Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. 653
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu, 54 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintose Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse:

2.1. Pakeisti 7.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„7.3.3. nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje, o darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos, reziduojamos valstybės teritorijoje, į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis (lengvuoju automobiliu taksi – tik kiek tai susiję su nuvykimu (išvykimu) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį miesto, kuriame jie yra, teritorijoje ir parvykimu iš jų), įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio. Apmokant Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytas darbuotojo išlaidas, netaikomas šiame papunktyje nustatytas apribojimas dėl naudojimosi lengvaisiais automobiliais taksi;“.

2.2. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Komandiruojamam į užsienio valstybę (valstybes) darbuotojui gali būti išmokamas komandiruotės išlaidų avansas eurais arba užsienio valiuta pagal Europos centrinio banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutų ir euro santykių Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, galiojusius avanso išmokėjimo dieną. Avansas gali būti išmokamas ir tais atvejais, kai komandiruotės išlaidas įstaigai kompensuoja užsienio institucijos arba laivybos bendrovė.“

2.3. Papildyti 161 punktu:

„161. Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytų darbuotojų patirtos komandiruočių, susijusių su ne Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių laivų tinkamumo plaukioti priežiūra, laivo apžiūromis, patikrinimais ir vertinimais, išlaidos apmokamos vadovaujantis Taisyklėmis, ir šias išlaidas Lietuvos saugios laivybos administracijai atlygina laivybos bendrovė ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išlaidas patvirtinančių dokumentų gavimo. Lietuvos saugios laivybos administracija turi pateikti laivybos bendrovei išlaidas patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbuotojo grįžimo iš komandiruotės.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius