:

2.1. Fizinis asmuo pranešimą apie civilinės aviacijos įvykį teikia Civilinės aviacijos administracijai (toliau – CAA) tik tais atvejais, kai nepavyksta jį pateikti pagal organizacijos, kurioje jis dirba arba naudojasi jos paslaugomis, nustatytą pranešimų sistemą arba mano, kad jo teikiama organizacijai informacija nebus tinkamai išnagrinėta;

2.2. Fizinis asmuo šio įsakymo 1.1 punkte nurodytos formos pranešimą apie civilinės aviacijos įvykį CAA gali pateikti raštu, taip pat elektroniniu paštu adresu occurrence@caa.lt arba užpildydamas pranešimo elektroninę formą CAA tinklapyje adresu www.caa.lt, skyrelyje „Pranešimas apie įvykį“;

2.3. Organizacijos reglamente nurodytus pranešimus apie civilinės aviacijos įvykius privalo pateikti CAA elektroniniu paštu adresu occurrence@caa.lt elektroniniu formatu, suderinamu su ECCAIRS programine įranga ir ADREP taksonomija. Iki 2016 m. kovo 1 d. organizacijos reglamente nurodytus pranešimus apie civilinės aviacijos įvykius gali pateikti šio įsakymo 1.2 punkte nustatyta forma CAA elektroniniu paštu adresu occurrence@caa.lt. Šiame punkte numatytu elektroninio pašto adresu taip pat turi būti pateikiami ir visi pranešimai, kurie CAA turi būti teikiami pagal reglamento 13 straipsnį.

3. N u s t a t a u, kad fiziniai asmenys ir organizacijos reglamente numatytus pranešimus taip pat turi teikti ir tais atvejais, kai civilinės aviacijos įvykis yra susijęs su 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 216/2008 II priede nurodytais orlaiviais.

4. Į p a r e i g o j u reglamente nurodytoms organizacijoms supažindinti savo darbuotojus su šio įsakymo bei reglamento nuostatomis ir įdiegti reglamento 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje numatytas pranešimų sistemas.

5. P a v e d u CAA Informacijos ir informatikos skyriaus vedėjui iki 2016 m. kovo 1 d. organizuoti elektroninės pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius rinkimo sistemos įdiegimą.

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2005 m. liepos 5 d. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 4R-117 „Dėl informacijos apie civilinės aviacijos įvykius rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Joris Gintilas

 

 

 

Forma patvirtinta

Civilinės aviacijos administracijos

direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d.

įsakymu Nr. 4R-192

 

FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE CIVILINĖS AVIACIJOS ĮVYKĮ FORMA

 

 

VISA ŠIAME PRANEŠIME PATEIKTA INFORMACIJA YRA KONFIDENCIALI. ASMENŲ VARDAI, PAVARDĖS IR ADRESAI NIEKUR NEREGISTRUOJAMI IR NAUDOJAMI TIK AVARIJŲ IR INCIDENTŲ PREVENCIJAI, O NE KALTEI AR ATSAKOMYBEI NUSTATYTI

Privalomasis pranešimas    

Savanoriškas pranešimas   

 

ĮVYKIO KLASIFIKACIJA

 

(pildoma tik teikiant privalomąjį pranešimą)

Prašom pažymėti įvykio klasifikaciją ir nurodyti konkretų klasifikacinio sąrašo punktą pagal 2015 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1018, kuriuo nustatomas civilinės aviacijos įvykių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 376/2014, klasifikacinį sąrašą.

 

 

 

Įvykių klasifikacija:

 

Punktas:

 

Su orlaivio naudojimu susiję įvykiai;

 

_______

 

Su orlaivio techninėmis sąlygomis, technine priežiūra ir taisymu susiję įvykiai;

 

 

 

_______

 

Su oro navigacijos paslaugomis ir įranga susiję įvykiai;

 

_______

 

Su aerodromais ir antžeminėmis paslaugomis susiję įvykiai;

 

_______

 

Su kitais orlaiviais, kurie nėra sudėtingi varikliu varomi orlaiviai ir kuriems priskiriami sklandytuvai ir už orą lengvesni skraidomieji aparatai, susiję įvykiai;

 

 

 

_______

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ

 

Įvykio data ____________ Laikas (Vietos/UTC)                  Įvykio vieta______________________                

 

 

Įvykio aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Šioje dalyje nurodyti duomenys nebus registruojami, o naudojami tik detalizuoti įvykio aplinkybes.

Vardas____________________ Pavardė________________________

Darbovietė______________________________

Kontaktinis telefonas______________________ El. pašto adresas __________________________