Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 7 d. Nr. 1108

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KONKREČIŲ KONSULINIO MOKESČIO DYDŽIŲ SĄRAŠO IR KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR KONSULINIO MOKESČIO PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 7 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti pridedamus:

1. Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašą;

2. Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašą.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu patvirtinto Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5.2 papunktį, įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.

2.2. Aprašo 5.2 papunktis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1108

redakcija)

 

KONKREČIŲ KONSULINIO MOKESČIO DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.   Konsulinio mokesčio pavadinimas                                                           Dydis (eurais)

1.           Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas                         100

2.           Laikino paso išdavimas                                                                             50

3.           Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas    25

4.           Santuokos įregistravimas                                                                          100

5.           Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:

5.1.        santuokos įrašą liudijančio išrašo                                                              5

5.2.        gimimo įrašą liudijančio išrašo Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.                                                             5

5.3.        mirties įrašą liudijančio išrašo Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.                                                                       5

6.           Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 išdavimas 5

7.           Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas   30

8.           Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų          20

9.           Konsulinių pažymų išdavimas                                                                  30

10.         Notarinių veiksmų atlikimas:                                                            

10.1.      sandorių ir pareiškimų patvirtinimas                                                         50

10.2.      sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas                                   100

10.3.      dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas                                   10 (už puslapį)

10.4.      parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas                                              10

10.5.      dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas             30 (už puslapį)

10.6.      fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas          30

10.7.      asmeninio testamento priėmimas saugoti                                                  50

10.8.      dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas                                                 30

10.9.      jūrinio protesto priėmimas                                                                         100

10.10.    dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas              10

11.         Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)                     20 (už vieną dokumentą)

12.         Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais              20

13.         Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas         30 (per mėnesį)

14.         Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas      50

15.         Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:

15.1.      dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas   100

15.2.      dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas                                                                         60

16.         Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas            160

17.         Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas          120

18.         Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį                                                                              dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

19.         Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu                    50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

 

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1108 redakcija)

 

 

KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR KONSULINIO MOKESČIO PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato konsulinio mokesčio už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje nustatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau – konsulinės įstaigos) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodant teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiant kitas paslaugas (toliau – konsuliniai veiksmai) mokėjimo, konsulinio mokesčio dydžių perskaičiavimo į užsienio valiutą ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarką.

2. Konsulinis mokestis mokamas eurais arba užsienio valiuta. Konsulinių įstaigų ir valiutų, kuriomis mokamas konsulinis mokestis konsulinėje įstaigoje, sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

3. Konsulinės įstaigos, kuriose konsulinis mokestis mokamas eurais ir užsienio valiuta, kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną nustato fiksuotą euro ir užsienio valiutos santykį, pagal kurį konsulinio mokesčio dydžiai eurais perskaičiuojami į konsulinio mokesčio dydžius užsienio valiuta. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis turi būti tikslinamas, jeigu, Europos centrinio banko arba Lietuvos banko duomenimis, euro ir užsienio valiutos santykis pakinta daugiau nei 0,5 euro nuo paskutinio fiksuoto euro ir užsienio valiutos santykio. Fiksuotas euro ir užsienio valiutos santykis nustatomas ir tikslinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 punktu.

4. Eurais nustatyti konsulinio mokesčio dydžiai perskaičiuojami į konsulinio mokesčio dydžius užsienio valiuta pagal paskutinį paskelbtą Europos centrinio banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Kai Europos centrinis bankas neskelbia orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio, konsulinio mokesčio dydžiai eurais perskaičiuojami į konsulinio mokesčio dydžius užsienio valiuta pagal paskutinį paskelbtą Lietuvos banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Konsulinio mokesčio dydį eurais perskaičiavus į konsulinio mokesčio dydį užsienio valiuta gautas skaičius apvalinamas iki sveiko skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas. Atsižvelgiant į euro ir užsienio valiutos santykį, iki sveiko skaičiaus suapvalintas konsulinio mokesčio dydis užsienio valiuta toliau apvalinamas vienetų, dešimčių, šimtų arba tūkstančių tikslumu tol, kol skirtumas tarp suapvalinto ir nesuapvalinto dydžio užsienio valiuta, perskaičiuotas į eurus, bus mažesnis už 0,5 euro.

5. Konsulinio mokesčio mokėjimo tvarka:

5.1. Konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją į konsulinių įstaigų sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus. Užsienio reikalų ministras, atsižvelgdamas į valstybių, kuriose yra konsulinės įstaigos, finansų rinkos reguliavimo ypatumus ir technines konsulinių įstaigų galimybes, tvirtina sąrašą konsulinių įstaigų, kuriose konsulinis mokestis sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją arba grynaisiais pinigais. Į šį sąrašą neįtrauktose konsulinėse įstaigose konsulinis mokestis gali būti sumokamas grynaisiais pinigais, kai jis negali būti sumokamas per mokėjimo paslaugų teikėją dėl laikinų techninių priežasčių arba kai asmuo, kuris kreipiasi į konsulinę įstaigą,  neturi galimybių sumokėti konsulinio mokesčio per mokėjimo paslaugų teikėją dėl nelaimingo atsitikimo ar nukentėjimo nuo nusikalstamos veikos. Jeigu į užsienio valiutą perskaičiuoto ir suapvalinto konsulinio mokesčio negalima sumokėti, atsižvelgiant į grynųjų pinigų atsiskaitymuose oficialiai naudojamus užsienio valiutos nominalus, konsulinio mokesčio dydis apvalinamas pagal Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytas apvalinimo taisykles grynųjų pinigų atsiskaitymuose oficialiai naudojamo mažiausio užsienio valiutos nominalo tikslumu.

5.2. Kai asmenys registruojasi ir rezervuoja priėmimo laiką konsulinės įstaigos elektroninėje registracijos sistemoje, yra sumokama dalis konsulinio mokesčio – 5 eurai – arba visas konsulinis mokestis, kai už konsulinio veiksmo atlikimą yra numatytas minimalus 5 eurų konsulinis mokestis. Priėmimo laiko rezervavimo metu sumokėtas 5 eurų mokestis įskaitomas į mokėtiną konsulinio mokesčio sumą. Jei asmuo į konsulinę įstaigą neatvyksta rezervuotu laiku, sumokėtas konsulinis mokestis arba jo dalis negrąžinami. 

6. Konsulinės įstaigos, pasibaigus mėnesiui, praneša Užsienio reikalų ministerijai per mėnesį sumokėto konsulinio mokesčio sumą Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

7. Už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) konsulinis mokestis mokamas eurais į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą, laikantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

8.  Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, kai konsulinio mokesčio sumokėta daugiau, negu reikia pagal galiojančius teisės aktus. 

9. Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

10. Konsulinio mokesčio permoka, sumokėta už Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille), grąžinama, kai mokėtojas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikia prašymą ją grąžinti ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento pažymą dėl mokesčio permokos grąžinimo.

 

 

––––––––––––––––––––