LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2011 m. BALANDŽIO 14 d. įsakymo nr. 1-92 „DĖL DUJŲ ĮMONIŲ METINIŲ VEIKLOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. 1-172

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1-92 „Dėl Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 9 punktu, 23 straipsnio 4 dalies 2 punktu, 46 straipsnio 2 dalimi, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančia Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009 L 211, p. 94), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009 L 211, p. 36), 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 (OL 2017 L 280, p. 1),“.

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašą:

2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Aprašo reikalavimai taikomi dujų įmonėms, turinčioms Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduotas licencijas perdavimo, skirstymo, suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo ir leidimus tiekimo veiklai dujų sektoriuje (toliau – įmonės), nepriklausomai nuo to, ar yra vykdoma licencijuojama arba leidimais reguliuojama veikla, ar ne.“

2.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

5. Įmonės kiekvienais metais parengia ataskaitinio laikotarpio įmonių metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. pateikia jas Energetikos ministerijai ir Tarybai.“

2.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Energetikos ministerija ir Taryba turi teisę paklausimu reikalauti įmonių paaiškinti ar papildyti įmonių metinėse veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitose teikiamą informaciją.“

2.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Įmonės, teikdamos metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas, kuriose yra komercinę paslaptį sudarančios ir kitos viešai neskelbtinos informacijos, apie tai nurodo lydraštyje. Energetikos ministerija ir Taryba privalo užtikrinti komercinę paslaptį sudarančios ir kitos viešai neskelbtinos informacijos apsaugą.“

2.5. Papildau 71 punktu:

71. Apraše nustatytais atvejais buitinių vartotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir tik šiais tikslais:

71.1. buitiniams vartotojams reikalingo dujų atsargų kiekio nustatymo, sukaupimo, panaudojimo ir kontrolės;

71.2. įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų parengimo.“

2.6. Pakeičiu 8.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.1. per ataskaitinį laikotarpį sukauptų dujų atsargų kiekį buitiniams vartotojams ir nenutrūkstamo dujų tiekimo nebuitinių vartotojų, kurie patys laiko dujų atsargas saugykloje pagal sudarytas sutartis su dujų tiekimo įmone, nurodant sukauptų dujų atsargų kiekius ataskaitinio laikotarpio rugsėjo 1 dieną;“.

2.7. Pakeičiu 8.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.2. per einamuosius metus planuojamų sukaupti dujų atsargų kiekį buitiniams vartotojams ir nenutrūkstamo dujų tiekimo nebuitinių vartotojų, kurie patys laiko dujų atsargas saugykloje pagal sudarytas sutartis su dujų tiekimo įmone, nurodant planuojamų sukaupti dujų atsargų kiekius rugsėjo 1 dieną;“.

2.8. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Energetikos ministerija ir Taryba nagrinėja įmonių pateiktas metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas ir teikia informaciją apie saugumo užtikrinimo priemones Europos Komisijai ir prireikus Europos Sąjungos valstybėms narėms.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas