Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO PASTATO ŠIAULIUOSE, PURIENŲ G. 48, PROJEKTAVIMAS, STATYBA IR PASLAUGŲ TEIKIMAS“ ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 906

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 straipsnio 9 dalimi ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ (toliau – Taisyklės), 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą „Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šiauliuose, Purienų g. 48, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ (toliau – partnerystės projektas), kurio tikslas – pagerinti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, užtikrinant pakankamą reikalingų patalpų plotą ir efektyvų valstybės lėšų panaudojimą, ir nustatyti šias pagrindines partnerystės projekto sąlygas:

1.1. partnerystės projektui taikomas partnerystės būdas – valdžios ir privataus subjektų partnerystė;

1.2. partnerystės sutarties laikotarpis – iki 15 metų;

1.3. partnerystės projekto numatoma apimtis – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato, kurio bendras plotas iki 5 198 kv. m, su priklausiniais, Šiauliuose, Purienų g. 48, projektavimas, statyba, priežiūros ir kitų viešųjų paslaugų teikimas;

1.4. didžiausi valstybės turtiniai įsipareigojimai, apskaičiuoti realiąja verte, įvertinant investicijų projekto rizikas, išreikšti diskontuotąja verte – 13 997 143 (trylika milijonų devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt trys) eurai, įskaitant pridėtinės vertės mokestį;

1.5. privačiam subjektui perduodama veikla:

1.5.1. statinių projektavimas, statyba ir įrengimas;

1.5.2. statinių administravimas ir priežiūra;

1.5.3. teritorijos ir pastatų valymas bei atliekų tvarkymas.

2. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įvykdžius Taisyklėse nustatytas sąlygas, pasirašyti valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį ir įgyvendinti partnerystės projektą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė