LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-158 „DĖL ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 21 d. Nr. (1.3E)VE-76

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158  „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais), ir 57–58 punktus laikau atitinkamai 54–55 punktais.

 

 

 

Dokumentų ir archyvų valdymo skyriaus vedėja,

atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas                                                       Daiva Lukšaitė