LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RESTAURAVIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 12 d. Nr. ĮV-303

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punktu, t v i r t i n u trejiems metams šios sudėties Restauravimo tarybą:

Dalia Krūminienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė, menotyrininkė, ekspertizės specialistė (Restauravimo tarybos pirmininkė);

Juozas Algirdas Pilipavičius – Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros profesorius, sienų tapybos restauratorius ekspertas;

Dr. Nijolė Angelė Rauckienė – restauravimo technologė, ekspertė;

Elvyra Angelė Telksnienė – restauravimo technologė, ekspertizės specialistė;

Jurga Bagdzevičienė – Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro aukščiausios kategorijos restauratorė technologė;

Elena Kazlauskaitė – VĮ „Lietuvos paminklai“ architektė, ekspertizės specialistė;

Alfonsas Šaulys - Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro Polichrominės medžio skulptūros ir rėmų dirbtuvės polichromuoto medžio restauratorius, ekspertas;

Mantas Matuiza - Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro Senosios bažnytinės dailės aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius;

Dr. Liudvika Žeruolytė – menotyrininkė, skulptūros, molbertinės ir sienų tapybos specialistė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, ekspertė;

Dr. Dalia Klajumienė – Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros vedėja, menotyrininkė, senosios bažnytinės dailės specialistė;

Dr. Girėnas Povilionis – Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyrio vyriausiasis paminklotvarkininkas, aukščiausios kategorijos restauratorius technologas.

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas Birutis