PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo nr.t1-138 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr.T1-176

Plungė

 

 

Atsižvelgdama į tai, jog dėl techninės klaidos Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų registre buvo patalpinta netiksli sprendimo redakcija, Plungės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr.T1-138 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ sprendimo priedo 18.2 punkto lentelės 3 eilutę (Eil. Nr.3) ir ją išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

Prekyba ir paslaugų teikimas

Vietinės rinkliavos dydžiai Eur

vienai vietai, vienai dienai

3.

Viešojo maitinimo paslaugos ir prekyba alkoholiniais gėrimais

50

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis