VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Muitinės departamento prie lietuvos respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO IR MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-57/1B-160 „DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠOPAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. VA-68/1B-689

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e  Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“:

1.1. Papildome skyrių „Aplinkos apsaugos rėmimo programa“ nauja įmokų eilute, kurią įrašome po įmokų eilute „Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.); 5445“:

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai; 5447“.

1.2. Papildome skyrių „Kitos baudos“ nauja įmokų eilute, kurią įrašome po įmokų eilute „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu skirtos baudos už Energetikos įstatymo pažeidimus; 6795“:

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus; 6796“.

1.3. Papildome skyrių „Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už teikiamas paslaugas“ nauja įmokų eilute, kurią įrašome po įmokų eilute „Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento; 6136“:

„Lietuvos mokslo tarybos; 6137“.

1.4. Pripažįstame netekusia galios įmokų eilutę „už Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo paslaugas; 5757“, esančią skyriuje „Valstybės rinkliavos.

1.5. Išdėstome skyrių „Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)“ ir jame esančią eilutę „Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31); 1011“ po skyriaus „Gyventojų pajamų mokestis“ eilute „Mokestį išskaičiuojančio asmens savo lėšomis sumokėtas už gyventojo B klasės pajamas; 1321“.

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 20 dieną.

 

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininkas                                                                          Dainoras Bradauskas

 

 

 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotoja,                             

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                      Ramutė Liupkevičienė