LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. D1-487 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. D1-117

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. D1-487 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. P a v e d u viešajai įstaigai „Būsto energijos taupymo agentūra“ įvertinti pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą Kvietimą pateiktas paraiškas ir iki 2020 m. kovo 23 d. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Mažeika