VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. 1-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“:

1.1. išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:“;

1.2. išdėstyti 4 punktą taip:

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti:

4.1. pranešimo apie organizuojamą renginį formą;

4.2. pranešimo apie filmavimą formą;

4.3. prašymo leisti organizuoti renginį formą;

4.4. prašymo leisti filmuoti formą;

4.5. Renginių derinimo komisijos nuostatus;

4.6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinio išduodamo leidimo organizuoti renginį formą;

4.7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinio išduodamo leidimo organizuoti renginį išdavimo tvarkos aprašą;

4.8. Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą;

4.9. Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašą;

4.10. grafičių piešimo vietas.“

2. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2015 m. birželio 30 d. patvirtinti:

4.1. pranešimo apie organizuojamą renginį formą;

4.2. pranešimo apie filmavimą formą;

4.3. prašymo leisti organizuoti renginį formą;

4.4. prašymo leisti filmuoti formą;

4.5. Renginių derinimo komisijos nuostatus;

4.6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinio išduodamo leidimo organizuoti renginį formą;

4.7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinio išduodamo leidimo organizuoti renginį išdavimo tvarkos aprašą;

4.8. Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius

 


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 17 d.

sprendimu Nr. 1-70

 

TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Įgyvendindami Taisyklių reikalavimus, asmenys privalo elgtis sąžiningai, vadovautis protingumo, geros moralės ir atsakomybės principais, nepažeisti visuomenės ir valstybės interesų, kitų asmenų teisių ir laisvių.

2.  Taisyklėse numatyti bendrieji ir specialieji kelių, gatvių, žemės sklypų ir kitų teritorijų tvarkymo ir švaros, taip pat renginių organizavimo ir tvarkos juose reikalavimai.

3.  Asmenys tvarko ir užtikrina švarą jiems nuosavybės teise priklausančiose ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu priskirtose ar valdomose teritorijose.

4.  Savivaldybė organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių, takų valymą ir priežiūrą.

5.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų, dviračių takai, aikštės, skverai ir parkai;

5.2. filmo filmavimas – filmo gamybos etapas, kurio metu filmuojant pagal scenarijų, kalendorinį darbų planą ir laikantis sąmatos, įgyvendinamas filmo kūrybinis sumanymas. Filmo filmavimui taikomi renginių organizavimo reikalavimai su Taisyklėse nustatytomis išimtimis;

5.3. leidimas organizuoti renginį – Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas arba Taisyklių nustatytais atvejais kompetentingo Savivaldybės administracijos padalinio išduotas leidimas, suteikiantis teisę organizuoti renginį Savivaldybės teritorijoje;

5.4. pagrindinės gatvės – A, B ir C kategorijų gatvės, nurodytos Savivaldybės tarybos       2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane;

5.5. renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius. Renginiais nelaikomi asmeninio pobūdžio žmonių susibūrimai: vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, mergvakariai, bendraturčių susirinkimai ir pan. Renginiai pagal pobūdį skirstomi:

5.5.1.   koncertai – renginiai, kuriuose viešai atliekama muzika;

5.5.2.   sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, skatinamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;

5.5.3.   komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;

5.5.4.   miesto ar valstybinės reikšmės renginiai – savivaldybių, jų struktūrinių padalinių ar valstybės institucijų ar įstaigų organizuojami renginiai;

5.6. skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis;

5.7. tvarkoma teritorija – asmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma, naudojama ar priskirta teritorija.

6.  Kitas Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai.

 

II. BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

7.  Asmenys tvarkomose teritorijose privalo:

7.1. sušluoti, surinkti ir išvežti šiukšles, atliekas ir kitas nenaudojamas ar nereikalingas medžiagas ar daiktus;

7.2. išvežti susikaupusias šiukšles iš šiukšlių dėžių, sutvarkyti teritoriją aplink jas ir buitinių atliekų bei antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius ir užtikrinti, kad šiukšlių dėžės ir konteineriai nebūtų perpildyti bei teritorijos aplink juos nebūtų užterštos;

7.3. šienauti pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės;

7.4. valyti ir tvarkyti kiemus, žemės sklypus, eismo zonas ir kitas teritorijas, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas išvežti sąšlavas ir kitas atliekas iš jų susidarymo vietų;

7.5. rudenį (rugsėjo–lapkričio mėnesiais) krintančius lapus sušluoti ar kitaip surinkti ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas išvežti į kompostavimo aikšteles;

7.6. nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

7.7. nuimti, nugriauti ar išmontuoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą neatlyginant nuostolių jos savininkui.

8.  Pasibaigus darbams, renginiui, prekybos ar paslaugų teikimo viešojoje vietoje laikui, asmenys privalo iškart sutvarkyti eismo zonas ir kitas teritorijas, kuriomis jie laikinai naudojosi, atstatyti jas į buvusią padėtį, jei jos buvo sugadintos.

9.  Asmenys, kuriems buvo leista vykdyti kasimo darbus eismo zonose ir (ar) kitose teritorijose, privalo visiškai atstatyti eismo zonas ir (ar) kitas teritorijas į buvusią padėtį ir pagal aktą perduoti jas kompetentingam Savivaldybės administracijos padaliniui.

10.  Šaltuoju metų laikotarpiu (lapkričio–kovo mėnesiais) eismo zonas tvarkantys, valantys ir prižiūrintys asmenys privalo:

10.1.  šalinti ledą, valyti sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ar kitas sniegą ir ledą tirpdančias priemones. Pirmiausiai šalinti sniegą ir ledą nuo lietaus kanalizacijos šulinių, tiltų, viadukų, estakadų, sankryžų, kelių ir gatvių, kuriomis važiuoja visuomeninis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat visuomeninio transporto stotelėse;

10.2.  barstymui skirtas priemones laikyti dėžėse, kurios negali stovėti po medžiais ar krūmais;

10.3.  valomą sniegą ir (ar) ledą kaupti tokiu būdu, kad būtų užtikrintas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas, esant būtinybei, jį išvežti;

10.4.  sniego ir (ar) ledo valymui naudoti įrankius, negadinančius eismo zonų dangos;

10.5.  nemesti sniego ir (ar) ledo nuo šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų ant gatvių ir kelių važiuojamosios dalies;

10.6.  valydami eismo zonas, krauti sniegą ir (ar) ledą toliau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų ir toliau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų ir troleibusų kontaktinio tinklo atramų. Draudžiama krauti sniegą įvažose prie visuomeninio transporto stotelių;

10.7.  susidarius plikledžiui, barstyti smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) eismo zonas, kad būtų užtikrintas saugus transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas. Pagrindines gatves mechanizuotai pabarstyti per 3–5 val.;

10.8.  nutirpus sniegui ir (ar) ledui, surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas;

10.9.  vežti ir versti sniegą ir gruntą tik į laikinus sąvartynus, kurie įrengiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Laikinus sąvartynus prižiūri ir jų darbą kontroliuoja kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys.

11.  Statinio statybos vadovas, jei darbus atlieka juridinis asmuo, arba darbus organizuojantis fizinis asmuo privalo:

11.1.  prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, statybos ar griovimo darbus atlikti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų;

11.2.  užtikrinti, kad transporto priemonės, išvažiuojančios ar įvažiuojančios iš (-į) statybvietės (-ę), neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų;

11.3.  statybvietę aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę.

12.  Viešojoje vietoje prekiaujantis ar paslaugas teikiantis asmuo privalo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje užtikrinti tvarką, švarą, surinkti šiukšles ir klientams aiškiai matomoje ir prieinamoje vietoje ne toliau kaip 3 metrai pastatyti (įrengti) ne mažesnę kaip 10 litrų talpos šiukšlių dėžę.

13.  Prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo (kavinių, restoranų, barų, klubų, greitojo maisto paviljonų ir pan.) įstaigų vadovai ir asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus, privalo užtikrinti, kad jų įstaigos prieigose būtų tvarkinga ir švaru, nuo pagrindinių durų ne toliau kaip 3 metrai būtų įrengta, valoma ir prižiūrima šiukšlių dėžė su pelenine, o maitinimo įstaigų, prekiaujančių maistu vienkartiniuose induose, prieigose ne toliau kaip 3 metrai – ne mažesnė kaip 120 litrų talpos šiukšlių dėžė. Pripildytos šiukšlių dėžės turi būti iškart ištuštinamos, kad šiukšlės nekristų iš šiukšlių dėžių, o asmenys turėtų kur išmesti šiukšles.

14.  Iškėlęs laikiną statinį (metalinį garažą, kioską ar kitą), jo savininkas ar teisėtas valdytojas, naudotojas privalo išvežti atliekas, šiukšles ir sutvarkyti žemės sklypą, kuriame stovėjo laikinas statinys.

15.  Draudžiama:

15.1.  mėtyti nuorūkas, popierius, prekių pakuotę, kitaip šiukšlinti, atsikratyti statybinių, gamybinių, transporto priemonių ardymo ar kitų atliekų;

15.2.  palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius, daiktus, įrenginius;

15.3.  palikti ir nesurinkti stiklo, molio ar kitų duženų, kai asmuo sudaužo arba jam sudūžta stiklinis, molinis ar kitoks daiktas;

15.4.  tvirtinti skelbimus ant medžių, krūmų, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose. Asmuo, atsakingas už skelbime nurodytą veiklą, privalo užtikrinti, kad skelbimai nebūtų platinami šiam tikslui nenumatytose vietose;

15.5.  kabinti, dėti, klijuoti ar kitaip tvirtinti daiktus, taip pat plakatus su užrašais, piešiniais ar ženklais ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;

15.6.  rašinėti, braižyti, piešti, teršti ar kitaip terlioti ant skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių, pastatų, tvorų ir kitų statinių ar atskirų jų dalių (sienų, durų, langų ir kt.), išskyrus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytas vietas. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose leidžiama piešti tik gavus pažymėjimą dėl suderintos grafičių piešimo vietos, išduodamą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašą. Savivaldybės administracijos direktorius gali nustatyti vietas ir (ar) sąlygas, kurioms esant, leidžiama piešti neturint pažymėjimo dėl suderintos grafičių piešimo vietos;

15.7.  dėti gėles, vainikus ir (ar) žvakes žmonių žūties vietose. Šis draudimas netaikomas teritorijos, kurioje žuvo žmogus, savininkui ar kitam teisėtam valdytojui;

15.8.  užsiimti bet kokia veikla (atliekų, maisto produktų kaupimas ir panašiai), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;

15.9.  plauti transporto priemones gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upių, ežerų, gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui nepritaikytose ar neskirtose vietose, dulkinti, purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemones ar atskiras jų dalis, mechanizmus;

15.10.  šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

15.11.  pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų ar užsidegančių medžiagų;

15.12.  kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės arba kuri nėra suderinta su kompetentingu Savivaldybės administracijos padaliniu;

15.13.  be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti statybines ar kitas medžiagas, gamybos produkciją arba kitus daiktus bei juos netvarkingai sandėliuoti;

15.14.  laikyti statybines ar kitas medžiagas, teršiančias aplinką ar kitaip trukdančias aplinkiniams;

15.15.  darbus atliekantiems asmenims važinėti transporto priemonėmis tam tikslui neskirtomis vietomis, įvažiuoti į kelią, gatvę vikšriniam ar kelią, gatvę teršiančiam transportui;

15.16.  ant vejos, žolės, gėlynuose, žaliuosiuose plotuose, savavališkai įrengtose ar atsiradusiose stovėjimo vietose, išvažinėtose (sugadintose) vejose, žolynuose ir panašiose vietose kloti plyteles, trinkeles ar kitą dangą, ant tokiu būdu savavališkai įrengtos dangos sustoti, statyti ir laikyti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, eismui ne keliais skirtas transporto priemones ir priekabas;

15.17.  sandėliuoti iškastą gruntą neuždengus vejos specialiu paklotu. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

15.18.  ardyti ar gadinti eismo zonų dangą už statybvietės ribų;

15.19.  eismo zonas valyti mechaniniu būdu, jei naudojama technika, įrengimai ar įrankiai kenkia dangoms ar jas gadina;

15.20.  eismo zonose įrengti, eksploatuoti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) be leidimo, kuris išduodamas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą;

15.21.  žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose, jei tai kelia grėsmę asmenų ar jų turto saugumui;

15.22.  prašyti išmaldos ar ją duoti, aukoti. Draudimas netaikomas religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos, o taip pat renginiuose;

15.23.  žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, prašant išmaldos priėjus prie praeivių, taip pat kitaip atliekant įžūlius veiksmus, rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus gatvėse ir aikštėse;

15.24.  dėti, laikyti ir kaupti daiktus, medžiagas ar atliekas, įrengti nuolatines ar laikinas vietas poilsiui, miegui ar gyvenimui po daugiabučių gyvenamųjų namų balkonais;

15.25.  važinėti riedučiais, riedlentėmis bei dviračiais, šokinėjant per (ant) suoliukus (-ų), turėklus (-ų), šaligatvių bortelius (-ų) arba kitus (-ų) inžinerinius (-ų) ar apdailos objektus (-ų), taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ar gali padaryti žalą, išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;

15.26.  pilti į fontanus atliekas, valiklius, chemines medžiagas, higienos priežiūros priemones ar skysčius, fontanus gadinti, teršti, šiukšlinti, naudoti jų vandenį. Draudimas pilti valiklius netaikomas fontanus prižiūrintiems asmenims;

15.27.  deginti lapus, šakas, žolę ir (ar) kitas atliekas, išskyrus atvejus, kai miško kirtimo atliekų tvarkymą sunkiai prieinamose jų išvežimui miško parkų vietose, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Miško priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis, valstybinio miško valdytojo pavedimu vykdo jiems miško tvarkymo paslaugas teikiantis asmuo;

15.28.  be suderinimo su kompetentingu Savivaldybės administracijos padaliniu naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų ir troleibusų stotelėse, stotyse, požeminėse perėjose ir pan.), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;

15.29.  naudoti civilines pirotechnikos priemones parkuose, skveruose, miškuose, žaliuosiuose plotuose padidėjusio gaisringumo metu.

16.  Teritorijose, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, asmenys privalo tvarkyti nuotekas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisykles.

17.  Lauko tualetai (biotualetai) turi būti nuolat švarūs, tvarkingi ir dezinfekuoti.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL ORO KOKYBĖS GERINIMO

 

18.  Esant nepalankioms teršalams išsisklaidyti oro sąlygoms (vyraujantys anticiklonai, sausi orai, silpnas vėjas) ir nustatytų kietųjų dalelių (dulkių) ribinių verčių viršijimui, privaloma taikyti dulkėtumą mažinančias priemones (informacija apie aplinkos oro kokybę ir papildomus oro kokybės valdymo veiksmus teikiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu http://aplinka.vilnius.lt/, o teršalų sklaidos lokali informacija pagal automatinių matavimo stočių rodmenis ir meteorologines prognozes skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje adresu: http://oras.gamta.lt/cms/index):

18.1.  valyti gatves centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose) ir greito eismo gatves, įskaitant transporto žiedus ir kelių lygių sankryžas, prieš tai drėkinant arba vakuminiu būdu;

18.2.  tvarkant teritorijas ar atliekant statybos darbus, kurių metu susidaro dulkės, naudoti drėkinimo įrenginius, o vežant statybos, griovimo ar teritorijų tvarkymo atliekas, jas uždengti ir sudrėkinti paviršių;

18.3.  esant galimybei nutraukti ar apriboti dulkėtumą didinančius darbus iki palankių teršalams išsisklaidyti meteorologinių oro sąlygų ir nustatytų ribinių verčių viršijimo galutinio stabilizavimosi iki leistinų verčių;

18.4.  šiltuoju metų laikotarpiu (balandžio–spalio mėnesiais) vyraujant sausiems orams, esant kietųjų dalelių nustatytų ribinių verčių viršijimui, pasikartojus taršai, kitą dieną pradėti pagrindinių gatvių laistymo ir (ar) drėkinimo darbus centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose). Šie darbai turi būti tęsiami, kol susidarys palankios teršalams išsisklaidyti meteorologinės sąlygos, o taršos rodikliai sumažės iki nustatytų leistinų verčių.

19.  Siekiant mažinti oro užterštumą, rekomenduojama miesto tvarkymo ir priežiūros bei statybos objektuose atliekamiems darbams diegti oro taršą mažinančias priemones ir technologijas (pvz., diegti naudojamo specialiojo transporto ar įrengimų oro taršos emisijoms mažinti priemones, smėlio ir žvyro barstymą žiemą pakeisti druskų tirpalais, statybos objektuose atliekant akmens ir betono pjaustymo ar kitus dulkėtumą didinančius darbus naudoti drėkinimo įrenginius ir kt.).

 

IV. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

20.  Taisyklės taikomos viešosiose vietose organizuojamiems ir vykstantiems renginiams. Taisyklės netaikomos:

20.1.  renginiams uždarose patalpose ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;

20.2.  religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui;

20.3.  renginiams Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga;

20.4.  renginiams bendrosios nuosavybės teise valdomoje teritorijoje, kurios ne daugiau kaip 50 procentų priklauso Lietuvos Respublikai;

20.5.  reportažų žinių programų ar kitų informacinių laidų filmavimui, ne komerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtam filmavimui (fotografavimui) ir filmavimui (fotografavimui), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui.

21.  Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimą apie organizuojamą renginį ir:

21.1.  renginio metu nebus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas, o renginio organizatoriai ir dalyviai laikysis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

21.2.  organizuojamas nekomercinis renginys;

21.3.  renginio metu nebus koncerto ar pats renginys nėra koncertas;

21.4.  renginio metu nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

21.5.  renginio organizatoriai renginio metu ir jam pasibaigus sutvarkys renginio teritoriją bei laikysis Taisyklių reikalavimų;

21.6.  renginio organizatoriai užtikrins, kad renginio metu bus laikomasi Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinės saugos reikalavimų;

21.7.  renginiui Vilniaus parkuose, kurių sąrašą galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniausparkai.lt/parkai, pritarė viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

21.8.  renginiui Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, kurio teritoriją galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniauspilys.lt/interaktyvus-zemelapis/, pritarė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

21.9.  renginiui Rotušės aikštėje pritarė viešoji įstaiga Vilniaus rotušė;

21.10.  renginiui sporto aikštyne prie Baltojo tilto pritarė jį prižiūrinti įmonė (įstaiga);

21.11.  renginiui Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose pritarė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija;

21.12.  renginys netrukdo miesto ar valstybinės reikšmės renginiui;

21.13.  palapinės, kėdės, stalai, pakyla, scena, meninė ar kitokia instaliacija, konstrukcijos ir kita renginiui organizuoti reikalinga įranga pastatoma bei išmontuojama tą pačią renginio dieną;

21.14.  renginiui toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku neprieštarauja kito renginio, kuriam išduotas leidimas organizuoti renginį, organizatoriai;

21.15   renginio organizatoriai renginio metu užtikrins renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą.

22.  Pranešimo apie organizuojamą renginį pateikimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindas riboti kitų asmenų teises ar laisves. Jei toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku keli asmenys siekia organizuoti kelis renginius, vėliau pranešimus pateikę asmenys turi prisiderinti prie anksčiau pranešimus pateikusių asmenų organizuojamų renginių arba jų atsisakyti, jei susitarti nepavyksta.

23.  Leidimo organizuoti renginį taip pat nereikia filmui, socialinei reklamai filmuoti, mokymo įstaigų auklėtiniams, filmuojantiems mokymo tikslais, jei filmuojant netrukdomas transporto priemonių eismas, netrikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas, o filmavimą atliekantis asmuo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki filmavimo pradžios yra pateikęs viešajai įstaigai „Vilniaus kino biuras“ Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimą apie filmo filmavimą. Pranešimo pateikimas ir viešosios įstaigos „Vilniaus kino biuras“ suderinimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindas riboti kitų asmenų teises ar laisves.

24.  Taisyklių 21 ir 23 punktuose nenumatytais atvejais renginio organizatorius privalo gauti ir rengdamasis renginiui bei viso renginio metu jo vietoje turėti leidimą organizuoti renginį.

25.  Kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys gali išduoti leidimą organizuoti renginį, kai netrukdant transporto priemonių eismo organizuojamas komercinis renginys, kurio metu nebus prekiaujama alkoholiniais gėrimais. Prašymą leisti organizuoti tokį renginį nagrinėja kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto aprašo reikalavimais.

26.  Jei planuojamas renginys neatitinka Taisyklių 21, 23 ir 25 punktuose nustatytų reikalavimų, prašymus leisti organizuoti renginius nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių derinimo komisija (toliau – komisija) vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Renginių derinimo komisijos nuostatais.

27.  Renginius gali organizuoti juridiniai asmenys ir veiksnūs fiziniai asmenys.

28.  Renginių organizatoriai tinkamai užpildytą ir pasirašytą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą leisti organizuoti renginį privalo pateikti registruoti Savivaldybės administracijai arba naudodamiesi Savivaldybės elektroninių paslaugų teikimo sistema ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų ir ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki renginio organizavimo dienos.

29.  Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas galima pateikti prašymą, jei planuojama filmuoti reklamą, vaizdo klipą, filmą (atskirą jo epizodą), organizuoti fotosesiją, ar filmuoti mokymo tikslais, jeigu bus trukdomas transporto priemonių eismas.

30.  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą leisti filmuoti, kuomet bus trukdomas transporto priemonių eismas, būtina pateikti viešajai įstaigai „Vilniaus kino biuras“. Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ nedelsdama persiunčia Savivaldybės administracijai prašymą filmuoti filmą, kuris nagrinėjamas Taisyklėse nustatyta tvarka. Viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“ Savivaldybės administracijos prašymu turi pateikti visą informaciją, susijusią su filmų filmavimu.

31.  Kartu su prašymu leisti organizuoti renginį organizatoriai privalo pateikti renginio vietos schemą, kai renginio metu statoma scena, aptveriama teritorija ar statomi kiti statiniai. Kartu su prašymu filmuoti filmą asmenys privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, kuriame draudimo suma būtų ne mažesnė kaip 15000 Eur dėl žalos tretiesiems asmenims atlyginimo. Draudimo liudijimas turi galioti viso filmavimo metu.

32.  Į komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti renginių organizatoriai. Kai komisija nagrinėja prašymą filmuoti filmą, prašymą pateikusių asmenų interesams komisijoje gali atstovauti viešoji įstaiga „Vilniaus kino biuras“, jei prašymą pateikę asmenys su tuo sutinka.

33.  Leidus organizuoti renginį, renginio organizatoriai privalo:

33.1.  sudaryti sutartį dėl šiukšlių dėžių pastatymo, renginio teritorijos tvarkymo renginio metu ir sutvarkymo jam pasibaigus arba kitaip užtikrinti jos tvarkymą renginio metu bei sutvarkymą renginiui pasibaigus. Sutartis dėl renginio teritorijos sutvarkymo privaloma, kai renginio metu vykdoma prekyba, o jei renginys trunka ilgiau kaip 4 valandas, renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad renginio metu būtų renkamos šiukšlės;

33.2.  pastatyti biotualetus, jei renginys trunka ilgiau kaip 2 valandas. Biotualetų skaičius yra nurodytas Taisyklių priede;

33.3.  užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą renginio metu, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai. Sporto renginiuose visada privalo budėti greitosios medicinos pagalbos brigada. Medicinos pagalbos darbuotojų skaičių ir sudėtį nustato atsakingi medicinos įstaigos darbuotojai, atsižvelgdami į numatomą renginyje dalyvausiančių asmenų skaičių, renginio trukmę ir kitas aplinkybes;

33.4.  užtikrinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų budėjimą renginio metu, jei dėl renginio pobūdžio bus didesnė gaisro kilimo rizika;

33.5.  sudaryti su policija sutartį dėl saugaus eismo ir viešosios tvarkos užtikrinimo, jei kitaip negalima užtikrinti saugumo;

33.6.  užtikrinti, kad būtų pastatyti laikini kelio ženklai, jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą. Laikini kelio ženklai turi būti pastatyti pagal parengtą ir suderintą su kompetentingu Savivaldybės administracijos padaliniu ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba schemą;

33.7.  užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų daiktų, kuriais galima sužaloti žmogų ar sukelti grėsmę kitiems asmenims;

33.8.  užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą arba renginio dalyvius ir žiūrovus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų, jei yra tikimybė, kad renginio metu gali kilti grėsmė asmenų sveikatai ar gyvybei;

33.9.  prireikus sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl turto apsaugos ir (ar) viešosios tvarkos palaikymo. Teritorijos apsaugos organizavimo planas turi būti suderintas su policija;

33.10.  suteikti visokeriopą pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;

33.11.  aptverti renginio teritoriją, jei aptverti įmanoma pagal renginio pobūdį ir vietą. Aptverti reikia taip, kad būtų įrengti ir pažymėti evakuaciniai išėjimai, nebūtų trukdoma renginyje nedalyvaujantiems asmenims naudotis viešomis vietomis, esančiomis šalia renginio teritorijos. Komisija gali leisti teritorijos neaptverti;

33.12.  užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar psichotropinės medžiagos;

33.13.  užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

33.14.  sudaryti sąlygas neįgaliųjų asmenų vairuojamas ar neįgaliuosius asmenis atvežančias transporto priemones statyti arčiau renginio vietos;

33.15.  pasirūpinti, kad valstybinių ir minėjimų renginių oficialiųjų dalių kalbos būtų verčiamos į gestų kalbą;

33.16.  sumokėti vietinės rinkliavos mokestį, jei organizuojamas komercinis renginys. Vietinės rinkliavos mokestis nustatomas pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus;

33.17.  laikytis kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakyme nustatytų reikalavimų.

34.  Kompetentingas Savivaldybės administracijos padalinys išduoda renginio organizatoriui Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo nuorašą tik po to, kai renginio organizatorius įvykdo įsakymu nustatytus reikalavimus.

35.  Asmenys, norintys prekiauti renginio metu, turi gauti Savivaldybės administracijos  leidimą prekiauti ir (ar) vienkartinę licenciją verstis prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.

36.  Prekyba alkoholiniais gėrimais turi būti nutraukta likus ne mažiau kaip 30 minučių iki renginio pabaigos.

37.  Draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:

37.1.  stiklinėje ar kitoje taroje, kuri gali būti panaudota sužalojant žmones;

37.2.  nepilnamečiams (asmenims iki 18 metų) skirtų renginių metu arba kai planuojama, kad į renginį susirinks daugiau kaip 40 proc. nepilnamečių;

37.3.  sporto renginiuose, išskyrus atvejus, kai įrengiamos specialios prekybos vietos, atribotos nuo bendros renginio teritorijos.

38.  Renginio organizatoriai privalo:

38.1.  užtikrinti visos renginio metu naudojamos įrangos saugumą, turėti technikos priežiūros tarnybos išvadą dėl įrenginio tinkamumo naudoti;

38.2.  užtikrinti, kad alkoholiniai gėrimai nebūtų parduodami nepilnamečiams, o užfiksavę tokius faktus, informuoti policijos pareigūnus;

38.3.  nedelsdami nutraukti renginį, jei kyla grėsmė asmenų saugumui, ir apie tai pranešti policijai;

38.4.  laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės ir kitų institucijų priimtų teisės aktų, komisijos reikalavimų, vykdyti visus įpareigojimus, nurodytus Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakyme ar kompetentingo Savivaldybės administracijos padalinio išduotame leidime organizuoti renginį;

38.5.  užtikrinti, kad Taisyklių 42 punkte nurodyti pareigūnai patektų į renginio teritoriją, o jiems pareikalavus pateikti dokumentus, būtinus renginiui organizuoti.

39.  Renginio organizatoriai atsako už renginio teritorijos sutvarkymą, jei nėra sudarę sutarties su kitu asmeniu, kuris tvarkys renginio teritoriją. Kai organizatoriai yra sudarę sutartį dėl teritorijos sutvarkymo, už teritorijos sutvarkymą atsako asmuo, įsipareigojęs sutvarkyti renginio teritoriją.

40.  Savivaldybė viešai skelbia renginio organizatorius, grubiai pažeidusius Taisykles.

41.  Organizatoriai, negavę leidimo organizuoti renginį, turi teisę apskųsti sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42.  Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos ir policijos pareigūnai.

43.  Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________


Tvarkymo ir švaros taisyklių

priedas

 

nustatytas BIOTUALETŲ SKAIČIUS

 

Numatomas renginyje dalyvausiančių asmenų skaičius

Biotualetų skaičius

(ne mažiau kaip)

200

2 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

1000

4 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

2000

5 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

3000

6 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

4000

8 (iš jų vienas pritaikytas neįgaliesiems asmenims)

5000

12 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

10000

15 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

15000

20 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

20000

25 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

25000

35 (iš jų du pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

30000

40 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

35000

50 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

40000

60 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

45000

65 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

50000

70 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

55000

75 (iš jų trys pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

60000

80 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

65000

85 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

70000

90 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

Daugiau kaip 75000

100 (iš jų keturi pritaikyti neįgaliesiems asmenims)

____________________