Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2017 11 29

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKO

 

GARANTIJOS SUSITARIMAS

 

DĖL APLINKOSAUGOS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ PASKOLŲ IR APLINKOSAUGOS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ GARANTIJŲ PAGAL STATUTO, PRIDEDAMO PRIE 2004 M. VASARIO 11 D. DANIJOS KARALYSTĖS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, ISLANDIJOS RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, NORVEGIJOS KARALYSTĖS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS KARALYSTĖS PASIRAŠYTO SUSITARIMO DĖL ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKO, 7 IR 9 SKIRSNIUS

 

 

 

KADANGI Šiaurės investicijų bankas (toliau – Bankas) 1996 m. įsteigė aplinkosaugos investicinių projektų paskolų priemonę (toliau – MIL priemonė), kad galėtų teikti paskolas ir garantijas teigiamą poveikį aplinkai darantiems projektams, įgyvendinamiems banko kaimyniniame regione;

 

KADANGI bankas, vadovaudamasis Banko statuto 7 ir 9 skirsniais, suteikia aplinkosaugos investicinių projektų paskolas (toliau – MIL paskolos) ir išduoda aplinkosaugos investicinių projektų paskolų garantijas (toliau – MIL garantijos), skirtas aplinkosaugos investicijoms kaimyniniame Banko šalių narių regione ir kadangi banko šalys narės dengia tokias MIL paskolas ir MIL garantijas savo garantija (toliau kiekviena jų – garantija), kaip nustatyta toliau pateikiamame 1 straipsnyje;

 

KADANGI Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Garantas) anksčiau, 2004 m. gruodžio 28 d., pasirašė su Banku dvišalį MIL garantijų susitarimą;

 

KADANGI 2016 m. rugsėjo 7 d. Banko Valdytojų taryba nusprendė suderinti ir patikslinti šalių narių dalis Banko įstatiniame kapitale, taip pat garantijų dalis ir dėl šio suderinimo ir patikslinimo turi būti sudaryti nauji šalių narių ir Banko dvišaliai MIL garantijų susitarimai;

 

KADANGI Garantas, laikydamasis 2017 m. balandžio 19 d. užbaigtų atitinkamų nacionalinių procedūrų, nusprendė Bankui suteikti garantiją dėl MIL paskolų ir MIL garantijų;

 

KADANGI Danijos Karalystė, Estijos Respublika, Islandijos Respublika, Latvijos Respublika, Norvegijos Karalystė, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė (toliau – kiti garantai arba kartu su Garantu – garantai) nusprendė Bankui suteikti atitinkamas garantijas,

 

todėl toliau pasirašiusios šalys sudarė šį garantijos susitarimą (toliau – Garantijos susitarimas):

 

 


 

 

1 straipsnis

 

Garantijos taikymo sritis

 

1.1. Garantija taikoma visoms paskoloms, kurias pagal Banko statuto 9 skirsnį Bankas yra priskyręs MIL paskoloms, ir visoms garantijoms, kurias jis yra priskyręs MIL garantijoms. Garantija taikoma visoms kartais nustatytais terminais negrąžintoms MIL paskoloms ir visoms kartais galiojančioms MIL garantijoms.

 

1.2. Pareikalavus Garantas Bankui su kitais garantais bendrai ir kiekvienas atskirai garantuoja, kad kiekvienas paskolos gavėjas tinkamai laikysis ir laiku vykdys savo finansinius įsipareigojimus pagal atitinkamą MIL paskolą, įskaitant netesybas, mokesčius už teisines paslaugas ir kitas su Banko paskolos gavėjui iškeltų reikalavimų vykdymu susijusias išlaidas, taip pat garantuoja Banko prisiimtus finansinius įsipareigojimus pagal MIL garantijas šiomis sąlygomis:

 

i) Bendra garantų prisiimtos finansinės atsakomybės suma yra apribota iki bendros kartais nustatytais terminais Bankui negrąžintų MIL paskolų ir MIL garantijų sumos;

 

ii) Didžiausia bendra garantų finansinės atsakomybės ir MIL priemonės suma yra trys šimtai milijonų eurų (EUR 300 000 000).[1] Bendra Garanto finansinės atsakomybės suma neviršija penkių milijonų aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų šešių eurų ir devyniasdešimt dviejų centų (EUR 5 851 406,92).[2] Garanto finansinė atsakomybė mažinama Garantui vieną po kitos mokant Bankui įmokas pagal šį Garantijos susitarimą ir atitinkamai taip pat viena po kitos didinama, jei garantai iš paskolos gavėjo susigrąžina kokias nors lėšas dėl neįvykdyto su MIL paskola ar MIL garantija susijusio įsipareigojimo.

 

 

 

2 straipsnis

 

Garantijos sąlygų vykdymas

 

2.1. Bankas gali pareikalauti, kad sąlygos pagal šį Garantijos susitarimą būtų įvykdytos, jei paskolos gavėjas neįvykdo visų ar dalies pagal 1 straipsnį garantuotų įsipareigojimų arba jei Bankas gauna reikalavimą atlikti mokėjimą pagal MIL garantiją.

 

2.2. Bankas taip pat gali pareikalauti, kad sąlygos pagal šį Garantijos susitarimą būtų įvykdytos, jei Bankas negali laisvai disponuoti paskolos gavėjo įmoka.

 

2.3. Bankas negali reikalauti, kad pagal šį Garantijos susitarimą būtų atliktas mokėjimas, kartu nereikalaudamas, kad kiti garantai atliktų mokėjimą.

 

2.4. Garantas mokėjimą atlieka per du (2) mėnesius nuo Banko pareikalavimo dienos.

 

2.5. Paskolos gavėjui neįvykdžius pagal MIL paskolą prisiimtų įsipareigojimų arba Bankui gavus reikalavimą pagal MIL garantiją atlikti mokėjimą (žr. 2.1 ir 2.2 punktus), Bankas daro viską, kad atgautų grąžintinas ir mokėtinas sumas.

 

2.6. MIL paskolas ir MIL garantijas administruojant tais atvejais, kai Garantas pagal šį Garantijos susitarimą atlieka mokėjimą Bankui, taikomos šio Garantijos susitarimo 5 straipsnio nuostatos.

 

2.7. Šis Garantijos susitarimas galioja tol, kol visiškai sumokama visa garantuota suma arba visiškai grąžinamos visos MIL paskolos ir kol pasibaigia visų MIL garantijų galiojimo laikas arba jos nustoja galioti dėl kurios nors kitos priežasties.

 

 

 

3 straipsnis

 

MIL paskolų ir MIL garantijų administravimas

 

3.1. Kiekvienų metų gruodžio 31 d. ir rugpjūčio 31 d. Bankas pateikia Garantui ataskaitą dėl pagal MIL paskolas negrąžintų sumų ir pagal MIL garantijas garantuotų sumų. Ataskaitoje nurodomas trumpas Banko atliktas paskolos gavėjo gebėjimo grąžinti MIL paskolą įvertinimas, informacija apie visus prašymus atidėti pagrindinės paskolos sumos ir (arba) palūkanų mokėjimą arba pakeisti jo terminus bei tokių prašymų statusas, taip pat informacija apie pavėluotus mokėjimus (išskyrus techninio pobūdžio uždelsimus).

 

3.2. Be to, Bankas be pagrindo nedelsdamas praneša Garantui apie visas aplinkybes, kurios, Banko manymu, gali neigiamai paveikti paskolos gavėjo gebėjimą mokėti palūkanas už pagrindinę bet kurios MIL paskolos sumą ar ją grąžinti arba apie visus įvykius ar aplinkybes, dėl kurių Bankas privalėtų atlikti mokėjimą pagal MIL garantiją.

 

3.3. Be to, Bankas suteikia Garantui visą prašomą informaciją apie MIL paskolas ir MIL garantijas.

 

3.4. Bankas kiekvieną MIL paskolą ir MIL garantiją administruoja vadovaudamasis visuotinai pripažintais bankininkystės principais.

 

3.5. Tai, kad Bankas nesilaiko šio straipsnio nuostatų, neturi jokios įtakos Garanto prievolėms ir įsipareigojimams.

 

 

 

4 straipsnis

 

Teisių perleidimas

 

4.1. Be išankstinio Garanto sutikimo Bankas neperleidžia ir neįkeičia pagal šį Garantijos susitarimą turimų savo teisių.

 

 

 

5 straipsnis

 

Teisių perdavimas

 

5.1. Garantui atlikus mokėjimą Bankui pagal šį Garantijos susitarimą, Garantas įgyja visas atitinkamas su sumokėtos sumos dydžiu susijusias Banko teises, įskaitant teisę į bet kokį atitinkamai MIL paskolos ar MIL garantijos užstatą.

 

5.2. Garantui pirmiau nurodytu būdu įgijus bet kurią Banko teisę, Bankas Garanto prašymu pateikia Garantui visų su atitinkamomis MIL paskolomis ar MIL garantijomis susijusių dokumentų patvirtintas kopijas.

 

5.3. Jei Garantas įgyja Banko teises, Bankas Garanto prašymu sudaro su Garantu susitarimą dėl įmokų pagal atitinkamas MIL paskolas arba MIL garantijas atliekamų mokėjimų administravimo ir surinkimo.

 

 

 

6 straipsnis

 

Pakeitimai

 

6.1. Šis Garantijos susitarimas gali būti keičiamas. Bet kokie šio Garantijos susitarimo pakeitimai turi būti sudaromi raštu, priimami ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų.

 

 

 

7 straipsnis

 

Pranešimai

 

7.1. Pranešimai, susiję su šiuo Garantijos susitarimu, siunčiami Garantui ir (arba) Bankui šiais adresais:

 

Garantas:                                                   Bankas:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė            Šiaurės investicijų bankas

 

Gedimino pr. 11                                        Teisės departamentas

 

LT-01103 Vilnius                                     Gavėjas: Vyriausiasis juriskonsultas

 

Lietuva                                                      P.O. Box 249, Fabianinkatu 34

 

El. paštas: finmin@finmin.lt                     FI-00171 Helsinkis

 

Suomija

 

El. paštas: heikki.cantell@nib.int

 

 

 

8 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

8.1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar pretenzija, kylantys iš šio Garantijos susitarimo aiškinimo, taikymo ar įgyvendinimo arba su juo susiję, įskaitant šio Garantijos susitarimo buvimą, galiojimą ar nutraukimą, kurie per šešiasdešimt (60) dienų neišsprendžiami derybomis ar kitu susitartu būdu, sprendžiami galutiniu ir privalomu arbitražo sprendimu, vadovaujantis šio Garantijos susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Nuolatinio arbitražo teismo neprivalomosiomis arbitražo taisyklėmis, taikomomis tarptautinėms organizacijoms ir valstybėms.

 

8.2. Arbitrų turi būti trys (3). Kiekviena Šalis, kaip nustatyta arbitražo taisyklėse, kurios nurodytos 8.1 dalyje, paskiria po vieną (1) arbitrą, o šie du (2) pasirenka trečią arbitrą, kuris bus arbitražo teismo pirmininkas. Jei arbitras (-ai) nepaskiriamas pirmiau nurodyta tvarka, jį (juos) paskiria Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas.

 

8.3. Arbitražo proceso kalba yra anglų kalba.

 

 

 

9 straipsnis

 

Įsigaliojimas

 

9.1. Šis Garantijos susitarimas įsigalioja, kai visi Garantijos susitarimai su kitais garantais yra tinkamai įforminti ir pasirašyti.

 

9.2. Įsigaliojus šiam Garantijos susitarimui, ankstesnis garantijos susitarimas, kurį Bankui išdavė Garantas dėl MIL paskolų ir MIL garantijų ir kurį Garantas pasirašė 2004 m. gruodžio 28 d., o Bankas – 2004 m. gruodžio 29 d., keičiamas šiuo Garantijos susitarimu.

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 24 d., Vilnius                     2017 m. balandžio 19 d., Helsinkis

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                                            ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKAS

 

VYRIAUSYBĖ

 

 

 

___________________________                   ___________________________

 

 

 

 

 

___________________________                   ___________________________

 

 

 

 

 

____________________________                 ____________________________

 [1] Šio Garantijos susitarimo pasirašymo dieną šiuo metu likutinė garantijos suma pagal MIL priemonę yra du šimtai šešiasdešimt šeši milijonai šimtas devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt eurų ir devyniasdešimt devyni centai (EUR 266 190 960,99).

[2] Šio Garantijos susitarimo pasirašymo dieną šiuo metu likutinės garantų dalių sumos pagal MIL priemonę yra tokios:

 

Danija

EUR

56 078 768,73

(apie 21,07 %)

Estija

EUR

2 438 075,24

(apie 0,92 %)

Suomija

EUR

47 160 499,42

(apie 17,72 %)

Islandija

EUR

2 517 010,12

(apie 0,95 %)

Latvija

EUR

3 557 044,24

(apie 1,34 %

Lietuva

EUR

5 191 972, 10

(apie 1,95 %)

Norvegija

EUR

57 243 887,05

(apie 21,50 %)

Švedija

EUR

92 003 704,08

(apie 34,56 %)

Iš viso

EUR

266 190 960,99

(100,00 %)

 

Atnaujinti garantų dalių skaičiai pateikiami ŠIB tinklalapyje http://www.nib.int/MIL.