LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-990

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1. Pakeičiu 1.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.15. Gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją, sveikatos tikrinimo tvarką (15 priedas)“.

2. Pakeičiu 1.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.18. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paslaugų kainas (18 priedas)“.

3. Pakeičiu 1 priedą:

3.1. Pakeičiu 1.13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.13.1. gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją (15 priedas);“.

3.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.14 papunktį.

3.3. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.3. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paslaugų kainos (18 priedas) patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, I dalyje „Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainos“ gali būti indeksuojamos Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 2 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir iš naujo tvirtinamos ministro įsakymu. Kainos gali būti indeksuojamos, kai koeficientas yra ne mažesnis kaip 1,2“.

4. Pakeičiu 15 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

GYDYTOJŲ, NORINČIŲ GAUTI MEDICINOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA“

5. Pakeičiu 18 priedą:

5.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINOS IR GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ, TEIKIANČIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ PASLAUGAS, APMOKAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, PASLAUGŲ KAINOS“

5.2. Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ, TEIKIANČIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ PASLAUGAS, APMOKAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil.

 

Nr.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Kaina

 

(balais)

1

2

3

7.

Gydytojo specialisto

6,63“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė