TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 5-1703

Tauragė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 5-226 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos konkurso nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Modestas Petraitis

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 5-1703

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programa (toliau –Programa) skirta skatinti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, jaunimo grupių, su jaunimu dirbančių organizacijų plėtrą ir veiklą (sudaryti sąlygas jaunam žmogui tapti aktyviu visuomenės nariu, ugdyti pilietiškumą ir socialinius įgūdžius, gerinti jaunimo užimtumą, saviraišką).

2. Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkursui teikiamų projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų, reikalavimus projektų teikėjams, pagrindinius reikalavimus projektams, dokumentų pateikimą konkursui, projektų vertinimo, vykdymo tvarką, kontrolę ir atskaitomybę.

3. Vartojamų žodžių ir sąvokų reikšmės:

3.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų;

3.2. jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ar jaunimo organizacijos;

3.3. su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla;

3.4. jaunimo projektas – tikslinė jaunų žmonių grupės ar jaunimo organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais ir vykdytojais.

4. Lėšos projektų rėmimo programai finansuoti yra numatomos kiekvienais metais Savivaldybės biudžete.

5. Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo projektų finansavimo konkursą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius).

 

II SKYRIUS

KONKURSUI TEIKIAMŲ PROJEKTŲ KRYPTYS, PRIORITETAI

 

6. Konkursui teikiami projektai pagal šias kryptis:

6.1. jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas (konferencijos, seminarai, mokymai, akcijos ir kt.);

6.2. jaunimo organizacijų veiklos efektyvinimas;

6.3. jaunimo organizacijų, klubų plėtra (registracijos dokumentų išlaidų kompensavimas);  

6.4. jaunimo verslumo skatinimas;

6.5. jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas (renginiai, šventės, konkursai, festivaliai, išvykos ir kt.);

6.6. jaunimo tarptautinis bendradarbiavimas;

6.7. jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimas, leidyba;

6.8.  jaunimo kūryba bei meninė saviraiška.              

7. Konkursui teikiamų projektų prioritetai:

7.1. apyvartinėms lėšoms, reikalingoms projektui, finansuojamam iš kitų fondų, įgyvendinti;

7.2. projektams, kurie skirti kuo platesnei jaunimo auditorijai.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ TEIKĖJAI

 

8. Paraiškas projektų finansavimui gauti gali teikti:

8.1. Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, įregistruotos VĮ Registrų centre;

8.2. Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų struktūriniai padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet sudarę sutartį su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu juridiniu asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos, kurių vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla (toliau – Projekto teikėjai);

8.3. ne pelno siekiančios organizacijos, registruotos ne Savivaldybėje, bet vykdančios veiklą Savivaldybės teritorijoje ir kurių projektai turi tęstinumą ne trumpiau kaip 3 metus.

9. Projektų teikėjai projektams vykdyti paskiria atsakingą asmenį (toliau – projekto vadovas).

10. Projekto teikėjas yra pripažįstamas netinkamu gauti finansavimą:

10.1. jeigu ankstesnių programos konkursų metu neįvykdė įsipareigojimų pagal ankstesnes projektų įgyvendinimo sutartis arba pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis;

10.2. jeigu projekte numato vykdyti komercinę veiklą.  

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO, SVARSTYMO IR TVIRTINIMO TVARKA

 

11. Savivaldybės tarybai patvirtinus biudžetą, Kultūros skyrius per 20 darbo dienų skelbia apie paraiškų priėmimą Savivaldybės interneto svetainėje ar vietinėje spaudoje.

12. Konkursui teikiamas projektas turi būti aprašomas paraiškos formoje (savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos projektams – 2 priedas, kitoms jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų ir kitų jaunimo grupių projektams – 1 priedas) ir teikiamas elektroniniu būdu arba registruojamas Savivaldybės administracijos Bendrajame ir civilinės metrikacijos skyriuje (gyventojų priėmimo kabinete).

13. Kultūros skyrius apie paraiškų priėmimo terminus skelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

14. Savivaldybei reikia pateikti:

14.1. atspausdintą vieną projekto egzempliorių, pasirašytą organizacijos vadovo, projekto vadovo ir patvirtintą organizacijos antspaudu;

14.2. projektą teikiančios organizacijos nuostatų ir registracijos pažymėjimo kopijas;

14.3. neformali grupė pateikia bendradarbiavimo sutartį (3 priedas) tarp neformalios grupės ir finansavimo sutartį pasirašysiančios organizacijos bei tos organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją.

15. Paraiška leidybiniam projektui turi būti pateikiama kartu su spausdintu rankraščiu ar parengta numatomo leidinio medžiaga.

16. Už projekte pateiktų duomenų teisingumą atsako projekto vadovas.

17. Konkursui pateikti dokumentai pareiškėjams nebegrąžinami.

18. Finansuojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos.

19. Konkursui pateiktus projektus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos konkurso atrankos komisija (toliau – Komisija), kuri vadovaujasi Komisijos darbo reglamentu ir, vertindama projektus, atsižvelgia į:

19.1. bendruosius vertinimo kriterijus:

19.1.1. projektas atitinka einamųjų metų prioritetus, kryptis;

19.1.2. projektas turi jaunimo užimtumo skatinančią vertę;

19.1.3. projektas novatoriškas;

19.1.4. projektas atviras Savivaldybės bendruomenei;

19.2. projekto ilgalaikį poveikį:

19.2.1. projektas puoselėja kūrybingumą ir iniciatyvumą;

19.2.2. akivaizdi projekto nauda jaunimui;

19.2.3. veiklos tęstinumo galimybės;

19.3. projekto vadybą:

19.3.1. pakankama projekto vykdytojų kvalifikacija ir patirtis;

19.3.2. aiškiai apibrėžta projekto auditorija ir numatyti būdai jai pasiekti;

19.3.3. projektas turi aiškų vykdymo planą;

19.4. projekto biudžetą:

19.4.1. projekto biudžetas yra realus ir tikslus;

19.4.2. planuojamos projekto išlaidos yra efektyvios;

19.4.3. numatytas projekto papildomas finansavimas.

20. Sprendimą dėl projektų finansavimo Komisija protokoluoja.

21. Finansuojamų projektų sąrašas ir skiriamos lėšos, atsižvelgiant į komisijos protokolą, tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

22. Kultūros skyriaus darbuotojas, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus įsakymą dėl konkurse atrinktų projektų finansavimui paskirtų lėšų, interneto svetainėje paskelbia informaciją apie konkurso laimėtojus ir jiems skirtas lėšas.

 

V SKYRIUS

REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ RĖMIMO TVARKA

 

23. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

23.1. su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (bendrai ne daugiau nei 1 etatas);

23.2. ryšio paslaugų (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur vienam vykdytojui per mėnesį);

23.3. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

23.4. nuomos išlaidos, skirtos programos veikloms vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

23.5. pareiškėjo buveinės komunalinių paslaugų (pvz., elektros, šildymo išlaidos);

23.6. išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms paslaugoms įsigyti:

23.6.1. paslaugų, teikiamų pagal autorines, atlygintinų paslaugų sutartis, pvz., lektoriams, mokymų vadovams; 

23.6.2. programos viešinimo (pvz., lankstinukų gamybos, straipsnių spaudoje pirkimas);

23.6.3. transporto paslaugų (pvz., autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai);

23.6.4. kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas programos veiklas, bet nepatenka į Nuostatų 24.1–24.5 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis.

24.  Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

24.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

24.2. statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto išlaidos, aplinkos tvarkymo išlaidos;

24.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki pasirašant Sutartį, pvz., paraiškos rengimo išlaidos ir pan.;

24.4. išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

24.5. kitos tiesiogiai su programos įgyvendinimu ir konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

25. Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus finansavimo lėšų paskirstymą, projekto vykdytojai su Savivaldybės administracijos direktoriumi sudaro projekto finansavimo sutartį (4 priedas).

26. Finansavimą gavusiam projekto vykdytojui parama neskiriama, jei per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie konkurso laimėtojus ir skirtas lėšas paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje nepasirašoma sutartis.

27. Lėšos, skirtos projektui vykdyti, pagal pasirašytą sutartį pervedamos į biudžetinę lėšų gavėjo sąskaitą, atsižvelgiant į projekto vykdymo terminus.

28. Jei atsiranda aplinkybių, dėl kurių projekto įgyvendinti neįmanoma, arba jei dėl kitų priežasčių projekto vykdytojas atsisako vykdyti projektą, Savivaldybės skirtos lėšos turi būti grąžintos į Savivaldybės biudžetą.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 

29. Už tai, kad projektas būtų įgyvendintas laiku, teisingą lėšų, numatytų projekto finansavimo sąmatoje, panaudojimą, ataskaitų pateikimą nustatytais terminais atsako projekto vadovas.

30. Projekto teikėjas už gautų lėšų panaudojimą atsiskaito per 10 darbo dienų po projekto įvykdymo Kultūros skyriui, pateikdamas patvirtintą projekto įgyvendinimo ataskaitos formą (5 priedas).

31. Kultūros skyrius, įvertinęs projekto įgyvendinimą, lėšų panaudojimą pagal projektuose numatytą paskirtį, ataskaitą perduoda Savivaldybės administracijos Centralizuotos  buhalterijos skyriui, kuri tvarko lėšų panaudojimo apskaitą.

32. Projektui įgyvendinti nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos į finansavimo sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip per dvi savaites po projekto įgyvendinimo pabaigos.

33. Komisija gali bet kuriuo metu pareikalauti iš projekto vadovo informacijos apie darbų eigą ir lėšų panaudojimą.

34. Kultūros skyrius turi teisę tikrinti, kaip lėšų gavėjai laikosi šių nuostatų ir sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

35. Išaiškėjus, kad projektas vykdomas netiksliai pagal įgyvendinimo planą ar biudžeto lėšos naudojamos ne pagal projekto sąmatą, projekto finansavimas yra stabdomas, o projekto teikėjui pervestos lėšos grąžinamos į biudžetą ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

36. Projekto vadovai už skirtų tikslinių Savivaldybės biudžeto lėšų netinkamą panaudojimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Iškilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Šie nuostatai gali būti keičiami ar naikinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

___________________________________________________

 

Tauragės rajono savivaldybės

jaunimo užimtumo ir verslo             skatinimo programos nuostatų

1 priedas

 

 

PARAIŠKA DALYVAUTI TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO KONKURSE

 

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

 

 

Įstaigos, organizacijos teikiančios paraišką (toliau – Teikėjas), pavadinimas, registracijos numeris ir kodas (iš registracijos pažymėjimo)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Veiklos pobūdis__________________________________________________________________

 

Adresas, pašto indeksas___________________________________________________________

 

Telefonas__________________Faksas________________________El.paštas________________

 

Banko pavadinimas________________________________________Banko kodas____________

 

Atsiskaitomoji sąskaita____________________________________________________________

 

Teikiančios organizacijos vadovo vardas ir pavardė, adresas, telefonas____________________

 

________________________________________________________________________________

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė)_________________________________________________

 

Darbovietė, pareigos______________________________________________________________

 

Adresas, pašto indeksas____________________________________________________________

 

Telefonas__________________Faksas________________El. paštas_______________________

 

 

Projekto vadovo parašas____________________________

 

 

Teikėjo parašas ir anspaudas _________________________

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

1. Projekto pavadinimas________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

2. Projekto idėjos pristatymas (Santrauka)_________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Projekto tikslas ir uždaviniai__________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

4. Projekto įgyvendinimo metodai (tyrimai, informacijos sklaida, seminarai, konferencijos, akcijos, šventės, festivaliai, stovyklos, mokymai ir t.t.) _______________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

5. Projekto įgyvendinimo vieta___________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

6. Laukiami rezultatai __________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

7. Numatomas projekto tęstinumas, perspektyvos___________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

8. Tikslūs įgyvendinimo terminai_________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

9. Projektui įgyvendinti reikalinga suma___________________

 

 

12. Prašoma suma_________________

 

 

11.Numatomas dalyvių (atlikėjų) skaičius_________________________

 

 

12. Numatomas žiūrovų skaičius________________________

 

 

IIIPROJEKTO ORGANIZATORIAI

 

 

 

13. Projekto vadovo bei organizatorių kvalifikacija__________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

14. Ankščiau vykdyti tokio pat ar panašaus pobūdžio projektai ( nurodant ar projektas

buvo finansuotas iš Tauragės rajono jaunimo užimtumo rėmimo programos) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Projekte dalyvaujantys partneriai ( nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos, privatūs asmenys)______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

IV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO IR METODIKOS APIBŪDINIMAS

 

 

 

16. Projekto įgyvendinimo planas, etapai, terminai

 

1 mėn. _______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

2 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

3 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

4 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

5 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

6 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

7 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

8 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

9 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

10 mėn.______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

11 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

12 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

17. Atsiskaitymo terminas__________________________________________________________

 

18. Projektui įgyvendinti turimi ištekliai______________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

V. DETALI VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

 

 

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Matų vnt.      

Kaina (Eurais)

Kiekis

Suma (Eurais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma:

 

 

 

 

 

 

19. Kiti finansavimo šaltiniai (rėmėjai)_____________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

VI. PAPILDOMI DOKUMENTAI

 

20. Prie paraiškos pridedama (pažymėti):

- registracijos pažymėjimo kopija__________________________________________________

- įstatų / nuostatų kopija _________________________________________________________

-   kiti (išvardinti) ________________________________________________________________

 

 

TVIRTINU, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs paramą, informuoti apie projekto vykdymą ir pateikti galutinę ataskaitą, nuostatuose nustatyta tvarka.     

 

Projekto vadovo parašas________________Teikėjo parašas_______________ Antspaudas

 

__________________________

 

Tauragės rajono savivaldybės

jaunimo užimtumo ir verslo             skatinimo programos nuostatų

2 priedas

 

REGIONINĖS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOS PARAIŠKA DALYVAUTI TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO KONKURSE

 

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYMĄ

 

 

Įstaigos, organizacijos teikiančios paraišką (toliau – Teikėjas), pavadinimas, registracijos numeris ir kodas (iš registracijos pažymėjimo)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Veiklos pobūdis__________________________________________________________________

 

Adresas, pašto indeksas___________________________________________________________

 

Telefonas__________________Faksas________________________El.paštas________________

 

Banko pavadinimas________________________________________Banko kodas____________

 

Atsiskaitomoji sąskaita____________________________________________________________

 

Teikiančios organizacijos vadovo vardas ir pavardė, adresas, telefonas____________________

 

________________________________________________________________________________

 

Projekto vadovas (vardas, pavardė)_________________________________________________

 

Darbovietė, pareigos______________________________________________________________

 

Adresas, pašto indeksas____________________________________________________________

 

Telefonas__________________Faksas________________El. paštas_______________________

 

 

Projekto vadovo parašas____________________________

 

 

Teikėjo parašas ir anspaudas _________________________

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

1. Projekto pavadinimas________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

2. Projekto idėjos pristatymas (Santrauka)_________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Projekto tikslas ir uždaviniai__________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

4. Projekto įgyvendinimo metodai (tyrimai, informacijos sklaida, seminarai, konferencijos, akcijos, šventės, festivaliai, stovyklos, mokymai ir t.t.) _______________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

5. Projekto įgyvendinimo vieta___________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

6. Laukiami rezultatai __________________________________________________________

 

 

KIEKYBINIAI                                                           KOKYBINIAI

 

Dalyvių skaičius

 

Mokymai

 

Seminarai

 

Konferencijos

 

Diskusijos

 

Informaciniai renginiai

 

Konsultacijos

 

 

7. Numatomas projekto tęstinumas, perspektyvos___________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

8. Tikslūs įgyvendinimo terminai_________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

9. Projektui įgyvendinti reikalinga suma___________________

 

 

10. Prašoma suma_________________

 

 

11. Numatomas dalyvių (atlikėjų) skaičius_________________________

 

 

12. Numatomas žiūrovų skaičius________________________

 

 

IIIPROJEKTO ORGANIZATORIAI

 

 

 

13. Projekto vadovo bei organizatorių kvalifikacija__________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

14. Ankščiau vykdyti tokio pat ar panašaus pobūdžio projektai ( nurodant ar projektas

buvo finansuotas iš Tauragės rajono jaunimo užimtumo rėmimo programos) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Projekte dalyvaujantys partneriai ( nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos, privatūs asmenys)______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

IV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO IR METODIKOS APIBŪDINIMAS

 

 

 

16. Projekto įgyvendinimo planas, etapai, terminai

 

1 mėn. _______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

2 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

3 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

4 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

5 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

6 mėn._______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

7 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

8 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

9 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

10 mėn.______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

11 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

12 mėn._______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

17. Atsiskaitymo terminas__________________________________________________________

 

18. Projektui įgyvendinti turimi ištekliai______________________________________________

 

19. Programos žmogiškieji ištekliai

 

Visu etatu pareiškėjo planuojamų įdarbinti / įdarbintų asmenų skaičius -

 

Ne visu etatu pareiškėjo planuojamų įdarbinti / įdarbintų asmenų skaičius -

 

Programos savanorių skaičius -

 

 

 

V. DETALI VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

 

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis (pagal nuostatų 27.1-27.6. punktus)

Išlaidų paaiškinimas 

Kaina (Eurais)

Kiekis

Prašoma suma (Eurais)

1.

Su programos vykdymu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas

 

 

 

 

2.

Ryšio paslaugų (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio (neviršijant 15 Eur vienam vykdytojui per mėnesį), pašto) išlaidos

 

 

 

 

3.

Išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai)

 

 

 

 

4.

Nuomos išlaidos, skirtos programos veikloms vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma)

 

 

 

 

5.

Pareiškėjo buveinės komunalinių paslaugų (pvz., elektros, šildymo) išlaidos

 

 

 

 

6.

Išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms paslaugoms įsigyti:

 

 

 

 

6.1.

Išlaidos programai įgyvendinti reikalingoms paslaugoms įsigyti:

 

 

 

 

6.2.

paslaugų, teikiamų pagal autorines, atlygintinų paslaugų sutartis, pvz., lektoriams, moky vadovams, išlaidos

 

 

 

 

6.3.

programos viešinimo (pvz., lankstinu gamybos, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų paslaugų pirkimas) išlaidos

 

 

 

 

6.4.

transporto paslau(pvz., autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai) išlaidos

 

 

 

 

6.5.

kitų paslaugų, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas programos veiklas, bet nepatenka į sąmatos 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis, išlaidos

 

 

 

 

 

Bendra suma:

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Kiti finansavimo šaltiniai (rėmėjai)_____________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

VI. PAPILDOMI DOKUMENTAI

 

21. Prie paraiškos pridedama (pažymėti):

- registracijos pažymėjimo kopija__________________________________________________

- įstatų / nuostatų kopija _________________________________________________________

-   kiti (išvardinti) ________________________________________________________________

 

 

TVIRTINU, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs paramą, informuoti apie projekto vykdymą ir pateikti galutinę ataskaitą, nuostatuose nustatyta tvarka.     

 

Projekto vadovo parašas________________Teikėjo parašas_______________ Antspaudas

 

__________________________

 

Tauragės rajono savivaldybės

jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos nuostatų

3 priedas

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

____________________

 

(data)

 

______________________

 

(vieta)

 

(Neformalios grupės pavadinimas, adresas) (toliau – Grupė), atstovaujama (-s) (vardas, pavardė), ir (įstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas, įmonės kodas), atstovaujama (-s) (pareigos, vardas, pavardė) (toliau – Įstaiga, Organizacija, Seniūnija…), toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarome šią sutartį dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą (projekto pavadinimas) (toliau – Projektas).

 

I. Sutarties objektas

 

1. Grupė bendradarbiauja su Įstaiga, įgyvendindama projektą, finansuojamą pagal Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo rėmimo ir verslo skatinimo projektų finansavimo sutartį, sudarytą tarp Įstaigos ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos.

 

II. Šalių teisės ir pareigos

 

2.1.1. Įstaiga įsipareigoja pasirašyti jaunimo užimtumo rėmimo ir verslo skatinimo projektų finansavimo sutartį su Tauragės rajono savivaldybės administracija.

 

2.1.2. Įstaiga sutinka, kad į jos sąskaitą būtų pervestos lėšos projektui finansuoti, kaip numatyta finansavimo sutartyje.

 

2.1.3. Įstaiga įsipareigoja perduoti Grupei projektui įgyvendinti būtinas lėšas, pervestas Tauragės rajono savivaldybės administracijos, ir pateikti finansinius dokumentus, susijusius su šių lėšų pervedimu į Įstaigos sąskaitą, lėšų panaudojimu, lėšų išėmimu iš sąskaitos, lėšų likučiu projektui įgyvendinti numatyto laikotarpio pabaigoje.

 

2.1.4. Įstaiga sutinka laikytis finansavimo sutartyje nustatytos lėšų pervedimo tvarkos ir lėšų panaudojimo sąlygų.

 

2.1.5. Įstaiga sutinka prisiimti įsipareigojimus Tauragės rajono savivaldybės administracijos, numatytus finansavimo sutartyje, susijusius su gautų lėšų pervedimu, atsiskaitymu už gautų lėšų panaudojimą ir projekto vykdymą.

 

2.1.6. Įstaiga turi teisę reikalauti iš Grupės dokumentų, reikalingų Įstaigos įsipareigojimams Tauragės rajono savivaldybės administracijai.

 

2.2.1. Grupė įsipareigoja naudoti Įstaigos jai perduotas lėšas finansavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.

 

2.2.2. Grupė įsipareigoja pateikti Įstaigai tuos jos turimus dokumentus, kurie yra būtini, kad Įstaiga galėtų vykdyti savo įsipareigojimus Tauragės rajono savivaldybės administracijai, kaip tai numatyta finansavimo sutartyje ir nuostatuose.

 

2.2.3. Grupė turi teisę reikalauti, kad Įstaiga leistų Grupei naudotis lėšomis, būtinomis projektui įgyvendinti.

 

III. Sutarties galiojimas

 

3.1. Ši Sutartis įsigalioja Įstaigai pasirašius finansavimo sutartį su Tauragės rajono savivaldybės administracija.

 

3.2. Ši Sutartis galioja projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo laikotarpis baigiasi, kai visiškai įvykdomos finansavimo sutartyje, sudarytoje su Tauragės rajono savivaldybės administracija, numatytos sąlygos ir įsipareigojimai.

 

IV. Šalių atsakomybė

 

4. Jei kuri nors iš Šalių nevykdo šios Sutarties ar ją nutraukia, ji atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias dėl projekto įgyvendinimo taip, kaip ji atsakytų, jei ši Sutartis galiotų.

 

V. Kitos nuostatos

 

5. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną abiem šalims.                        

 

 

 

Šalys:

 

Grupės pavadinimas                                                                           Įstaigos pavadinimas

 

Adresas                                                                                               Adresas

 

Atstovo vardas, pavardė, a.k.                                                             Kodas

 

Parašas                                                                                               Atstovo vardas, pavardė                                                                                                                Parašas, antspaudas

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės

jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo  programos nuostatų

4 priedas

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO SUTARTIS

 

 

20      m.                 d. Nr.

Tauragė

 

 

 

1. SUTARTIES ŠALYS

 

Tauragės rajono  savivaldybės   administracija,  atstovaujama  administracijos  direktoriaus ............. (toliau vadinama Savivaldybe) ir .................................. (toliau vadinama Vykdytoju), sudarė šią sutartį.

 

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Projekto ..................... finansavimas iš jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos.

 

 

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. Pasirašydamas šią sutartį, Vykdytojas garantuoja, kad laiku ir kokybiškai įvykdys ir pagal paskirtį panaudos lėšas, numatytas projektui finansuoti.

3.1.2. Gautus pinigus ...... Eur panaudoti pagal paskirtį ir tinkamai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybei nustačius, jog lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, programos vykdytojas privalo grąžinti lėšas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

3.1.3. Pateikti savivaldybei organizacijos registravimo dokumentus bei banko rekvizitus.

3.2. Savivaldybė įsipareigoja:

3.2.1. Pasirašydama šią sutartį, Savivaldybė garantuoja pervesti .... Eur į programos vykdytojo nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo.

3.3. Savivaldybė turi teisę:

3.3.1. Savivaldybė turi teisę kontroliuoti ar tinkamai, laiku ir kokybiškai įgyvendinamas projektas.

3.3.2. Savivaldybė turi teisę pareikalauti, kad vykdytojas pateiktų reikalingus papildomus dokumentus ir patikslinimus apie projekto vykdymą ir jo įgyvendinimo sąmatą.

 

4. ATSKAITOMYBĖ

 

4.1. Vykdytojas, įsipareigoja atsiskaityti už gautų lėšų panaudojimą projektui įgyvendinti per 10 darbo dienų po projekto įvykdymo Kultūros skyriui, pateikiant projekto įgyvendinimo ataskaitos formą (3 priedas) ir biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 įsakymu Nr. 1K-407 (forma Nr. 2) bei visų buhalterinių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas, kopijas, patvirtintas pareiškėjo parašu.

 

5. KITOS SĄLYGOS

 

5.1. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutarties sąlygų ir įsipareigojimų įvykdymo.

5.2. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims.

5.3. Ginčai, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami tarpusavio susitarimu, nepavykus išspręsti, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai pusei po vieną sutarties egzempliorių.

5.5. Jeigu vykdytojas nesilaiko sutartyje numatytų sąlygų, Savivaldybė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį raštiškai įspėjusi lėšų gavėją apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

5.6. Kiekvienas šios sutarties priedas ar papildymas turi būti sudaromas raštu ir abiejų pusių pasirašytas. Toks priedas ar papildymas tampa neatsiejama šios sutarties dalimi.

 

ŠALIŲ REKVIZITAI:

Savivaldybė

Vykdytojas

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Adresas

Įstaigos kodas

Tel., faksas

Bankas

Banko kodas

Sąskaitos Nr.

Administracijos direktorius

Vardas pavardė........................................

A.V.

Organizacija

Adresas

Įstaigos kodas

Tel. faksas

Bankas

Banko kodas

Sąskaitos Nr.

Pareigos

Vardas pavardė...... ............................

A.V.

 

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės

jaunimo užimtumo  ir verslo skatinimo

programos  nuostatų

5 priedas       

 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO IR VERSLO SKATINIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

____________________________________________                                 

( organizacijos pavadinimas)

 

Projekto pavadinimas_____________________________________________ 

 

 

I. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SANTRAUKA

 

1. Projekto tikslas ________________________________________________________

2. Projekto rezultatai _____________________________________________________

 

 

II. FINANSINĖ ATASKAITA

 

20 m. _______ mėn.

( Eurais)

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas pagal patvirtintą sąmatą

Patvirtinta suma pagal sąmatą

Gauti asignavimai

Faktiškai panaudota

1.

 

 

 

 

 

Iš viso išlaidų

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Finansinių dokumentų, pateisinančių gautų lėšų panaudojimą, kopijos, patvirtintos paraiškos teikėjo parašu ir antspaudu , .... lapai (-ų).

 

 

Paraiškos teikėjas __________________________________________________________

( parašas ir antspaudas) (Vardas, pavardė )

 

 

Ataskaitos pateikimo data

 

 

Ataskaitos priėmimo data