LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO nR. 1R-482

„DĖL NOTARO KVALIFIKACINIO EGZAMINO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-353

Vilnius

 

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1R-482 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktu:“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS“.

1.2.3. Pakeičiu 4.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.21. dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 10 punkte), ir jo kopiją;“.

1.2.4. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;“.

1.2.5. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„7. Jei pretendentas dokumentus Teisingumo ministerijai pateikia asmeniškai, šių Nuostatų 4.2, 4.21, 4.3, 4.4 ir 4.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus (dokumentų originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas) Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojas, atsakingas už dokumentų priėmimą, sutikrinęs su pateiktomis kopijomis, grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jei Teisingumo ministerijai dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos šių Nuostatų 4 punkte nurodytų dokumentų kopijos.“

1.2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

NOTARO KVALIFIKACINIO EGZAMINO ORGANIZAVIMAS“.

1.2.7. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

NOTARO KVALIFIKACINIO EGZAMINO VYKDYMAS“.

1.2.8. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Notaro kvalifikacinio egzamino rezultatai galioja penkerius metus nuo egzamino išlaikymo dienos. Jeigu per penkerius metus nuo notaro kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos asmuo pradeda eiti notaro pareigas, jo rezultatų galiojimo terminas pratęsiamas tol, kol jis eina notaro pareigas.“

1.2.9. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.10. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Komisijos sprendimai, kiti veiksmai, taip pat neveikimas gali būti skundžiami teisingumo ministrui per 5 kalendorines dienas nuo jų priėmimo dienos. Motyvuotas skundas pateikiamas raštu. Skundą teisingumo ministras išnagrinėja per 10 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo.“

1.2.11. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Teisingumo ministro sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.    

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis