LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. V-891 „DĖL ASMENŲ ATITIKTIES KRITERIJAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-68

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 1.1.1.1.3 papunktį.

1.2. Papildau 1.1.1.1.3 papunkčiu:

1.1.1.1.3. vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų;“.

1.3. Pakeičiu 1.1.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1.4. dokumentas, patvirtinantis vaiko amžių (taikoma asmenims iki 16 metų);“.

1.4. Pakeičiu 1.1.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1.4. dokumentas, patvirtinantis vaiko amžių (taikoma asmenims iki 12 metų ir 2 mėnesių);“.

1.5.  Pakeičiu 1.1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.2.1. civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys asmenys asmenis, atitinkančius Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodytų dokumentų, o esant abejonių  –  vadovaudamasis ESPBI IS tvarkomais asmens duomenimis. Vaikų iki 16 metų amžius nustatomas vizualiai, esant abejonėms – pagal šio sprendimo 1.1.1.4 papunktyje nurodytus dokumentus;“.

1.6. Pakeičiu 1.1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.2.1. civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys asmenys asmenis, atitinkančius Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodytų dokumentų, o esant abejonių  –  vadovaudamasis ESPBI IS tvarkomais asmens duomenimis. Vaikų iki 12 metų ir 2  mėnesių amžius nustatomas vizualiai, esant abejonėms – pagal šio sprendimo 1.1.1.4 papunktyje nurodytus dokumentus;“.

1.7. Pakeičiu 1.1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.2.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas (toliau – paslaugų teikėjai), ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima sprendimus dėl atitikties kriterijams Nutarime nurodytais atvejais, asmenis, atitinkančius nustatytus kriterijus, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodytų dokumentų. Vaikų iki 16 metų amžius nustatomas vizualiai, esant abejonėms – pagal šio sprendimo 1.1.1.4 papunktyje nurodytus dokumentus.“

1.8. Pakeičiu 1.1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.2.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas (toliau – paslaugų teikėjai), ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima sprendimus dėl atitikties kriterijams Nutarime nurodytais atvejais, asmenis, atitinkančius nustatytus kriterijus, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1.1 papunktyje nurodytų dokumentų. Vaikų iki 12 metų ir 2 mėnesių amžius nustatomas vizualiai, esant abejonėms – pagal šio sprendimo 1.1.1.4 papunktyje nurodytus dokumentus.“

2. Nustatau, kad šio sprendimo 1.2, 1.4, 1.6 ir 1.8 papunkčiai įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys