visagino savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-9 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. TS-18

Visaginas

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Savivaldybei tenkanti NVŠ lėšų suma vienam mokiniui apskaičiuojama šią sumą padalinus iš mokinių, praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. besimokiusių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir iš finansuojamo laikotarpio mėnesių skaičiaus (toliau – Dydis) bei vienam mokiniui nustatytą Dydį padauginus iš Savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusių vaikų skaičiaus ir mėnesių skaičiaus, atsižvelgiant į Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje rekomenduojamą NVŠ lėšų sumą vienam programoje dalyvaujančiam vaikui (t. y. 15 eurų per mėnesį).

2.   5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Savivaldybėje, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.“

3.   10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. NVŠ lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei mažinamas savivaldybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis už neformalųjį vaikų švietimą.“

4.   12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu (pvz.: ugdymui būtinų patalpų nuoma, išlaidos NVŠ kokybei užtikrinti ir kt.).“

5.   13.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.4. rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti.

6.   20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Savivaldybės administracija interneto svetainėje www.visaginas.lt informuoja visuomenę apie numatomas naujas vaikų dalyvavimo NVŠ programose galimybes ir iki einamųjų metų vasario 15 d. skelbia kvietimą teikėjams teikti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškas (pagal Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1 priedą) arba motyvuotą prašymą, jeigu teikėjas einamaisiais metais numato vykdyti NVŠ programą, akredituotą praėjusiais metais (t. y. be pakeitimų) arba buvo pratęstas jos vykdymo terminas.

7.   21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. NVŠ teikėjas, atitinkantis Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus, gali teikti kelias programas; vienai programai pildoma viena NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma. Jeigu teikėjas einamaisiais metais numato vykdyti NVŠ programą, akredituotą praėjusiais metais (t. y. be pakeitimų) arba buvo pratęstas jos vykdymo terminas, vietoje paraiškos teikiamas motyvuotas raštas, nurodant praeitų metų programos pavadinimą ir suteiktą KTPRR kodą.

8.   26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams / anksčiau akredituotos programos vykdymo pratęsimo (Komisijos nurodytam terminui). NVŠ programos teikėjas, kurio programa pripažinta atitinkanti reikalavimus (ar pratęsiamas jos vykdymo terminas) ir jai įgyvendinti paskiriamos MK lėšos, tampa NVŠ programos vykdytoju.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                        Dalia Štraupaitė